คำศัพท์ IELTS แยกแต่ละหมวด
3417 views | 09/01/2023
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษแยกแต่ละหมวด เพื่อเตรียมตัวพร้อมสอบ IELTS โดยเฉพาะพาร์ท Writing และ Speaking


Children and families (เด็กๆ และครอบครัว)

abduction (n)               การลักพาตัว 

after-school childcare (n)      การดูแลเด็กในโรงเรียนหลังเลิกเรียน

bonding (n)                การเชื่อม (ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน)

breadwinner (n)             คนหาเลี้ยงครอบครัว 

bullying (n)                 การกลั่นแกล้ง 

child-minding (n)            การดูแลเด็ก (ไม่ใช่ในโรงเรียน) เมื่อพ่อแม่ยุ่งหรือทำงาน 

codes of conduct (n)         หลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมโดยสมัครใจ

conventions (n)             การประชุม

delinquency (n)             การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก)

dual-income (n)             ครอบครัวที่สามีภรรยาทำงานทั้งคู่ 

foster parents (n)            พ่อแม่อุปถัมภ์

ground rules (n)             กฎพื้นฐาน

guardians (n)               ผู้ปกครอง

patterns of behaviour (n)       แบบแผนพฤติกรรม 

peers (n)                  ผู้เท่าเทียมกัน, เพื่อน

role models (n)              บุคคลต้นแบบ

truancy (n)                 การหนีโรงเรียน

viable (adj)                 ปฏิบัติได้, ทำงานได้

well brought-up (v)          เลี้ยงดูอบรม (เด็ก/ลูก) ตามหลักศีลธรรมอันดี 


Culture, art and traditions (วัฒนธรรม ศิลปะ และประเพณี) 

ceremonies (n)             พิธีการ, ระเบียบแบบแผน 

conserve (v)               อนุรักษ์, ปกปักรักษา  

cultural norms (n)           บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 

evoke (v)                  ทำให้ปรากฏขึ้น

fine art (n)                 วิจิตรศิลป์ 

folklore (n)                 นิทานพื้นบ้าน, คติชาวบ้าน

handicrafts (n)              งานฝีมือ, งานหัตถกรรม

hand [something] down (phrv)   ส่งต่อ (จากรุ่นสู่รุ่น) 

heritage (n)                 มรดก, ประเพณี 

inheritance (n)              การรับมรดก 

legends (n)                 นิทานโบราณ, ตำนาน 

linguistic (adj)               เกี่ยวกับภาษา 

medieval (adj)               เกี่ยวกับยุคกลาง 

mythology, myth (n)           เทวตำนาน, ตำนาน, นิทานปรัมปรา

opera (n)                  ละครดนตรี, โอเปร่า 

parades (n)                 ขบวนพาเหรด 

preserve (v)                 อนุรักษ์, ปกปักรักษา  

public duty (n)               หน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่ 

rituals (n)                   พิธีกรรม 

self-sacrifice (n)              การเสียสละ 

social memes (n)             รูปแบบทางสังคมที่ถ่ายทอดระหว่างผู้คน

the fabric of society (n)         โครงสร้างทางสังคม 

traditions (n)                 ประเพณี

transmit (v)                  ส่งต่อ, ส่งผ่าน, ถ่ายทอด


Health and Sport (สุขภาพและกีฬา)

active lifestyle (n)              การดำเนินชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง

addict (vt)                   เสพติด (ภาวะที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เช่น ติดโซเชี่ยล)

ameliorate (vt)                ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงขึ้น

appetite (n)                  ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม

champions (n)                ผู้ชนะเลิศ

competitive (adj)              ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน

convenience food (n)           อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก

dependency (n)               การติดยา 

detoxify (vt)                   ถอนพิษ, ขจัดพิษ 

eating disorder (n)              อาการผิดปกติทางการกิน

healthcare (n)                 การดูแลสุขภาพ

health warnings (n)             คำเตือนเรื่องสุขภาพ

impairment (n)                ความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม

inadequate development (n)      เจริญเติบโตหรือพัฒนาไม่เต็มที่ 

ingredient (n)                 ส่วนผสม

initiative (n)                   ความคิดริเริ่ม

interpersonal skills (n)           ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

nutrient (adj)                  เกี่ยวกับโภชนาหาร, ซึ่งบำรุงร่างกาย

obesity (n)                    โรคอ้วน

overweight (adj)                น้ำหนักเกิน

participation (n)                 การเข้าร่วม, ความร่วมมือ 

poor diet (n)                   อาหารแย่ๆ (อาหารควบคุมน้ำหนักที่มีสารอาหารไม่เพียงพอ)

