รวมคำศัพท์โทอิค 1000 คำ ออกสอบ TOEIC บ่อย ๆ
29249 views | 02/08/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

รวมคำศัพท์ 1000 คำ ที่ออกข้อสอบ TOEIC บ่อย ๆ จำให้ได้ทำข้อสอบโทอิคได้คะแนนตามเป้าที่ตั้งไว้แน่นอน


 

A:

a couple of (idm)     คู่

a lot of (idm)        มากมาย

abandon (v)          ละทิ้ง, จากไป, ปล่อย, ยกเลิก

ability (n)             ความสามารถ

aboard (adv)        บนยานพาหนะ

above (prep)         ข้างบน, ด้านเหนือ

absence (n)           การขาด, การไม่มีตัวตน

absolutely (adv)     อย่างแน่นอน, โดยสมบูรณ์

accessible (adj)      ซึ่งสามารถเข้าถึงได้

acclaim (v)            สรรเสริญ, โห่ร้อง

accommodate (v)     ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่

accomplishment (n)   ความสำเร็จ, การบรรลุผล

according to (prep)  ตามแต่, ที่กำหนดโดย

accountable (adj)    ที่สามารถอธิบายได้

accurate (adj)       ถูกต้อง, แม่นยำ

accustom (v)         ทำให้คุ้นเคย

achievement (n)       ความสำเร็จ

acknowledge (v)      ยอมรับ, ตอบรับ, ขอบคุณ

acquire (v)           ได้มา, ได้รับ

actually (adv)        อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง

adapt (v)             ทำให้เหมาะ

additional (adj)     ที่เพิ่มขึ้น

adequate (adj)      เพียงพอ, เหมาะสม

adhere (v)            เกาะติด, ยึดมั่น

adjacent to (adj)    ติดกัน, ข้างเคียง

adjust (v)            ปรับปรุง, แก้ไข

administrative (adj)  เกี่ยวกับการจัดการ

admire (v)            ชมเชย, เลื่อมใส

admission (n)         การรับเข้า, การยอมรับรอง

adopt (v)             เลี้ยงเป็นลูก, รับเป็นของตน, นำมาใช้

advance (v)          ก้าวหน้า, คืบหน้า

advantage (n)        ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ

advise (v)            แนะนำ, ให้ความเห็น

affiliate (v)           ติดต่อ, ผูกพัน

affordable (adj)     ราคาเหมาะสม, ไม่แพง

after (adj)            ภายหลัง

afterward (adv)     ต่อมา, ภายหลัง, ต่อไป

again (adv)          ใหม่, อีกครั้ง

agenda (n)           กำหนดการ, วาระการประชุม

agree (v)             ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ

aisle (n)              ทางเดินระหว่างแถวหรือที่นั่ง

alike (adj/adv)       เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน

allocate (v)           จัดสรร, แจกจ่าย, แบ่งสรร

allow (v)              ยอมให้, อนุญาตให้

alone (adj, adv)     โดยลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, โดดเดี่ยว

