ต้องรู้! สมัคร ป.โท - ป.เอก จุฬาฯ ต้องใช้คะแนน CU-TEP เท่าไหร่ และใช้คะแนนอะไรได้อีกบ้าง
4718 views | 07/09/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย หรือระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามแต่ละคณะกำหนดแล้ว ยังต้องใช้คะแนน CU-TEP หรือใช้คะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอื่น ๆ ในการยื่นสมัครด้วย ดังนั้นจึงได้รวบรวมเกณฑ์คะแนน CU-TEP และคะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถใช้ยื่นได้มาเป็นข้อมูลให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมปริญญาโท

เกณฑ์คะแนน CU-TEP และการสอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ สำหรับสมัครเข้าปริญญาโท จุฬาฯ


เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษา โดยไม่ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษ

CU-TEP : 45 คะแนนขึ้นไป

IELTS : Band 4.0

TOEFL : 450 คะแนนขึ้นไป

 

เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษา โดยต้องลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 1 รายวิชา

CU-TEP : 38-44 คะแนน

IELTS :  Band 3.5

TOEFL : 425-449 คะแนน

 

ต้องสอบผ่านรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

5500 504 English Pronunciation and Conversation

5500 505 Academic English Grammar

5500 506 Academic English Vocabulary

5500 510 Skills in English for Graduates

 

เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษาโดยต้องลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 2 รายวิชา

CU-TEP : 30-37 คะแนน

IELTS : Band 3.0

TOEFL : 400-424 คะแนน

 

ต้องสอบผ่านรายวิชา 5500 503 Preparatory English for Graduate Students และสอบผ่านอีก 1 รายวิชาต่อไป

5500 504 English Pronunciation and Conversation

5500 505 Academic English Grammar

5500 506 Academic English Vocabulary

5500 510 Skills in English for Graduates

 

เกณฑ์คะแนนที่ไม่รับเข้าศึกษา

CU-TEP : น้อยกว่า 30 คะแนน

IELTS : น้อยกว่า Band 3.0

TOEFL : น้อยกว่า 400 คะแนน


 


ปริญญาเอก

เกณฑ์คะแนน CU-TEP และการสอบภาษาอังกฤษต่าง ๆ สำหรับสมัครเข้าปริญญาเอก จุฬาฯ


เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษา โดยไม่ต้องลงเรียนภาษาอังกฤษ

CU-TEP : 67 คะแนนขึ้นไป

IELTS : Band 5.5

TOEFL : 525 คะแนนขึ้นไป

 

เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษา โดยต้องลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 1 รายวิชา

CU-TEP : 60-66 คะแนน

IELTS : Band 5.0

TOEFL : 500-524 คะแนน


ต้องสอบผ่านรายวิชา 5500 560 Thesis Writing

 

เกณฑ์คะแนนที่รับเข้าศึกษาโดยต้องลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม 2 รายวิชา

CU-TEP : 45-59 คะแนน

IELTS : Band 4.0-4.5

TOEFL : 450-499 คะแนน


ต้องสอบผ่านรายวิชา 5500 532 Academic English for graduate Studies และ 5500 560 Thesis Writing

 

เกณฑ์คะแนนที่ไม่รับเข้าศึกษา

CU-TEP : น้อยกว่า 45 คะแนน

IELTS : น้อยกว่า Band 4.0

TOEFL : น้อยกว่า 450 คะแนน

 

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดเกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรให้แตกต่างจากเกณฑ์มหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ที่มาข้อมูล

  • http://www.tip.grad.chula.ac.th/wp_cutip/