ปฏิทินสอบ CU-TEP 2023/2566
24109 views | 06/01/2023
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

สำหรับผู้ที่วางแผนสอบ CU-TEP ในปีนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบ CU-TEP ประจำปี 2566/2023 ออกมาแล้ว มาดูและวางแผนเตรียมตัวสอบกันได้เลย


CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) เป็นการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน 


ลักษณะข้อสอบ CU-TEP

เป็นข้อสอบปรนัย (ไม่รวม Speaking) จำนวนข้อ 120 ข้อ/120 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 10 นาที ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ


Part Listening 30 ข้อ 30 นาที

   - Short Dialogues : 15 ข้อ

   - Long Dialogues : 9 ข้อ (3 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ)

   - Talks : 6 ข้อ (2 เรื่อง เรื่องละ 3 ข้อ) 

Part Reading 60 ข้อ 70 นาที

   - Cloze Test : 15 ข้อ (1 เรื่อง)

   - Short Passage : 5 ข้อ (1 เรื่อง)

   - Long Passage : 40 ข้อ (4 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ) 

Part Writing 30 ข้อ 30 นาที

   - Error Identification


ตารางสอบ CU-TEP 2566/2023


ขั้นตอนการสมัครสอบ CU-TEP

1. ผู้สมัครเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://register.atc.chula.ac.th/

2. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครสอบ เลือกศูนย์สอบ รอบการสอบ รูปแบบการสอบ

3. ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินในช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่กำหนด

4. ผู้สมัครตรวจสอบผลการชำระเงินในระบบลงทะเบียนประมาณ 10.00 น.ในวันทำการถัดไปจากวันที่ชำระเงิน

5. ผู้สมัครตรวจสอบสถานที่สอบ ที่นั่งสอบในระบบลงทะเบียน ภายในวันพุธก่อนวันสอบ

6. ศึกษากฎระเบียบและข้อปฏิบัตในการเข้าสอบจากเว็บไซต์ของศูนย์สอบฯ

7. ศูนย์สอบฯ จะประกาศผลคะแนนภายใน 14 วันหลังจากวันสอบ ตรวจสอบผลคะแนนได้เองจากระบบ

ที่มาข้อมูล

  • http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html