already (adv)        เรียบร้อยแล้ว, แล้ว

alternative (adj)     ซึ่งเลือกได้, อย่างเดียว, ซึ่งไม่ตามประเพณี

although (con)        แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม

always (adv)         เสมอ, ตลอดเวลา

amateur (adj/n)     ซึ่งไม่มีทักษะ, มือสมัครเล่น

amazing (adj)        น่าอัศจรรย์, น่าประหลาด

amend (v)            ทำให้ดีขึ้น

ample (adj)           เพียงพอ, ใหญ่

analysis (n)          การวิเคราะห์

anniversary (n)      วันครบรอบปี

annual (adj)         ประจำปี

anonymous (adj)    ไม่เป็นที่เปิดเผย

anticipate (v)         คาดหมาย, มุ่งหวัง

anymore (adv)       ตั้งแต่เดี๋ยวนี้

anyway (adv)        นอกจากนั้น

apologize (v)         ขอโทษ, แก้ต่าง

appear (v)            ปรากฏตัว

applause (n)         การปรบมือ, การสรรเสริญ

appliance (n)         เครื่องใช้, อุปกรณ์

applicant (n)         ผู้สมัครงาน, ผู้ขอ

application (n)       การขอ, การใช้, โปรแกรมคอมพิวเตอร์

appointment (n)      การกำหนด, การนัดหมาย

appreciate (v)        ยกย่อง, ชมเชย

apprenticeship (n)    การฝึกงาน, การฝึกหัด

approach (v)         เข้าใกล้, ประชิด

appropriate (adj)    เหมาะสม, สมควร

approve (v)           เห็นด้วย, ยินยอม, อนุมัติ

approximate (adj)    ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ

architect (n)          สถาปนิก

archive (n)            เอกสารสำคัญ, สถานที่เก็บเอกสารสำคัญ

area (n)             พื้นที่, เขต, อาณาบริเวณ

arrange (v)           จัดเตรียม

arrive (v)             มาถึง

artwork (n)           งานด้านศิลปะ

aside from (prep)    นอกเหนือจาก

aspect (n)            ท่าทาง, รูปร่างหน้าตา

aspire (v)             ปรารถนา, ต้องการ

assess (v)            ประเมิน, กำหนด

asset (n)             ทรัพย์สมบัติ

assign (v)             กำหนด, มอบหมาย

assist (v)             ช่วยเหลือ, สนับสนุน

associate (v)         เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม

assure (v)            ทำให้มั่นใจ, รับรอง

attach (v)             ผูกติด, เกี่ยวพัน

attempt (v)           พยายาม, ทดลอง

attend (v)            เข้าร่วม

attention (n)         ความสนใจ, การเอาใจใส่, การดูแล

attest (v)             เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์

attract (v)            ดึงดูดความสนใจ

attribute (n)          คุณลักษณะ

audience (n)         ผู้ชม

auditorium (n)       หอประชุม, ห้องประชุม

autograph (n)        ลายเซ็น

automatically (adv)  ด้วยตนเอง, อย่างอัตโนมัติ

available (adj)       ใช้ประโยชน์ได้

average (n)           ค่าเฉลี่ย, ส่วนมาก

avoid (v)             หลีกเลี่ยง

await (v)              รอคอย

award (n)            รางวัล

aware (adj)          ตระหนัก

awning (n)            กันสาด, ผ้าใบบังแดด

 

B:

background (n)      ภูมิหลัง, พื้นหลัง, ประวัติ

badge (n)            เหรียญตรา, สัญลักษณ์

baggage (n)          หีบห่อ, กระเป๋าเดินทาง

bargain (v)           ต่อรองราคา

base (n)              พื้นฐาน

be interested in      มีความสนใจใน

be supposed to      ควรจะ, จะต้อง

before (adv)         ก่อน, อยู่หน้า, ข้างหน้า

beforehand (adv)    ก่อนเวลา

begin (v)              เริ่มต้น, เริ่ม

behavior (n)          พฤติกรรม

behind (adv/prep)    ข้างหลัง, หลัง, ล้าหลังกว่า

belong (v)            เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ

below (adv/prep)     ข้างล่าง, อยู่ข้างใต้, ต่ำกว่า

benefit (v)            ได้รับประโยชน์, ได้กำไร

beside (prep)         อยู่ข้าง

better (adj)          ดีขึ้น, ดีกว่า

between (adv/prep)  ในระหว่าง, อยู่ระหว่าง

beverage (n)          เครื่องดื่ม

beyond (adv/prep)   ถัดไป, นอกจาก, ไกลจาก

bid (v)                สั่ง, เชื้อเชิญ

bill (n)                บิล, ใบเสร็จ, ธนบัตร

biography (n)         อัตชีวประวัติ

blueprint (n)          พิมพ์เขียว, แบบสร้าง

board (n)            กระดาน, อาหาร

book (v)              จอง

both (adj)            ทั้งสอง, ทั้งคู่

branch (n)            สาขา

bring (v)              พามา, พาไป, นำไปสู่

broad (adj)          กว้างๆ, ทั่วโลก

broadcast (adj/n)   แพร่หลาย, ทั่วไป, การกระจายเสียง

brochure (n)          แผ่นพับ, หนังสือเล่มเล็กๆ

browse (v)            มองไปรอบ ๆ, เล็ม

budget (n)            งบประมาณ

building (n)           การสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ตึก

bulk (n)               กองโต, ส่วนสำคัญ, ความหนา

busy (adj)           ยุ่ง, มีงานมาก

buy (v)               ซื้อ

bypass (n)            ทางอ้อม

 

C:

cafeteria (n)          ร้านอาหารบริการตนเอง        

calculate (v)          คิดเลข, คาดการณ์ว่า

campaign (n)         การณรงค์, ผู้โฆษณาเผยแพร่

cancel (v)             ยกเลิก

candid (adj)         ตรงไปตรงมา

candidate (n)        ผู้ท้าชิง

capability (n)         ความสามารถ

carry (v)              ขนส่ง, นำไป, แบก

cashier (n)            เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานรับจ่ายเงิน

