5 คำที่มีคำว่า mind รับรองฝรั่งชอบใช้กัน โดยครูโรซี่
599 views | 11/08/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

คำว่า mind หมายถึงจิตใจ มีสำนวนเกี่ยวกับ mind อยู่หลายสำนวนที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่นสำนวนต่อไปนี้

Bear in mind = remember จำไว้ว่า

Bear in mind that it will be winter when you go to England

จำไว้ว่า ที่อังกฤษจะเป็นหน้าหนาวในช่วงเวลาที่คุณไป


Change your mind = change your decision เปลี่ยนใจ

He has changed his mind. He doesn't want to go to the party anymore.

เขาเปลี่ยนใจแล้ว เขาไม่อยากไปงานเลี้ยงแล้ว


Lose your mind = go crazy เป็นบ้า

Tom lost his mind when his girlfriend left him

ทอมเป็นบ้าตอนที่แฟนของเขาทิ้งเขาไป


Read someone's mind = to know what someone is thinking without being told รู้ใจ อ่านใจ

A: Do you want to go watch a film ไปดูหนังกันไหม

B: You read my mind. That's exactly what I was thinking.

คุณรู้ใจฉันจริงๆ ฉันกำลังคิดอยู่เหมือนกันเลย


Come to mind = To suddenly or immediately materialise in one's mind เข้ามาในความคิด โดยเฉพาะเข้ามาเอง โดยไม่ต้องพยายามใช้ความคิดเลย

Every time you come to mind, I realise (that) I'm smiling.

ทุกครั้งที่คุณเข้ามาในความคิด ฉันรู้ว่า ฉันกำลังยิ้มอยู่


สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพิ่มเติม สามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้