7 แกรมม่าเตรียมสอบ CU-TEP&TU-GET
2349 views | 19/01/2023
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาการสอบคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องการอ่าน คำศัพท์ และไวยากรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเรียน ฝึกฝน ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ ดังนั้นจึงได้รวบรวม 7 เนื้อหาไวยากรณ์ (Grammar) ที่มักพบในข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET โดยสรุปดังต่อไปนี้ 1. Word Forms 

Word Forms เกี่ยวกับการใช้ Part of Speech ให้ถูกตำแหน่งและหน้าที่ โดยทั่วไปมี 4 รูป คือ Noun Form (รูปนาม), Verb Form (รูปกริยา), Adjective Form (รูปคุณศัพท์) และ Adverb Form (รูปกริยาวิเศษณ์) ซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกัน ข้อสังเกตว่าคำนั้นเป็นรูปใดให้ดูที่ Suffixes จะช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


Noun      Verb       Adjective      Adverb

beauty     beautify    beautiful      beautifully

benefit     benefit     beneficial     beneficially

creation    create      creative       creatively

decision    decide     decisive      decisively

difference   differ      different      differently

hatred      hate       hateful       hatefully

impression  impress    impressive    impressively

protection   protect     protective     protectively

strength    strengthen   strong       strongly

success    succeed    successful    successfully


Suffixes ที่บอกว่าเป็นคำนาม

-age      -ance/-ence   -ant/-ent         -cy  

-dom     -ee          -er/-or           -graphy  

-hood     -ician/-ant     -ics             -ism 

-ist       -ity/-ty        -logy            -ment 

-ness     -ry            -sion/-tion/-xion    -ship 

-th       -tory           -try             -ure  


Suffixes ที่บอกว่าเป็นคำกริยา

-ate      -en       -ify      -ise/-ize 


Suffixes ที่บอกว่าเป็นคำคุณศัพท์

-able/-ible      -al/-ial/-ical     -ant/-ent    -ary 

-en           -ful            -ic         -ish 

-less          -like           -ly         -ous/-ious 

-tive/-sive       -y 


Suffixes ที่บอกว่าเป็นคำกริยาวิเศษณ์

-ly        -ably/-ibly     -cally      

-wards     -ways         -wise 


2. Comparison of Adjectives (การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์)

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์มีด้วยกัน 3 ขั้นคือ 

1. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ (Regular Adjectives) เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากันหรือเหมือนกันทุกประการด้วยการใช้ as…as และไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมคำใดหลัง adjective

โครงสร้าง: S + V + as adj. as

ex. This bag is as expensive as that one.

   (กระเป๋าใบนี้แพงเท่ากันกับอีกใบหนึ่ง)


2. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjectives) เป็นการเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง ...(adj.)... กว่าอีกสิ่งหนึ่ง มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 : เติม -er ท้ายคำคุณศัพท์และตามด้วย than 

โครงสร้าง: S + V. to be + adj. er + than.....  

ex. Anny is taller than Sasha.

   (แอนนี่สูงกว่าซาช่า)


รูปแบบที่ 2 : เติม more หน้าคำคุณศัพท์และตามด้วย than

โครงสร้าง: S + V. to be + more adj. + than...

ex. Physics is more difficult than Math.

   (วิชาฟิสิกส์ยากกว่าวิชาคณิตศาสตร์)


3. การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives) เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้น ...(adj.)... ที่สุด มี 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 : ใช้ the นำหน้า adj. ที่ทำเป็นขั้นสูงสุดด้วยการเติม -est ท้ายคำ 

โครงสร้าง: S + V. to be + the adj. est

ex. She was the cleverest girl I have ever known.

   (หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมา)


รูปแบบที่ 2 : ใช้ the most นำหน้า adj. 

โครงสร้าง: S + V. to be + the most adj.

ex. Miss N is the most boring person at my office.

   (มิสเอ็นเป็นคนที่น่าเบื่อที่สุดในออฟฟิศของฉัน) 


3. Coordinating Conjunction  

Coordinating Conjunction คือ คำสันธานหรือคำเชื่อมใช้เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีความสำคัญเท่าเทียมกัน โดยมีเครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างประโยคเสมอ (S + V, CC S + V)


For (เพราะ) ใช้เชื่อมประโยที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยแสดงเหตุ

And (และ) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือเสริมกัน

Nor (ไม่ทั้งสองอย่าง) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเชิงปฏิเสธทั้งคู่

But (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

Or (หรือ) ใช้เชื่อมประโยคที่แสดงทางเลือก

Yet (แต่) ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

So (ดังนั้น) ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุผลเป็นผลกัน โดยแสดงผล

*เทคนิคการจำ FANBOYS


ex. I’m taking an English class, for I want to improve my English skills.