catering (n)           การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง

cause (n)             สาเหตุ, ต้นเหตุ

ceiling (n)             เพดาน, ดาดฟ้า

center (n)            ศูนย์กลาง, ใจกลาง

certainly (adv)       อย่างแน่นอน

certificate (n)         ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง

change (v/n)          เปลี่ยนแปลง, เงินทอน

charge (n/v)          หน้าที่, คิดราคา, กล่าวหา

check (v/n)            ตรวจสอบ, เช็ค

checklist (n)           รายชื่อ

checkout (n)          การแจ้งออกจากที่พัก

checkup (n)           การตรวจร่างกาย

choice (n)             ทางเลือก

choose (v)            เลือก

chronicle (v)          บันทึกเหตุการณ์

cite (v)                อ้างอิง, กล่าวถึง

clarify (v)             ทำให้กระจ่าง, อธิบาย

class (n)              ชั้นเรียน

classic (adj) ที่       เป็นรูปแบบดั้งเดิม, ที่มีคุณภาพสูง

clear (adj)           ชัดเจน

clearance (n)         การทำให้หมดไป

clerk (n)             เสมียน

client (n)              ลูกค้า

close (adj/v)         ใกล้, ปิด

coin (n)               เหรียญ

coincidence (n)       เหตุบังเอิญ

colleague (n)         เพื่อนร่วมงาน

collect (v)             เก็บรวบรวม, สะสม

college (n)            วิทยาลัย, โรงเรียนเอกชน

comfortable (adj)    สบาย, นุ่ม, อบอุ่น

commercial (adj)     เชิงพาณิชย์, เชิงการค้า

commission (n)        ค่านายหน้า

committee (n)         คณะกรรมการ, ผู้ปกครอง

common (adj)        สามัญ, ธรรมดา

compact (adj)        กระชับ

compare (v)          เปรียบเทียบ

compensate (v)       ชดเชย, ทดแทน

competence (n)       ความสามารถ

competition (n)       การแข่งขัน

compile (v)            รวบรวม, เรียบเรียง

complaint (n)         การบ่น, การร้องทุกข์

complete (adj)        ทั้งสิ้น, สมบูรณ์

compliance (n)        การยอมทำตาม, การเชื่อฟัง

complicated (adj)    ยากที่จะเข้าใจ

compliment (n)        คำชมเชย

complimentary (adj)  ที่ชื่นชม

comprehensive (adj)  ที่ครอบคลุม

concept (n)           มโนภาพ, ความคิด

concern (n)           ความกังวล

conclude (v)          จบ, ลงมติ, ตัดสินใจ

condition (n)         เงื่อนไข, สภาวะ, สุขภาพ

conditional (adj)     ที่เป็นเงื่อนไข

conduct (v)          ดำเนิน, ชักนำ, ชี้นำ

conference (n)        การสัมมนา

confident (n)         ที่มั่นใจ

confirm (v)            ยืนยัน

conform (v)           คล้อยตาม, ไปตามกัน

congestion (n)        ความแออัด

congratulations (n)  การแสดงความยินดี

connect (v)           เชื่อมต่อ

consecutive (adj)    ที่ต่อเนื่องตามลำดับ

conservation (n)     การสงวน, การเก็บรักษาไว้

consider (v)          พิจารณา

constant (adj)       มั่นคง, เป็นอยู่เสมอ

construction (n)      การก่อสร้าง, การคิดค้น

consultant (n)        ผู้ให้คำปรึกษา

consumer (n)         ผู้บริโภค

contact (v)           ติดต่อ, พบปะ

contain (v)           บรรจุ, จำกัด

contemporary (adj)  ร่วมสมัย

continue (v)          ดำเนินต่อไป

contrast (n)          ความแตกต่าง

contribute (v)        ช่วยเหลือ, สนับสนุน

controversial (adj)   ซึ่งแย้งกัน

convenient (adj)     สะดวกสบาย

convention (n)        การชุมนุม

conversation (n)     การสนทนา

convince (v)          ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้แน่ใจ

cooperation (n)      ความร่วมมือ

corporate (adj)      ที่ร่วมกัน, ที่เกี่ยวกับบริษัท

correct (adj)         ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร

cost (n)               ราคา, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหาย

council (n)            สภา, คณะกรรมการ

coupon (n)           คูปองส่วนลด, บัตรลดราคา

course (n)            ช่วงเวลา, เส้นทาง, หลักสูตร

coworker (n)          เพื่อนผู้ร่วมงาน

cozy (adj)           เป็นกันเอง, อบอุ่นและสบาย, สะดวก

crew (n)              กลุ่มคน, ลูกเรือ, เพื่อนร่วมงาน

crucial (adj)         เด็ดขาด, รุนแรง

cuisine (n)            การทำอาหาร, ครัว, ห้องครัว

culinary (adj)        เกี่ยวกับการทำอาหาร

curb (v)              ควบคุม

currently (adv)       ในปัจจุบัน

customer (n)         ลูกค้า

 

D:

