รวมคำศัพท์ CU-TEP&TU-GET
4728 views | 25/01/2023
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาการสอบคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องการอ่าน คำศัพท์ และไวยากรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเรียน ฝึกฝน ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ ดังนั้นจึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET โดยสรุปดังต่อไปนี้abrasive (adj.)            =    กัดกร่อน

absorbed (adj.)          =    ใจจดใจจ่อ, ดื่มดํ่า

accomplish (v.)          =    ทำสำเร็จ

acrid (adj.)                 =    แหลมคม, ขมขื่น, กลิ่นเหม็น

adapt (v.)                   =    ปรับตัว

affluence (n.)              =    ความมั่งคั่ง, รํ่ารวย, ความอุดมสมบูรณ์

alliance (n.)                =    พันธมิตร, ข้อตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

amateur (adj., n.)         =    สมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น

antecedents (n.)          =    ความเกลียดชัง, การต่อต้าน

applicable (adj.)          =   ใช้ได้, เหมาะสม

apprehensive (adj.)      =    ประหม่า, กังวล

autocrat (n.)                =    ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด

barely (adj.)                 =    ไม่ค่อยจะ

barren (adj.)                =    ไร้ชีวิต, ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิต

bluff (v.)                      =    ตบตา, หลอกลวง

breathtaking (adj.)        =    น่าตื่นตะลึง

brevity (n.)                   =    ความกระชับ, ความสั้น

brief (adj.)                    =    สั้น, กระชับ

brittle (adj.)                  =    เปราะ, แตกง่าย

burst (v.)                      =    ทำแตก, ระเบิด

calamity (n.)                 =    ความหายนะ

categorize (v.)               =    แยกประเภท

ceremonious (adj.)        =    เป็นพิธีหรือเป็นทางการอย่างมาก

cessation (n.)               =    การหยุด

chaos (n.)                    =    ความวุ่นวาย, จลาจล

chronic (adj.)                =    (โรค) เรื้อรัง

cite (v.)                        =    อ้างอิง, ท่อง

coerce (v.)                   =    บังคับ, ขู่เข็ญ

complimentary (adj.)     =    ที่ให้ฟรี

comply (V.)                  =    เชื่อฟัง, ยอมทำตาม

comprehensible (adj.)    =    เข้าใจได้ง่าย

comprehensive (adj.)     =    ครอบคลุม

consecutive (adj.)          =    ต่อเนื่องตามลำดับ

consequence (n.)          =    ผลที่ตามมา

contempt (n.)                =    การเยาะเย้ยถากถาง, ความไม่เคารพ

correspondence (n.)      =    จดหมาย, หนังสือข่าวความสอดคล้องลงรอยกัน

corroborate (v.)              =    ยืนยันว่าเป็นจริง

crucial (adj.)                  =    สำคัญ, จำเป็น

defense (n.)                  =    การป้องกันตัว

denounce (v.)               =    ประณาม

depreciate (v.)              =    เสื่อมราคา, ลดค่า

despair (n.)                  =    ความหมดหวัง

diffuse (adj.)                 =    กระจัดกระจาย, พูดมาก, ไม่ยํ้าเน้น

disadvantage               =    ข้อเสีย

disclose (v.)                 =    เปิดเผย

dishonest (adj.)            =    คดโกง

dispute (v.)                  =    โต้เถียง

dissolve (v.)                 =    ละลาย

distinct (adj.)               =    แตกต่างชัดเจน

distraction (n.)             =    สิ่งรบกวนสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

dramatically (adv.)       =    อย่างรวดเร็ว

drastically (adv.)          =    อย่างฮวบฮาบ

drawback (n.)             =    จุดอ่อน

durable (adj.)              =    ทนทาน, ยาวนาน

dwell (v.)                    =    อยู่อาศัย

effective (adj.)             =    ใช้ได้ดี, เริ่มมีผลบังคับ

elaborate (adj.)           =    ซับซ้อน, ละเอียดอ่อน

eligible (adj.)              =    มีสิทธิเลือกตั้ง

emerge (v.)                =    ปรากฏขึ้น

endure (v.)                 =    มีชีวิตรอด

enlargement (n.)        =    การขยาย

entitle (v.)                  =    มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ

equipment (n.)           =    เครื่องมือ

evoke (v.)                  =    กระตุ้น, ยั่วยุ

expedite (v.)              =    เร่งให้เกิดการกระทำ

extraordinary (adj.)     =    โดดเด่น

fatal (adj.)                 =    ถึงตายได้

feign (v.)                   =    เสแสร้ง

fidelity (n.)                =    ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี

flee (v.)                    =    หลบหนี

fluctuate (v.)             =    เปลี่ยนแปลง

fluency (n.)              =    ความคล่องแคล่ว

forbidden (adj.)        =    ผิดกฎหมาย

foremost (adj.)         =    นำหน้า, อยู่หัวแถว

formerly (adv.)         =    ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน

