จบวิศวะ ทำงานอะไรได้บ้าง
1526 views | 21/03/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

   "จบวิศวะ ทำงานอะไรได้บ้าง" คำถามที่คนอยากเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งคำถาม ? เพราะการสอบเข้าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เด็กสายวิทย์ต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ เรียนก็ยาก เรียนจบแล้วเส้นทางอาชีพในอนาคตทำอะไรได้บ้าง แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร มาดูคำตอบกัน


เรียนวิศวะแต่ละสาขา จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 

1. สาขาวิศวกรรมโยธา

   สายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างตึก อาคาร ระบบขนส่ง ระบบโครงสร้างทั้งระบบสาธารณูปโภค เรียนจบและได้ใบประกอบวิชาชีพวิศกรรม (กว.) 


อาชีพในอนาคต 

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้าง
 • วิศวกรประมาณราคา
 • วิศวกรออกแบบ
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • อาจารย์

 

2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

          เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ, ระบบโครงสร้างและการนำไฟฟ้าไปใช้ ในรูปแบบการผลิตและการส่งต่อไปใช้งาน


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโรงงาน
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • ผู้รับเหมา
 • งานการดูแลด้านพลังงาน
 • อาจารย์

 

3. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

       เกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ คิดค้นและพัฒนาระบบต่าง ๆ ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเหลือ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในปัจจุบัน


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรเครือข่าย
 • นักพัฒนาโปรแกรม
 • นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • นักออกแบบซอฟต์แวร์
 • อาจารย์

 

4. สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

          เกี่ยวกับโครงสร้างการบิน เครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบินทั้งหมด เช่น การผลิตโครงสร้างอุปกรณ์การบิน ระบบการขับเคลื่อนการบิน สร้างอุปกรณ์การบิน การขนส่งการบินไปอวกาศ เป็นสาขาที่น่าสนใจและเสี่ยง รายได้ค่อนข้างสูง 


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรด้านอากาศยาน
 • ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • อาจารย์

 

5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

          เกี่ยวกับการออกแบบ, วางแผนควบคุม, พัฒนา, ประเมินผล บริหารเกี่ยวกับการออกแบบอุตสาหกรรม ควบคุมต้นทุน ผลกำไรในงานวิศวกรรมทุกด้าน 


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรด้านการผลิต
 • วิศวกรทางดูแลเรื่องการบำรุงรักษา
 • วิศวกรด้านการดูแลเรื่องความปลอดภัย
 • นักดูแลและวางแผนกรพัฒนา
 • อาจารย์
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว


 6. สาขาวิศวกรรมเคมี 

          เกี่ยวกับการวางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี เพื่อพัฒนาอุตสหกรรมเคมี ในผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ควบคุมความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ใช้ความรู้เคมีควบคู่ไปกับวิศวกรรมเครื่องกล 


อาชีพในอนาคต 

 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรกระบวนการ
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • อาจารย์

 

7. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

         เอาวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาใช้ ประดิษฐ์อุปกรณ์วิศวกรรม ผลิตและดูแลรักษาระบบ เช่น ออกแบบเครื่องจักรกล, หุ่นยนต์, ระบบการควบคุม, ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่ใช่แค่คิดค้นและผลิต แต่ยังต้องวิเคราะห์ พัฒนาระบบด้วย 


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรควบคุมฃ
 • วิศวกรโรงงาน
 • อาจารย์
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว


8. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

          ใช้ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาใช้ร่วมกัน ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย


อาชีพในอนาคต

 • นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • นักการตลาดเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือการแพทย์
 • นักวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • อาจารย์
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว


9. สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 

        เกี่ยวกับการวางแผน เพื่อการขุดเจาะ การผลิตไฮโดรคาร์บอน เช่น น้ำมันต่าง ก๊าซ ทำงานสำรวจจนถึงกระบวนการผลิตเพื่อใช้งาน เช่น ผลิตน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาปิโตรเลียม เป็นต้น


อาชีพในอนาคต

 • วิศวกรปิโตเลียม
 • วิศวกรทางทะเล
 • วิศวกรด้านพลังงาน
 • อาจารย์
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • ธุรกิจส่วนตัว