   (ฉันลงเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของฉัน)


4. Subordinating Conjunction

Subordinating conjunction คือ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคหลัก (Main Clause) กับประโยคย่อย (Subordinate Clause) ที่มีความสำคัญไม่เท่ากัน โดยไม่ต้องมี comma (,) คั่นระหว่างประโยค (S + V + SC + S + V) นอกจาก Subordinating conjunction ขึ้นต้นประโยคจึงจะใช้ comma (SC + S + V, S + V)


while (ในขณะที่)          when (เมื่อ)            after (ก่อนหน้า)

before (หลังจาก)          as soon as (ทันทีที่)      once (ครั้งหนึ่ง)

whenever (เมื่อไหร่ก็ตาม)    until (จนกระทั่ง)         although (แม้ว่า)

though (แม้ว่า)           even though (แม้ว่า)      whereas (ในขณะที่)

because (เพราะว่า)        since (เพราะว่า)         so that (เพื่อว่า, เพื่อที่จะ)

as (เพราะว่า)            in order that (เพื่อว่า)      if (ถ้า)

provided that (ถ้า)         assuming that (ถ้า)       as long as (ตราบเท่าที่)

even if (ถ้า, แม้ว่า)         unless (ถ้าหากว่าไม่)      how (อย่างไร)

as though (ราวกับว่า)      as if (ราวกับว่า)          so … that (มากซะจนที่จะ)


ex. I hadn’t known who sang it even though I’d heard the song before.

   (ฉันไม่รู้ว่าใครร้องมันแม้ว่าฉันเคยได้ยินเพลงมาก่อนแล้ว)


ex. Even though I’d heard the song before, I hadn’t known who sang it.

   (แม้ว่าฉันจะเคยได้ยินเพลงมาก่อนแต่ฉันไม่รู้ว่าใครร้องมัน)


5. Correlative conjunction  

Correlative conjunction (คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ) ใช้เชื่อมประโยค Independent clause ที่มีความหมายสอดคล้องและเท่าเทียมกัน 


not only … but also … = ไม่เพียงแต่... แต่อีกด้วย

either … or … = ไม่ ... ก็ (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

neither … nor … = ไม่...และ (ไม่ทั้งสองอย่าง)

as ... as … = เท่ากัน

both … and … = ทั้ง...และ


ex. Mark can play not only the guitar but also the piano. 

   (มาร์กไม่เพียงแต่เล่นกีตาร์ได้เท่านั้นแต่ยังเล่นเปียโนได้ด้วย)


ex. If you need help you can either ask Danny or Chris.

   (ถ้าคุณต้องการให้ช่วย สามารถถามแดนนี่หรือไม่ก็คริสก็ได้)


6. Relative Clause 

Relative Clause คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือน Adjective โดยตามหลัง Relative Pronoun (who, which, that, whom, whose, where, why) โดยจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่คือ สิ่งใดหรือใคร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ


1. Defining Relative Clause บอกสิ่งที่กำลังพูดถึง (ถ้าขาดไปจะไม่รู้ว่าพูดถึงอะไร)

ex. The boy who plays football over there is my son.

   (เด็กผู้ชายที่เล่นฟุตบอลตรงนั้นคือลูกชายของฉัน)


2. Non-defining Relative Clause บอกข้อมูลเพิ่มเติมของสิ่งที่กำลังพูดถึง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลนี้ก็เข้าใจได้ว่าพูดถึงอะไร

ex. Anna told me about her new job, which she's enjoying a lot.

   (แอนนาเล่าเรื่องงานใหม่ของเธอให้ฉันฟัง ซึ่งเธอสนุกสนานมาก) 


7. Reduced Relative Clause

Reduced Relative Clause คือ การลดรูปของ Relative Clause โดยการตัด Relative Pronoun ออกจากประโยค หรือการตัด Relative Pronoun และเปลี่ยน Verb เป็น Present Participle (V.ing) หรือ Past Participle (V.3) มี 2 วิธี คือ


1. การละ Relative Pronoun (who, whom, which, that) ในกรณีที่คำนามที่ถูกขยายทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค ทำได้เฉพาะใน Defining Relative Clause (เฉพาะเจาะจง) เท่านั้น


Relative Clause: This is one of the books that he gave me.

Reduced Relative Clause: This is one of the books he gave me.


2. การละ Relative Pronoun โดยใช้ Participle แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

  2.1. Active Voice (ประธานเป็นผู้กระทำ) ให้ตัด Relative Pronoun ออก แล้วเปลี่ยน Verb ให้เป็น V.ing (Present Participle)

Relative Clause: The man who sits next to Lisa is my brother.

Reduced Relative Clause: The man sitting next to Lisa is my brother.


2.2. Passive Voice (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ) ให้ตัด Relative Pronoun และ Verb to be ออก เหลือไว้เพียง V.3 (Past Participle)

Relative Clause: Most people who were invited to the party didn’t turn up.

Reduced Relative Clause: Most people invited to the party didn’t turn up.


คอร์สแนะนำ

CU-TEP by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ CU-TEP ครบสมบูรณ์ทุกพาร์ท พร้อมเนื้อหา เทคนิค แบบฝึกหัด และข้อสอบเสมือนจริง สมัครเรียนได้ที่ >> https://vcourse.ai/courses/267 


COMPLETE TU-GET by ครูพี่ทาม์ย คอร์สเตรียมสอบ TU-GET (PBT) ครบถ้วนทุกทักษะ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ตรงตามที่โจทย์ต้องการและทันเวลา ให้ได้คะแนน 800+ อย่างสบาย ๆ สมัครเรียนเลยที่ >>> https://vcourse.ai/courses/164