รวมอาชีพสายงานดิจิทัลที่น่าสนใจ ที่คนยุคใหม่ไม่ควรพลาด
898 views | 17/11/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

ยุคสมัยนี้งานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลได้ความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง หลายคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานหรือกำลังวางแผนศึกษาต่อ ลองมาดูอาชีพสายงานดิจิทัลที่น่าสนใจในยุคนี้ไว้เป็นทางเลือกกันได้เลยยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุก ๆ ด้าน ทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างในมุมของการทำงานก็จะเห็นได้ว่ามีอาชีพใหม่ ๆ หรืออาชีพที่ต่อยอดจากเดิมเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นที่ต้องการของตลาด เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไปได้ดีในยุคนี้เป็นอย่างมาก บทความนี้เราจึงรวบรวมอาชีพสายงานดิจิทัลที่น่าสนใจ มาแนะนำให้กับคนที่กำลังสนใจสายงานด้านดิจทัล ได้ดูเป็นข้อมูลกัน


Data Analyticsนักวิเคราะห์ข้อมูล ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ละเอียดเป็นระเบียบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ เช่น วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาด หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Data Analytics เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/297 Product Managerผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่วางแผนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด โดยมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกแบบแผนการดำเนินการ การวิจัยตลาด ทำแผนการตลาด ไปจนถึงการรับความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อนำกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Product Manager เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/305 Digital Marketerนักการตลาดดิจิทัล ทำหน้าที่วางแผนทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการหรือแบรนด์กลายเป็นที่ยอมรับบรรลุถึงเป้าหมายหรือยอดขายที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ขั้นตอน คิดกลยุทธ์ เลือกกลุ่มเป้าหมาย คิดวิธีการสื่อสาร ไปจนถึงการเประเมินผลสรุปรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Digital Marketer เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/298 


UX Designerนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดการใช้งานง่าย ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน สร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างที่ผู้ใช้กำลังใช้งานบนผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น การออกแบบหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ให้ดูเข้าถึงง่าย ใช้ง่าย ไม่ยุง่ยากซับซ้อน เป็นต้น 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ UX Designer เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/304 Customer Experience Specialistผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเฉพาะบุคลล ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อ ความชอบ พฤติกรรมการใช้สื่อ หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการกลับไปได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการ รวมถึงสามารถหาวิธีเพื่อเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ได้ 

ทำให้ลูกค้าได้ระบความรู้สึกที่ดี และอยากกลับมาซื้อหรือใช้บริการอีก ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Customer Experience Specialist เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/306  Agile Coachทำหน้าที่เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยชี้แนะแนวทางการทำงานให้กับทีมเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ โดยใช้วิธีการทำงานแบบ Agile ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีม 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Agile Coach เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/314 Software Developer นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมซึ่งใช้ภาษาโปรแกรมใดภาษาหนึ่ง รวมทั้งบริหารโปรเจคให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ Software Developer เพิ่มเติมได้ที่คอร์ส >> https://vcourse.ai/courses/316 หากใครที่กำลังสนใจสายงานในยุคดิจิทัล อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละอาชีพ หรือโอกาสที่จะทำในสายงานดังกล่าว สามารถสมัครเรียนคอร์สต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ได้เลย หรือดูคอร์สที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก ได้ที่ https://vcourse.ai/