รวมเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Reading Part จากครูพี่อิ๋ง
15433 views | 05/08/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

แม้จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษแข็งแรง แกรมม่าแน่น รู้ศัพท์ ฟังรู้เรื่อง อ่านเข้าใจ ยังทำคะแนนสอบโทอิคไม่ได้ตามเป้าที่หวังไว้ อีกทั้งบางครั้งทำข้อสอบไม่ทันเวลาด้วย นั่นเป็นเพราะการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทจำเป็นต้องรู้เทคนิคในการตอบ ซึ่งจะช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ครั้งนี้ครูพี่อิ๋งเจ้าของคอร์ส TOEIC Listening 400+, TOEIC Reading 400+ และ TOEIC BASIC 500+ มีเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Reading พาร์ท 5-7 มาแนะนำ คอนเฟิร์มว่าช่วยให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาและถูกต้อง อัปคะแนนโทอิคขึ้นได้จริง เพราะเป็นประสบการณ์จริงที่ครูพี่อิ๋งได้ทำมาแล้ว (ติดตามรวมเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Part 1-4 by ครูพี่อิ๋ง ได้ที่ https://www.vlearn.world/knowledge/view/594/language-english-toeic-listening-tips)

 


TOEIC Reading Part 5 Incomplete Sentences (ข้อ 101-130)

ลักษณะข้อสอบ เป็นการเติมคำในประโยคให้สมบูรณ์ โดยข้อสอบใน Part 5 จะเน้นเรื่องแกรมม่า ซึ่งที่พบในข้อสอบ TOEIC บ่อยๆ คือ Tenses, Pronoun, Word family/Part of speech, Prepositions, Conjunctions, Relative pronoun/Relative adverb, Comparisons, Determiners


ตัวอย่างข้อสอบ

101. ________ humidity can damage wood, the temperature in furniture storage rooms must be controlled.

     (A) Since

     (B) Why

     (C) So that

     (D) Whereas

 

102. According to customers, Dash Max dishwashing detergent not only consistently delivers exceptional results, _________ costs less than other brands.

     (A) or

     (B) nor

     (C) whether

     (D) but also


เทคนิคทำข้อสอบ

ดูที่ตัวเลือกว่าให้คำประเภทใดมาจากนั้นไปดูที่โจทย์ ดังนี้

1. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Tenses

   - หาคำบอกเวลาในโจทย์ ถ้าไม่มีคำบอกเวลาให้พิจารณาที่ประธานว่าเหมาะกับ verb ใด

   - ดูประธานหน้าช่องว่างว่าใช้กับเวลาไหนและใช้กับประธานทำเองหรือถูกกระทำ/หลายคนหรือคนเดียว


2. ถ้าโจทย์ถามหา Pronoun

   - ดูคำที่อยู่ข้างหน้าและหลังช่องว่าง

   - ลองนำคำในตัวเลือกมาวางตำแหน่งตามโครงสร้างแล้วแปล


3. ถ้าโจทย์ถามหา Word family/Part of speech

   - ดูคำที่อยู่ข้างหน้าและหลังช่องว่าง

   - ดูว่าต้องเติมคำชนิดไหนตามโครงสร้าง แล้วแปล


4. ถ้าโจทย์ถามหา Prepositions

   - ดูคำที่มักมาคู่กัน

   - ดูตามโครงสร้าง แล้วแปล


5. ถ้าโจทย์ถามหา Conjunctions

   - แปลตัวเลือก

   - ดูว่าแต่ละตัวตามด้วยคำนามหรือประโยค

   - ดูว่าใช้กับประโยคแบบใด เช่น ขัดแย้ง หรือเป็นเหตุผล...

   - แปลโจทย์


6. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Relative Pronouns หรือ Relative Adverb ให้ดูคำนามหน้าช่องว่าง แล้วตอบตามโครงสร้าง


7. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Comparisons (การเปรียบเทียบ)

   - หาคำว่า as than the ในโจทย์

   - แปลและตอบตามโครงสร้าง


8. ถ้าโจทย์ถามเรื่อง Determiners (คำนำหน้าคำนาม)

   - ดูความหมาย

   - ตอบตามโครงสร้าง และแปล

 

TOEIC Reading Part 6 Text Completion (ข้อ 131-146)

ลักษณะข้อสอบ เติมคำในบทความให้สมบูรณ์และเหมาะสม ข้อสอบในพาร์ทนี้จะถามเรื่องแกรมม่า คำศัพท์

เติมประโยค และวางตำแหน่งประโยคให้ถูกต้อง


ตัวอย่างข้อสอบ

Questions 131-134 refer to the following information.