damage (n)           ความเสียหาย

deadline (n)          เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา

deal with (phrv)      เป็นลูกค้าของ

decade (n)           ทศวรรษ, รอบสิบปี

decision (n)           การตัดสินใจ, คำพิพากษา

declare (v)           ประกาศ, แถลง

decline (v)            ปฏิเสธ

decorate (v)          ประดับ, ตกแต่ง

decrease (n)         การลดลง

dedicate (v)          อุทิศ, มอบให้, ถวาย

defect (n)            ข้อบกพร่อง

definitely (adv)       อย่างแน่นอน

degree (n)            ระดับ, ปริญญา, องศา

delay (v)             ช้าไป, เลื่อน, ชักช้า

deliberate (adj)      โดยเจตนา, โดยจงใจ

delicious (adj)       อร่อย, ดีเยี่ยม

delighted (adj)       น่าชื่นชมยินดี

delivery (n)           การส่ง, การคลอดลูก

demand (v)           ต้องการ, ขอร้อง

demonstration (n)    การประท้วง, การพิสูจน์, การทดลอง

dental (adj)          เกี่ยวกับฟัน

depart (v)            จากไป, ตาย

department (n)       ภาค, แผนก, กระทรวง

deposit (n)           เงินฝาก, สิ่งที่สะสม

describe (v)           พรรณนา, แถลง, อธิบาย

deserve (v)           สมควรได้รับ

design (v)            ออกแบบ, วางแผน, คิด

designate (v)         กำหนด, ตั้งชื่อ

despite (prep)        ถึงอย่างไรก็ตาม

destination (n)       จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย

determine (v)         กำหนด, ตัดสินใจ

detour (n)            ทางอ้อม, ทางเบี่ยง

device (n)             อุปกรณ์, แผนการ, อุบาย

devote (v)            มอบให้, อุทิศ, ยกให้

different (adj)       ต่างกัน

difficult (adj)        ยาก, ยุ่งยาก, ลำบาก,

digest (v)             เข้าใจ

dining (v)             รับประทานอาหาร

direct (v)             จัดการ, ชี้ทาง, นำทาง

director (n)          ผู้อำนวยการ, ผู้บัญชา, ผู้กำกับการแสดง

directory (n)         ประชาสงเคราะห์, คณะกรรมการ

discard (v)           ทิ้ง, ทอดทิ้ง, ให้ออก

disclosure (n)        การเปิดเผย

discontinue (v)       ยกเลิก, ล้มเลิก, หยุด

discount (n)          การลดราคา, ส่วนลด

discover (v)          ค้นพบ

discuss (v)           อภิปราย, โต้เถียง

dismantle (v)         ถอดออก, ปลดออก, รื้อ

display (v)            แสดง

disrupt (v)           ทำให้ยุ่งเหยิง, รบกวน

distance (n)          ระยะทาง, หนทาง, ช่วงเวลา

distribute (v)         แจก, จำหน่าย

district (n)            เขต, ตำบล

disturb (v)            รบกวน, ทำให้ยุ่ง

document (n)         เอกสาร, หลักฐาน, เครื่องพิสูจน์

domestic (adj)       เกี่ยวกับบ้าน, เชื่อง

donate (v)            บริจาค

downstairs (adv)     ข้างล่าง, ลงบันได, ลงชั้นล่าง

dramatic (adj)       เกี่ยวกับละคร, เร้าอารมณ์

due (adj)            เหมาะสม, สมควร

duplicate (v)         ทำสำเนา, ทำซ้ำ

durable (adj)        ทนทาน

duration (n)         เวลา, ความทนทาน

during (prep)         ในระหว่าง

 

E:

each (adv)            แต่ละ          

early (adv)           แต่แรก, แต่เช้าตรู่

earn (v)              ได้กำไร, ได้รับรายได้

eatery (n)            ภัตตาคาร

effective (adj)        มีประสิทธิภาพ, เป็นผล

efficiency (n)          ประสิทธิภาพ, ความสามารถ

effort (n)             ความพยายาม

either (adj)           ทุก, แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ

eligible (adj)          น่าเลือก, เหมาะ

eliminate (v)          ขจัด, ขับไล่, ตัดทิ้ง, ลบทิ้ง

else (adj)             อื่นอีก, อย่างอื่นอีก

emphasize (v)         เน้น, ให้ความสำคัญ

employee (n)          ลูกจ้าง, พนักงาน

empty (adj)           ว่างเปล่า

enclose (v)            ล้อมรั้ว, ปิดล้อม, สอดไว้

encounter (v)         เผชิญหน้า, ปะทะกัน, พบกัน

encourage (v)        ให้กำลังใจ

endeavor (v)         พยายาม (คำทางการ)

engagement (n)       ข้อตกลง, การหมั้น

enhance (v)           เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้มากขึ้น