* diet (v/n) ถ้าเป็นกริยาจะมีความหมายว่า ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก แต่ถ้าเป็นคำนามจะหมายถึง อาหาร 

pursuits (n)                   งานอดิเรก, กิจกรรม

raise awareness (v)              สร้างความตระหนัก, สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก

remedies (n)                   การรักษา หรือคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์

sedentary lifestyle (n)             วิถีชีวิตที่นั่งๆ นอนๆ ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย

sponsorship (n)                 ผู้สนับสนุน 

strain (n)                      ความตึงเครียด

symptoms (n)                  อาการของโรค


Education and schooling (การเรียนและการศึกษา)

academic achievement (n)         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

assimilate knowledge (v)          ซึมซับความรู้และเข้าใจ

autonomous learning (n)          การเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเอง 

continuous assessment (n)        การประเมินต่อเนื่อง

curriculum (n)                  หลักสูตร 

data-gathering (n)               การรวบรวมข้อมูล 

discriminate between sources (v)    แยกแยะระหว่างแหล่งข้อมูล 

distance learning (n)             การศึกษาทางไกล 

formal examinations (n)           การสอบอย่างเป็นทางการ

further education (n)             การศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

group work (n)                 การทำงานแบบกลุ่ม

guided learning (v)              ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 

higher education (n)             การศึกษาระดับอุดมศึกษา

marshal facts (v)                รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนความคิด

pedagogical (experts) (adj)         ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาและการสอน

rote-learning (n)                การเรียนแบบท่องจำ 

self-study (n)                  การศึกษาด้วยตนเอง 

sift information (v)               กลั่นกรองข้อมูล 

study skills (n)                  ทักษะการเรียน 

supplement (v)                 เพิ่มขึ้น, เสริม, ผนวก 

syllabus (n)                    หลักสูตร

synthesis sources (n)             การใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และรวมไว้ในโครงการเดียว  

teacher-led lessons (n)           การเรียนแบบดั้งเดิมที่ครูบรรยายและนักเรียนจดโน้ต


Nature, Environment and Energy (ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม และพลังงาน) 

aquifers (n)                    ชั้นหินอุ้มน้ำ 

catastrophe (n)                 ภัยพิบัติ, ความหายนะ 

contamination (n)               การปนเปื้อน 

drought (n)                   ความแห้งแล้ง 

dumping (n)                  การทิ้งขยะโดยเจตนาไม่เก็บหรือบำบัด 

dwindling numbers (n)           ปริมาณที่ลดลง 

emissions (n)                  การปล่อยพลังงาน 

exacerbated (v)                ทำให้แย่ลง 

extinction (n)                  การสูญพันธุ์ 

famine (n)                    ความอดอยาก, ภาวะข้าวยากหมากแพง 

filtration (n)                    กระบวนการกรอง 

food chain (n)                  ห่วงโซ่อาหาร 

irrigation (n)                   การชลประทาน 

habitat loss (n)                 ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ 

landfills (n)                    หลุมฝังกลบ 

poaching (n)                   การบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์

pollutant particles (n)             อนุภาคมลพิษ 

run-off (n)                    ไหลผ่านจากผิวดินไปสู่แม่น้ำและมหาสมุทร 

soil erosion (n)                 การกร่อนของดิน 

tainted (v)                     ปนเปื้อน

the biosphere (n)                ชีวภาค หรือชีวมณฑล 

the water cycle (n)               วัฎจักรของน้ำ 

waste (n)                      ขยะ, สิ่งปฏิกูล

waste processing (n)              กระบวนการแปรรูปของเสีย 

water table (n)                  ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล


Countryside and Agriculture (ชนบทและเกษตรกรรม) 

abundance (n)                  ความอุดมสมบูรณ์

afflict (v)                       ทำให้เจ็บป่วย

agriculture (n)                   เกษตรกรรม

animal husbandry (n)              สัตวบาล, การเลี้ยงสัตว์

arable (adj)                     ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก

backwater (n)                   บรรยากาศที่ซึมเซา, สถานที่ซึมเซา

countryside (n)                  ชนบท

crop rotation (n)                  การปลูกพืชหมุนเวียน

cultivation (n)                    การเพาะปลูก

dweller (n)                      ผู้อยู่อาศัย

city dwellers (n)                  คนที่อาศัยอยู่ในเมือง

country dwellers (n)               คนที่อาศัยอยู่ในชนบท

hill dwellers (n)                   ชาวป่าชาวดอย

famine (n)                       ภาวะข้าวยากหมากแพง

far-flung (adj)                    กว้างไกล, แผ่กว้าง 

forestry (n)                       การทำป่าไม้

horticulture (n)                    การปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก

irrigation (n)                      การชลประทาน, การทดน้ำ

plantation (n)                     สวน, ไร่, ฟาร์ม, พื้นที่เพาะปลูก

renewable (adj)                   (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด

rural (adj)                        เกี่ยวกับชนบท, เกี่ยวกับบ้านนอก

rural depopulation (n)               การอพยพจากชนบทสู่เมือง

rural unemployment (n)              การว่างงานในชนบท

rural poverty (n)                   ความยากจนในชนบท

water bodies (n)                   แหล่งน้ำ

wildlife (n)                       สัตว์ป่า

scarcity (n)                       ความขาดแคลน

self-sufficient (adj)                 พอเลี้ยงตัวเองได้

smallholders (n)                   เกษตรกรรายย่อย

subsistence (adj)                   พอยังชีพได้

swidden agriculture (n)              ไร่หมุนเวียน, เกษตรกรรมแบบถางโค่นและเผาป่า 

undernourishment (n)                การขาดสารอาหาร


Cities and infrastructure (เมืองและโครงสร้างพื้นฐาน) 

amenities (n)                      สิ่งอำนวยความสะดวก

bottleneck (n)                     ทางแคบ, คอคอด, ถนนส่วนที่มีการจราจรติดขัด 

burden (n)                        ภาระ

civic pride (n)                      ความภาคภูมิใจแบบพลเมือง

communal car-pooling (n)             การใช้รถร่วมกันเพื่อลดการใช้พลังงาน

commute (v)                       เดินทางไปมา (จากบ้านไปที่ทำงาน) ในแต่ละวัน

congestion (n)                      ความแออัด

conurbations (n)                    เขตเมืองขยาย 

dilemma (n)                        สภาวะลำบาก, สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

facilities (n)                        ความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก

high-capacity (n)                    ความหนาแน่นสูง, ความจุสูง

hinterland (n)                       พื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง

home working (n)                    การทำงานที่บ้าน

inner city (n)                        บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรม

infrastructure (n)                     พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง

innovations (n)                      นวัตกรรม, การเปลี่ยนแปลงใหม่

megacity (n)                        มหานครขนาดใหญ่ที่มีคนเกิน 10 ล้านคน 

outdated (adj)                       ล้าสมัย

overcrowding (n)                     ความแออัด

public-private partnerships (n)           โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

public transport (n)                    การขนส่งสาธารณะ

rural (adj)                           ในชนบท, เกี่ยวกับชนบท

settle in a place (v)                    ตั้งรกราก 

slum (n)                            แหล่งเสื่อมโทรม, แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนมาก

suburbs (n)                          ชานเมือง

tax incentives (n)                      สิทธิประโยชน์ทางภาษี

transport hubs (n)                     ศูนย์กลางการขนส่ง, ศูนย์กลางการคมนาคม

urban (adj)                           เกี่ยวกับเมือง

urban sprawl (n)                       การเติบโตของเมืองแบบไร้ระเบียบ


คอร์สแนะนำ

คอร์ส IELTS Vocabulary by Paddington ติวเข้มคำศัพท์ เพื่อสร้างคลังศัพท์ เสริมทักษะการอ่านและการเขียน กับคอร์ส IELTS Vocabulary by Paddington ที่จะทำให้การสอบ IELTS เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สมัครเรียนเลย >> https://vcourse.ai/courses/229


 

ที่มาข้อมูล

  • https://ieltsliz.com/vocabulary/
  • https://leapscholar.com/blog/vocabulary-for-ielts-updated-list-of-vocabulary-words-for-ielts/
  • https://www.ieltspodcast.com/ielts-vocabulary/
  • https://www.ieltsbuddy.com/ielts-vocabulary.html
  • https://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/