The Design Present Conference is an annual event held in Melbourne for graphic-design professionals. The conference is steadily growing in popularity. Last year, it ....131.... more than 3,000 attendees from Australia and around the world. The next Design Present Conference, which will be held from 20 to 23 March, will offer more than 100 workshops, plus keynote speeches and plenary sessions. This year, several opportunities for professional networking will be added. Attendees will have the chance to market ....132.... to firms in several different industries. Periods for networking will be included in the ....133.... each day. Whether you are a design enthusiast, student, freelance designer, or business owner, Design Present has something for you ....134.....


131. (A) attracted

      (B) entered

      (C) awarded

      (D) promoted

 

132. (A) they

      (B) them

      (C) themselves

      (D) theirs

 

133. (A) location

      (B) situation

      (C) machine

      (D) schedule

 

134. (A) Registration begins on 3 February and continues through 18 March.

      (B) This speaker is well-known throughout the industry.

      (C) The conference was held in New Zealand in previous years.

      (D) We’d like to get your feedback on last year’s conference.

 

เทคนิคทำข้อสอบ

1. ดูตัวเลือกคร่าว ๆ ว่าแต่ละข้อถามเรื่องอะไร คำศัพท์ แกรมม่า หรือเติมประโยค

2. อ่านบทความไปทีละประโยค และหยุดเมื่อจบประโยค เพื่อทวนว่าพูดถึงอะไร สื่ออะไร

3. ทำข้อสอบทีละข้อ ค่อยๆ ไล่ไปทีละบรรทัด

4. ถ้าถามคำศัพท์ให้แปลตีความจากประโยคโดยรอบช่องว่าง เลือกใช้คำให้เหมาะสมเป็นเรื่องเดียวกัน

5. ถ้าถามแกรมม่า ต้องหาคีย์เวิร์ดในประโยคนั้นๆ

*ยกเว้นคำเชื่อม ให้อ่าน 2 ประโยค ก่อน-หลัง ช่องว่าง แล้วตีความสัมพันธ์ของประโยค

6. ถ้าให้เติมประโยค ให้อ่านรอบๆ ช่องว่างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร จับคีย์เวิร์ดสำคัญ

7. พยายามอ่านรอบเดียวจบ พร้อมหาคำตอบไปด้วย


TOEIC Reading Part 7 Reading comprehension (ข้อ 147-200)

ลักษณะข้อสอบ อ่านบทความ และตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบทความมีหลายลักษณะ เช่น e-mail, จดหมาย, ป้ายประกาศ ข้อความแชท เว็บไซต์ บทความ รูปภาพ เป็นต้น


ตัวอย่างข้อสอบ

Questions 149-150 refer to the following e-mail

 


 

149. Why did Mr. Parekh use the online form?

      (A) To ask for a product replacement

      (B) To inquire about delivery options

      (C) To request a service appointment

      (D) To post a customer review

 

150. What is Mr. Parekh asked to do?

      (A) Register a product

      (B) Provide his home address

      (C) Present proof of his purchase

      (D) Visit an Electrimax store

 

Questions 153-154

 


153. At 8:54 a.m., what does Mr. Chu mean when he writes, “I’ll send out an e-mail”?

      (A) He will ask warehouse staff to help Ms.Lind.

      (B) He will place an order for more boxes.

      (C) He will inform a colleague about a new policy.

      (D) He will thank Ms.Lind for a job well done.

 

154. What will Ms.Lind probably do next?

      (A) Take an inventory of boxes

      (B) Prepare a gift for Mr.Chu

      (C) Organize a messy closet

      (D) Bring boxes to the second floor

 

เทคนิคทำข้อสอบ

1. อ่านหัวข้อใหญ่ของบทความว่าโจทย์ให้อะไรมา


2. อ่านหัวข้อในรูปบทความ แยกตามประเภท และนึกถึงธรรมชาติของแต่ละบทความ ดังนี้

   e-mail/memo

   - ดูหัวข้อ subject

   - วัตถุประสงค์อยู่ย่อหน้าแรก/สุดท้าย บางครั้งอยู่ประโยคท้ายย่อหน้า

   - ดูรายละเอียดตามที่โจทย์ถาม


   Ads/notice/information ข้อมูลหรือรูปภาพอื่นๆ

   - ดูหัวข้อ

   - วัตถุประสงค์อยู่ต้นเรื่อง

   - ดูตัวอักษรพิเศษ หมายเหตุ

   - ตัวหน้า ตัวเอียง ตัวเลข ชื่อคน


   website

   - ดูหัวข้อเว็บไซต์

   - ดูว่าเปิดหน้าอะไรอยู่

   - ดูรายละเอียด ตัวพิเศษต่างๆ ทีละย่อหน้า


   letter (จดหมาย)