enlarge (v)            ทำให้ใหญ่ขึ้น

enormous (adj)      ใหญ่โต, ชั่วร้าย

enroll (v)             สมัคร, ลงทะเบียน

ensure (v)            ทำให้แน่ใจ, รับรอง

enterprise (n)         กิจธุระ, กิจการ, บริษัท

entertainment (n)     ความบันเทิง, การแสดง

enthusiastic (adj)    กระตือรือร้น

entire (adj)           ทั้งหมด

entrance (n)          การเข้า, ทางเข้า

entry (n)             การกรอกข้อมูล, การลงทะเบียน, ทางเข้า

envelope (n)          ซองจดหมาย, สิ่งห่อหุ้ม

environment (n)      สิ่งแวดล้อม

equally (adv)         อย่างเท่าเทียมกัน

equipment (n)         อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้

especially (adv)      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

establish (v)          สถาปนา, ก่อตั้ง, สร้าง

estimate (v)           ประมาณ, ประเมิน

evaluation (n)        การประเมินผล

eventually (adv)     ในที่สุด

evidence (n)          หลักฐาน, ข้อแสดง

exactly (adv)         อย่างถูกต้อง

examine (v)           ตรวจสอบ, ทดสอบ, สอบสวน

example (n)           ตัวอย่าง

exceed (v)            เกินกว่า, ละเมิด

excellent (adj)        ยอดเยี่ยม

except (prep)         นอกจาก

excessive (adj)       เหลือเฟือ, มากเกินไป, เหลือล้น

exchange (n)          การแลกเปลี่ยน, การโต้เถียง

excite (v)              ทำให้ตื่นเต้น, กระตุ้น, ปลุกเร้า

exclusive (adj)       พิเศษ, เฉพาะตัว

Excuse me.           ขอโทษ

execute (v)           ดำเนินการ, บริหาร

executive (n)          ผู้บริหารงาน, นักบริหาร, กรรมการบริษัท

exercise (v)           ฝึก, ปฏิบัติ, ออกกำลังกาย

exhibition (n)          การแสดงนิทรรศการ, การประกวด

exit (n)                ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การตาย

expand (v)           ขยายตัว, แพร่

expect (v)             คาดว่า

expedite (v)           เร่ง, กระตุ้น, ทำให้สะดวกเข้า

expensive (adj)       แพง, มีราคาสูง

experience (n)        ความเคยชิน, ประสบการณ์

expert (adj/n)        ซึ่งเชี่ยวชาญ, ผู้เชี่ยวชาญ

expertise (n)          ทักษะความรู้, ความชำนาญ

expire (v)             สิ้นสุด, ตาย, หมดอายุ

explanation (n)       การชี้แจง, การอธิบาย

explore (v)            สำรวจ, วินิจฉัย

expo (n)              งานแสดงสินค้า

expose (v)            เผย, เปิดเผย

exposition (n)         การแสดงสินค้า

extend (v)            ทำให้ยืดออกไป, ยื่น


F:

fabric (n)             องค์ประกอบ, สิ่งทอ, ผ้า

facility (n)            โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง

fact (n)               ความจริง

factor (n)            ส่วนประกอบ, ปัจจัย

failure (n)            ความล้มเหลว

familiar (adj)         สนิทสนม, คุ้นเคย, เคยชิน

famous (adj)         มีชื่อเสียง

fantastic (adj)       น่าอัศจรรย์, ประหลาด

far from (adj)       ไกลจาก 

fare (n)               ค่าโดยสาร, คนโดยสาร, อาหาร

favorite (n)           ความนิยมชมชอบ, คนโปรด

feasible (adj)         ซึ่งเป็นไปได้

feature (n)           ลักษณะเฉพาะ, แบบ, หน้าตา

fee (n)                ค่าธรรมเนียม

feedback (n)          ผลสะท้อนกลับ, การตอบกลับ

few (adj)             เล็กน้อย, ไม่มาก

fieldwork (n)          งานภาคสนาม

figure (n)             ตัวเลข, สถิติ, รูปร่าง, รูปสลัก

film (n)                เยื่อหุ้ม, ฟิล์ม, ภาพยนตร์,

finalize (v)            ทำให้เสร็จสมบูรณ์

finally (adv)          ในที่สุด

financial (adj)        ทางการเงิน

find (v)               พบ, หา

fine (adj)             ดี, วิเศษ, ละเอียด

finish (v)              ทำให้เสร็จ, สิ้นสุด

fiscal (adj)           เกี่ยวกับการเงิน

fix (v)                 ซ่อมแซม, กำหนด, ลงโทษ

flaw (n)               ข้อบกพร่อง

flexible (adj)          ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, ยืดหยุ่น

flight (n)              สายการบิน, การบิน, การหนี

floor (n)              ชั้นอาคาร, พื้น

fluctuate (v)          ผันผวน

forecast (v)           ทำนาย, พยากรณ์, คาดคะเน

foreign (adj)         ต่างประเทศ

forget (v)             ลืม

formal (adj)          เป็นพิธี, ตามแบบ, ตามระเบียบ

format (n)            รูปแบบ

forthcoming (adj)    กำลังจะมาถึง, ปรากฏออกมา

fortunate (adj)      โชคดี, เคราะห์ดี, ดวงดี

foundation (n)       การสถาปนา, มูลนิธิ

fragile (adj)          เปราะแตกง่าย, บอบบาง

free (adj)            ซึ่งเป็นอิสระ, แจกฟรี

freelance (n)         คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ

frequent (adj)       ซึ่งเป็นประจำ

from scratch         เริ่มต้นจากศูนย์

function (n)          การกระทำ, หน้าที่

fund (n)              เงินทุน, มูลนิธิ

fundamental (adj)   ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน

furniture (n)         เครื่องเรือน, เฟอร์นิเจอร์

further (adv)         ห่างออกไป, ไกล

furthermore (adv)    นอกจากนี้

 