fragment (n.)           =    ชื้น, ส่วนย่อย ๆ

frugality (n.)             =    ความประหยัด

fundamental (adj.)    =    พื้นฐาน, จำเป็น

gigantic (adj.)           =    ใหญ่โต, มากมาย

generic (adj.)            =    ทั่วไป, เป็นสากล

gigantic (adj.)           =    ใหญ่โต, มากมาย

grief (n.)                  =    ความเศร้าโศก

handicapped (adj.)     =    พิการ

headstrong (adj.)        =    หัวดื้อ

hindmost (adj.)           =    ล้าหลังที่สุด

homesteader (n.)        =    ผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

humanity (n.)              =    มนุษยชาติ

hybrid (n.)                  =    ลูกผสม

illustrate (v.)               =    แสดง, เป็นตัวแทน

immigrant (n.)            =    ผู้อพยพเข้ามา

impede (v.)                =    กีดกั้น, เป็นอุปสรรค

incipient (adj.)            =    แรกเริ่ม, เริ่มอาการ

inert (adj.)                  =    เฉื่อยชา, ไม่อยากทำอะไร

inhale (v.)                  =    หายใจเข้า

inspection (n)            =    การตรวจสอบ

insufficient (adj.)        =    ไม่เพียงพอ

interfere (v.)               =    ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค

introductory (adj.)       =    ขั้นต้น, เบื้องต้น

invoke (v.)                 =    ร้องขอ วิงวอน

irate (adj.)                 =    โกรธ, แค้น

irrelevant (adj.)         =    ไม่ตรงประเด็น

juncture (n.)            =    จุดสำคัญ

knead (v.)               =    ผสม, นวด

lavish (adj.)             =    ฟุ่มเฟือย 

luster (n.)               =    ความเป็นมัน, เงา

malefactor (n.)        =    คนชั่ว

mimicry (n.)            =    การเลียนแบบ

miserable (v.)          =    ไม่มีความสุข

multiply (v.)             =    ขยายพันธุ์, ทวีคูณ

muse (v.)                =    คิดหรือพูดอย่างไตร่ตรอง

myriad (n.)              =    จำนวนมาก

notorious (adj.)        =    มีชื่อในทางชั่วร้าย

obscure (adj.)          =    เข้าใจยาก, มืดมน

occupation (n.)        =    งาน, อาชีพ

opulence (n.)           =    ความมั่งคั่ง

outset (n.)                =    การเริ่มต้น

oversee (v.)              =    ตรวจสอบ, ดูแล

paradigm (n.)           =    แบบฉบับ, ตัวอย่าง

participation (n.)       =    การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

patron (n.)                =    ลูกค้าประจำ, คนสนับสนุน

permission (n.)         =    ความยินยอม

persuade (v.)            =    ชักชวน, ชักจูง

pertaining to (phr.)    =    เกี่ยวข้องกับ

poverty (n.)              =    ความยากจน

precisely (adv.)        =    อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง

preliminary (adj.)      =    ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น

promptly (adv.)        =    โดยทันที

primarily (adv.)         =    แรกเริ่ม, เป็นหลัก

proficiency (n.)         =    ความเชี่ยวชำนาญ

prominent (adj.)        =    โดดเด่น, มีชื่อเสียง

prospective (adj.)      =    ที่คาดหวังไว้

reimbursement (n.)    =    การชำระเงินคืน

reluctant (adj.)           =    ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด

respectively (adv.)      =    ตามลำดับ

significantly (adv.)       =    อย่างสำคัญ, อย่างมาก

substantial (adj.)         =    มาก, สำคัญ

substitute (n.)             =    ตัวแทน, สิ่งแทน

sufficient (adj.)            =    เพียงพอ

terminate (v.)              =    สิ้นสุด, ยุติ

thoroughly (adv.)         =    อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ

throughout (adv./prepo.) =    ตลอดทั้ง

undertake (v.)           =    รับผิดชอบ, รับภาระ

valid (adj.)                =    มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้

versatile (adj.)           =    อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง

 

 

 

คอร์สแนะนำ

CU-TEP by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP ครบสมบูรณ์ทุกพาร์ท พร้อมเนื้อหา เทคนิค แบบฝึกหัด และข้อสอบเสมือนจริง สมัครเรียนได้ที่ >> https://vcourse.ai/courses/267


COMPLETE TU-GET by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ TU-GET (PBT) ครบถ้วนทุกทักษะ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ตรงตามที่โจทย์ต้องการและทันเวลา ให้ได้คะแนน 800+ อย่างสบาย ๆ สมัครเรียนเลยที่ >>> https://vcourse.ai/courses/164