   - ดูว่าใครเขียน (ท้ายจดหมาย) / เขียนถึงใคร (ต้นจดหมาย)

   - วัตถุประสงค์มักอยู่ต้นจดหมาย

   - ทำไปทีละย่อหน้า


   chat (ข้อความสนทนา)

   - ดูว่าคุยกันกี่คน

   - อ่านใน chat ให้เสร็จ ค่อยๆ ตีความแล้วค่อยตอบคำถาม


   article (บทความ)

   - ดูหัวข้อ

   - วัตถุประสงค์อยู่ในย่อหน้าแรก

   - ทำไปทีละย่อหน้า / ทำตามที่โจทย์ถาม


3. อ่านโจทย์แต่ละข้อให้ครบ จำโจทย์ คิดในใจว่าควรไปหาตรงไหนในบทความ


4. หาคำตอบในบทความ

    - มักถามย่อหน้าละ 1 คำตอบ

    - 1 ประโยคในย่อหน้านั้นๆ จะตอบ 1 คำถาม

    - ต้องเจอประโยคที่น่าจะเป็นคำตอบเท่านั้น ถึงตีความละเอียดและมั่นใจในคำตอบได้

    - คำตอบที่ถูกต้อง มีทั้งคำเหมือนในบทความและ paraphrase ดังนั้นยิ่งรู้คำศัพท์มากเท่าไหร่ยิ่งดี

    - ข้ามข้อได้ถ้าใช้เวลานานเกินไป ไม่จำเป็นต้องอ่านหมด แต่ถ้าเจอประโยคที่น่าจะเป็นคำตอบให้อ่านละเอียด ตีความให้เข้าใจประโยคนั้น หรืออ่านไปทีละประโยค ตีความ โดยอ่านให้จบประโยคแล้วคิดทบทวนว่าบทความพูดว่าอย่างไร

    - โจทย์มักถามไล่ลงมา และไม่ถามซ้ำประโยคเดิม

    - ฝึกอ่านทับศัพท์ โดยไม่แปลเป็นภาษาไทย ให้เข้าใจและเห็นภาพ เช่น hotel=hotel, computer=computer


5. 2-3 บทความ

    - ข้อแรกอยู่ที่เรื่องแรกเสมอ

    - ไม่ถามซ้ำย่อหน้า / ประโยคที่ใช้คำถามไปแล้ว

    - มีข้อที่ต้องดูควบคู่กันแน่นอนอย่างน้อย 1 ข้อ เช่น บทความ 1-2 / บทความ 2-3 / บทความ 3-1

    - กรณี 3 บทความ มีข้อที่ต้องดูควบคู่กันอย่างน้อย 2 ข้อเสมอ

    - วิธีดูข้อที่ควบคู่กัน คือ โจทย์และตัวเลือก มักจะอยู่ในคนละบทความ


6. ข้อที่ถามความหมายศัพท์ มีทั้งข้อที่ตอบตรงความหมาย และความหมายแฝง ดังนั้นให้อ่านบริบทรอบๆ ค่อยคิดว่าคำศัพท์ที่ใช้ถาม ใช้ในความหมายว่าอะไร


7. ข้อที่ให้เติมประโยคในบทความ วิเคราะห์ว่าน่าจะอยู่จุดไหนคร่าวๆ จากนั้นอ่านบริบทรอบๆ ช่องว่างในบทความให้ตอบข้อที่สอดคล้องกัน

    - วัตถุประสงค์มักมีคำว่า I would like to / please / Would you / Let me ในบทความ โจทย์จะถามว่า purpose / asked to / ask to / Why

    - ข้อที่ถามว่า “ข้อไหนพูดถึง / มีอยู่ / สามารถสรุปได้ว่า ... ในโจทย์” มักใช้คำเหล่านี้ถามว่า true / not true / included / not included / stated / indicated / mention / imply / suggest

 


คอร์สแนะนำ

TOEIC BASIC 500+ by ครูพี่อิ๋ง สอนตั้งแต่พื้นฐานระดับ 0 ไปจนถึงคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องการคะแนนเกิน 500+ ทำโจทย์เสมือนจริงครบทุกพาร์ท เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้น สมัครเรียนเลย คลิก https://vcourse.ai/courses/239TOEIC: Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง เพิ่มความมั่นใจทักษะการฟัง พิชิตคะแนนเต็ม สมัครเรียนเลย คลิก https://vcourse.ai/courses/155


TOEIC: Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง ติว TOEIC Reading ตรงโจทย์จริง ในเวลาสั้น ๆ พร้อมปูพื้นฐานแกรมม่าสำหรับคนพื้นฐานไม่แน่น สมัครเรียนเลย คลิก https://vcourse.ai/courses/159