G:

gain (v)               ได้รับ, ได้กำไร, ได้เปรียบ

gather (v)             เก็บ, รวบรวม

general (adj)         ทั่วไป

generate (v)          ทำให้เกิดขึ้น, ให้กำเนิด, ผลิต

generous (adj)       เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, มีน้ำใจ,

genre (n)             ชนิด, แบบ, ประเภท

gradually (adv)      ทีละน้อยๆ, ค่อยๆ

gratitude (n)         ความกตัญญู

great (adj)           ดีมาก, ยิ่งใหญ่, สำคัญ

greet (v)              ทักทาย, ต้อนรับ

grocery (n)           ร้านขายของชำ

guarantee (v)        รับประกัน, รับรอง

guess (v)             เดา, คาดคะเน, ทาย

guest (n)             แขก, ผู้มาเยือน, ผู้รับเชิญ, ลูกค้า

guidebook (n)        คู่มือการเดินทาง, หนังสือคู่มือ

 

H:

handbook (n)         หนังสือคู่มือ, คู่มือ

handle (v)            จับ, แตะ, ใช้, ควบคุม

handout (n)          ของให้ทาน

hard (adj)           แข็ง, รุนแรง

hardly (adv)         เกือบจะไม่, ไม่ค่อยจะ, โดยยาก

head (v)              มุ่งหน้าไป

heritage (n)           มรดก

hesitate (v)           ลังเล, ยับยั้ง, ชักช้า

highlight (v)            เน้น, ทำให้เด่น

highly (adv)          อย่างมาก

hire (v)                จ้าง

hold (v)               ถือ, จับ, กุม, คว้า

home (n)             บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ถิ่นกำเนิด

honor (n)             เกียรติ, ชื่อเสียง, ศักดิ์ศรี

however (adv)        อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม

huge (adj)            ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล

hurry (v)             รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบร้อน

 

I:

I’m afraid…          เกรงว่า...

idea (n)              ความคิด

ideal  (adj)           ดีเลิศ, เพ้อฝัน, ในอุดมคติ

identification (n)     การชันสูตร, การวินิจฉัย

illustrate (v)          แสดงตัวอย่าง, อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ

imagine (v)            คิด, คาดการณ์, จินตนาการ

immediately (adv)     โดยทันทีทันใด         

impact (v)             ส่งผลกระทบ

implement (n)         อุปกรณ์, เครื่องใช้, วิธีการ

import (v)             นำเข้า

important (adj)      สำคัญ

impress (v)            กด, พิมพ์, ทำให้ซาบซึ้ง

imprint (n)            ผลกระทบ

improve (v)           ดีขึ้น, มีพัฒนา, ปรับปรุง

in a row             ต่อเนื่องกัน

in the meantime (phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น

in writing             เป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

incline (v)             เอียง, เฉียง, โค้ง

include (v)            ประกอบด้วย, ครอบคลุมถึง, รวมถึง

income (n)            รายได้, รายรับ, ดอกเบี้ย

inconvenience (n)     ความลำบาก, ความไม่สะดวก

incorporate (v)       รวมเข้าด้วยกัน

increase (v)           เพิ่มขึ้น

incredible (adj)       เหลือเชื่อ, ไม่เชื่อถือ, ไม่เลื่อมใส

individual (adj)      เฉพาะบุคคล, เฉพาะราย

industrial (adj)      ในทางอุตสาหกรรม, ขยัน, หมั่นเพียร

industry (n)          อุตสาหกรรม, ความพยายาม

influence (n)          อิทธิพล, บารมี

inform (v)             แจ้งให้ทราบ

infrastructure (n)    โครงสร้างพื้นฐาน

ingredient (n)         ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง

initial (adj)           ชั้นต้น, แรกเริ่ม

initiative (n)          การเริ่มต้น

inlay (v)              ฝัง, แกะ, สลัก

innovative (adj)      เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ 

input (v)              ให้ข้อมูล

inquire (v)            ถาม, สอบสวน

inside (adj)          ข้างใน, ภายใน

insight (n)             การมองเห็นการณ์ไกล, สายตาแหลม

inspection (n)         การตรวจ, การสำรวจ

install (v)             ติดตั้ง, สถาปนา

installment (n)        เงินผ่อน

instant (adj)         ด่วน, ทันทีทันใด

instead (adv)        แทนที่, แทน

institute (v)           จัดตั้งขึ้น, ตั้ง, สร้าง

instrument (n)        เครื่องมือ, อุปกรณ์, วิธีการ

intend (v)             ตั้งใจ, มุ่งหมาย

intensive (adj)        แรง, ละเอียด, หมกมุ่น, เข้ม

interior (adj)         ชั้นใน, ภายใน, ข้างใน

intermediate (adj)    กลางทาง, อยู่ระหว่างกลาง

intermittent (adj)     ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ

internship (n)         การฝึกงาน

interruption (n)      การหยุดชะงัก, การขัดจังหวะ

interview (v)          สัมภาษณ์

into (prep)            เข้าไปใน

introduction (n)      การนำเข้ามา, การแนะนำ

invaluable (adj)      ราคาสูง, ล้ำค่า

inventory (n)         รายการสิ่งของ

investment (n)        การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน

invitation (n)         คำเชิญ, คำขอร้อง

invoice (v)            ออกใบแจ้งราคาสินค้า

involve (v)            รวมอยู่ด้วย, พาดพิงถึง, นำไปสู่

issue (v)              แจกจ่าย

item (n)               เรื่อง, ข่าว, รายการ

itinerary (n)          แผนการการเดินทาง

 

