หลักสูตรอินเตอร์ เส้นทางที่น่าสนใจ
184 views | 04/01/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

     การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนทำให้หลักสูตรนานาชาติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัยมีเปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น อีกอย่างจำนวนรับเยอะ แต่คู่แข่งน้อย อาจจะเสียที่ค่าเทอมอาจจะสูงหน่อย แต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะจ่ายได้ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียว เพราะเมื่อจบการศึกษา นอกจากความรู้แล้วเราจะได้ภาษามาด้วยเต็ม ๆ ซึ่งก็ถือว่าเป็นทักษะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้ในอนาคต 

หลักสูตรนานาชาติ คืออะไร ?

     เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนทั้งโรงเรียนมัธยมสายสามัญทั่วไป และโรงเรียนมัธยมหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ

 

ความน่าสนใจของหลักสูตรนานาชาติ 

     ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล เป็นภาษาอันดับ 1 ที่คนทั่วโลกนิยมใช้กันมากที่สุด ใครที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดีคล่องแคล่ว ก็ถือว่าเป็นเหมือนข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทั้งในแง่ของการศึกษา การทำงานประกอบอาชีพ ที่จะไปได้ไกลและกว้างมากยิ่งขึ้น เห็นเลยไหมว่าภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมาก และเด็กยุคใหม่ก็เริ่มให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้น เห็นได้จากมหาลัยต่าง ๆ ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติกันมากขึ้น


     เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติต้องใช้ภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ที่เป็นสากล ในการเรียนการสอนทั้งหมด แน่นอนว่าตลอดหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษ จนมีความคุ้นเคย และชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในหลักสูตรนอกจากนักเรียนไทยแล้ว ก็ยังมีนักเรียนนานาชาติเข้าร่วมศึกษาด้วย ทำให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรนานาชาติ จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย ​


     แต่หลายคนอาจจะยังกังวลว่าถ้าเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติแล้ว กลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่อง หรือยากเกินไปหรือเปล่า เนื่องจากว่าทั้งการเรียนการสอนนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ถ้ามองนึกย้อนกลับไปแล้วจะเห็นว่าจริง ๆ เราเรียนรู้และซึมซับภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เราได้เริ่มเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กแล้ว ซึ่งแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวกันมา ขึ้นอยู่ว่าจะมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ หรือยากจนเกินไป เชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามในสิ่งใด มันก็ย่อมเกิดความสำเร็จได้ ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน เราสามารถเรียนรู้และศึกษาให้มีทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ยิ่งทุกวันนี้มีสื่อและตัวช่วยมากมาย ที่จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายยิ่งขึ้น


ปัจจุบันในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติก็มีเปิดสอนหลายที่มากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะมีที่ไหนเปิดสอนบ้าง ตามไปดูกันเลย

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม

- คณะอักษรศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการบัญชี

- คณะนิเทศศาสตร์ : สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

- คณะเศรษฐศาสตร์ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน, สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์, สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

- คณะจิตวิทยา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

- คณะวิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาเคมีประยุกต์


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาการตลาด

- คณะเศรษฐศาสตร์ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

- คณะศิลปศาสตร์ : สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ, สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา, สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน : สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง : หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ

- วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ : สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาอินเดียศึกษา, สาขาวิชาไทยศึกษา

- วิทยาลัยนวัตกรรม : สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ


มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะทันตแพทยศาสตร์ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- คณะวิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม, สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

- วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา, สาขาวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

- คณะเกษตร : สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- คณะเศรษฐศาสตร์ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับชาวต่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

- คณะวิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี, สาขาวิชาเคมีบูรณาการ 


มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล, สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- คณะมนุษยศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

- คณะเศรษฐศาสตร์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

- วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน : สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


มหาวิทยาลัยบูรพา

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ, สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร, สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

- คณะสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

- คณะเศรษฐศาสตร์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

- คณะพยาบาลศาสตร์ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : สาขาวิชาวิศวกรรซอฟต์แวร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- สำนักวิชาศิลปศาสตร์

- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

- สำนักวิชาการจัดการ

- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำนักวิชานิติศาสตร์

- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

- สำนักวิชาแพทยศาสตร์

- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

- สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

- สำนักวิชาจีนวิทยา


มหาวิทยาลัยนเรศวร

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาจีน 

- วิทยาลัยอิสลามศึกษา : สาขาวิชาอิสลามศึกษา 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

- คณะการบริการและการท่องเที่ยว : สาขาวิชาการจัดการการบริการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

- คณะวิเทศศึกษา : สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาไทยศึกษา, สาขาวิชาวิเทศศึกษา 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่่ียว, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก, สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาปิโตรเคมี, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์, สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

- วิทยาลัยการบริหารและจัดการ : หลักสูตรบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา : สาขาวิชาภาษาอาหรับ 


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- คณะการบัญชีและการจัดการ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการบัญชี

- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ 


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- คณะบริหารศาสตร์ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล, หลักสูตรวิศวกรรมโยธา, หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ, หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)

 

เทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- คณะบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการตลาด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- คณะบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

ราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, สาขาวิชาธุรกิจการบิน, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

- วิทยาลัยนานาชาติพระนคร : สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่, สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุข, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

- โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

- คณะครุศาสตร์ : สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- คณะวิทยาการจัดการ : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ : สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

 

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

- คณะศิลปศาสตร์ 

- คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะนิเทศศาสตร์ 

- คณะนิติศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

- คณะดนตรี 


มหาวิทยาลัยรังสิต

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ, สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย, สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว : สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร 

- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ : สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ


มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- คณะบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

- คณะศิลปศาสตร์ : หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร

- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Innovative Hospitality Management 


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- คณะศิลปศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

- คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

- คณะศิลปศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ


มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- คณะพยาบาลศาสตร์ : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

- คณะสหวิทยาการ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


มหาวิทยาลัยพายัพ

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


มหาวิทยาลัยสยาม

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- วิทยาลัยนานาชาติ : สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการการตลาด, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


วิทยาลัยดุสิตธานี

- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท, สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร


วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

- คณะบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาธุรกิจการบิน, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชากาโรงแรมและท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ, สาขาวิชาการบิน

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

- คณะศึกษาศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

- คณะพยาบาลศาสตร์ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 


มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

- คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- คณะบริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจและการจัดการ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

- คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยา : สาขาวิชาจิตวิทยาและการศึกษา 

- คณะศาสนศึกษา : สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศาสตร์ประยุกต์), สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา (ศาสนศึกษา) 

- คณะวิทยาศาสตร์ : สาขาวิชาชีววิทยา