J:

judge (v)             พิพากษา, ตัดสิน

 

K:

key (n)                กุญแจ, คำเฉลย

keynote (n)           ระดับเสียง, ใจความสำคัญ, จุดสำคัญ

kickoff (n)            การเตะลูกครั้งแรก, การเริ่มต้น

knowledge (n)        ความรู้, ความเข้าใจ, ความรู้จัก

 

L:

laboratory (n)       ห้องทดลอง

ladder (n)            บันไดปีน

landlord (n)          เจ้าของบ้านเช่า, เจ้าของที่ดิน(ชาย)

landmark (n)         จุดสังเกต, หลักเขต

landscape (n)        ทิวทัศน์, ภูมิประเทศ

language (n)         ภาษา, วิธีการสื่อสาร

large (adj)           ใหญ่, ส่วนมาก

last (adj/adv)       สุดท้าย, ในที่สุด

launch (v)            ปล่อย

layout (n)            แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ

learn (v)              เรียนรู้, ทราบ, ท่องจำ

lease (v)              ให้เช่า

leave (v)              ทอดทิ้ง, เหลือ, ออกจาก, ออกเดินทาง

Let’s                  ใช้ในการชวน

library (n)            หอสมุด, ห้องสมุด

likewise (adv)         นอกจากนั้น

lobby (n)             ห้องโถง, ทางเข้า

local (adj)           ประจำท้องถิ่น

location (n)           ที่ตั้ง, ทำเล, ตำแหน่งที่ตั้ง

logo (n)               ตราสัญลักษณ์

luck (n)               โชค, เคราะห์, โชคชะตา

luggage (n)           กระเป๋าเดินทาง

 

M:

mainly (adv)          ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป

maintain (v)          เก็บรักษา, เลี้ยงดู

maintenance (n)      การเก็บรักษา, การเลี้ยงชีพ

major (adj)          สำคัญ, ส่วนใหญ่

majority (n)          ส่วนใหญ่

malfunction (n)       ทำงานไม่ปกติ

manage (v)           จัดการ, ควบคุม, บริหาร

management (n)      การจัดการ, การปกครอง, การบริหาร

mandatory (adj)     เกี่ยวกับอาณัติ, เกี่ยวกับคำสั่ง

manual (adj)         ซึ่งใช้มือทำ

manuscript  (n)       ต้นฉบับ

massive (adj)         ใหญ่โต, หนาแน่น, แข็งแรง

material (n)           วัตถุ, ข้อเท็จจริง

maximum (adj)       มากที่สุด, ขั้นสูง

mayor (n)            นายกเทศมนตรี

means (n)             วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ

meanwhile (adv)      ขณะที่, ในระหว่างนั้น

medical (adj)         ทางอายุรศาสตร์, ทางการแพทย์

medication (n)        การรักษาด้วยยา

meet (v)               พบ, ต้อนรับ, ประชุม

meeting (n)           การประชุม

member (n)           สมาชิก

mentor (n)            ผู้ให้คำปรึกษา

merchandise (n)      สินค้า

mere (adj)            เพียงเท่านั้น, บริสุทธิ์

merger (n)            การรวมกันเข้า, การรวมตัว, ผู้ผสมผสาน

method (n)            วิธี, วิธีดำเนินการ

metro (n)             รถไฟใต้ดิน

milestone (n)          เหตุการณ์สำคัญ

mind  (n)             จิตใจ, ปัญญา, เหตุผล

minimum (n)           ขั้นต่ำ, ค่าน้อยที่สุด

mission               (n) งานที่ได้รับมอบหมาย, คณะผู้แทน,

mistake (n)            ความผิดพลาด

moderate (adj)      ปานกลาง, พอควร

moment (n)           ชั่วขณะ

monitor (v)           ดูแล, เฝ้าสังเกต

moreover (adv)      ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น

move (v)              เคลื่อนที่, กระตุ้น

multiple (adj)         หลายอย่าง

municipal (adj)       เกี่ยวกับเทศบาล

museum (n)           พิพิธภัณฑ์

 

N:

nearby (adj)         ใกล้ชิด, ถัดไป, ใกล้เคียง

nearly (adv)          เกือบ

necessary (adj)      จำเป็น

negotiate (v)          เจรจาตกลง, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน

neighborhood (n)     บริเวณใกล้เคียง 

neither (conj)         ต่างก็ไม่

networking (n)        เครือข่าย, แผนติดต่อ

neutral (adj)         เป็นกลาง, ไม่เข้าข้างใด

nevertheless (con)    แม้กระนั้น, ถึงแม้ว่า, แต่กระนั้น

newly (adv)           ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เมื่อเร็วๆนี้

news (n)              ข่าว

nominate (v)          ตั้งชื่อ, แต่งตั้ง

normally (adv)       ตามธรรมดา, โดยปกติ

note that             โน้ตไว้ด้วยว่า...

notify (v)             แจ้งความ, บอกให้ทราบ, ประกาศ

novice (n)            ผู้เริ่มต้น, สามเณร, สมาชิกใหม่

numerous (adj)      มาก, หลายอย่าง

nursery (n)           สถานเลี้ยงเด็ก, สวนเพาะพันธุ์ไม้

nutrition (n)          โภชนาการ

 

O:

obstacle (n)          อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง

occupy (v)            อาศัยอยู่ใน, มีอยู่, เข้ายึด

occur (v)             เกิดขึ้น, มีขึ้น, ปรากฏขึ้น

official (adj)         ทางราชการ, เป็นทางการ

offset (n)             การชดเชย, การตอบแทน

often (adv)           เป็นประจำ, เสมอๆ

on behalf of          ในนามของ

once (adv)           ครั้งหนึ่ง, หนหนึ่ง, แต่ก่อน

onto (prep)           ไปยัง

open (v)              เปิด, เปิดรับ, เปิดกว้าง

opportunity (n)      โอกาสที่ดี

opposite (adj)        ตรงข้าม, เป็นศัตรู

organization (n)     การจัดระเบียบ, การจัดตั้ง, องค์กร

origin (n)             แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น

originate (v)          ริเริ่ม, ประดิษฐ์

otherwise (con)       มิฉะนั้น, ไม่เช่นนั้น

outcome (n)          ผลลัพธ์, ผลสุดท้าย, ทางออก

outlay (n)            ทุน, ค่าใช้จ่าย

outstanding (adj)    ที่ดีเยี่ยม, เด่น, สำคัญ

overcome (v)         ได้ชัยชนะ, ผ่านพ้น, ปกคลุม

overflow (v)          เอ่อ, นอง, ไหลบ่า, ล้น, ท่วม

overhaul (v)          ยกเครื่องใหม่, ชำระล้าง, ปรับปรุงใหม่

overhead (adv)      เหนือหัว, ข้างบน

overlook (v)          ละเลย, มองข้าม, มองไม่เห็น

overnight (adj, adv) ในเวลาอันสั้น, ค้างคืน, ข้ามคืน

overseas (adj)       เกี่ยวกับต่างประเทศ

oversee (v)           ตรวจตรา, ดูแล, ควบคุม, มองข้าม

overview (n)          การอธิบายคร่าวๆ

overwhelming (adj)   ที่มากมาย

owe (v)               เป็นหนี้

 

P:

panel (n)             บัญชีรายชื่อ, คณะลูกขุน

paperwork (n)        งานเอกสาร, งานเสมียน

park (n)              สวนสาธารณะ, ที่จอดรถ

participant (n)        ผู้มีส่วนร่วม

participate in (phrv)  มีส่วนร่วมใน

particular (adj)      โดยเฉพาะ

passenger (n)        ผู้โดยสาร

patient (n)            คนป่วย

patron (n)            ผู้อุปถัมภ์

pay (v)               จ่าย

payment (n)          การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน

payroll (n)            บัญชีเงินเดือน

people (n)            ประชาชน, ราษฎร

per (prep)            ตามที่

perceive (v)           รู้, สังเกตเห็น

perfect (adj)         สมบูรณ์, ดีพร้อม

performance (n)      การกระทำ, การปฏิบัติ, การแสดงละคร

perhaps (adv)        บางที, กระมัง

periodic (adj)        เป็นบางครั้งบางคราว

permit (n)             บัตรอนุญาต, ใบอนุมัติ

personnel (n)         พนักงาน, บุคลากร, เจ้าหน้าที่

persuade (v)         ชักจูง, ชักนำ, โน้มน้าว, ชักชวน

photocopy (v)        ถ่ายเอกสาร

piece (v)              แบ่งเป็นชิ้น, ซ่อม, ปะ

place (n)              สถานที่

plan (n)              แผนการ

pleasure (n)          ความพอใจ, ความเพลิดเพลิน

plenty of (adv)       มากมาย

population (n)        พลเมือง, ประชากร

position (n)           ตำแหน่ง, มุมมอง

possible (adj)        เป็นไปได้

postal (adj)          เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์

postpone (v)          ยืดเวลา, เลื่อนกำหนด

potential adj)        อาจเป็นไปได้

practical (adj)       ปฏิบัติจริง

praise (v)             ยกย่อง, สรรเสริญ

precise (adj)         เที่ยงตรง, แน่นอน, ถูกต้อง

predict (v)            พยากรณ์, ทำนาย

prefer (v)             ชอบมากกว่า

premise (n)           หลักฐาน, สถานที่, สมมุติฐาน

prepare (v)           จัดเตรียม

prerequisite (adj)    ที่จำเป็นต้องมี, ที่จำเป็นต้องทำก่อน

prescription (n)       ใบสั่งยา

presentation (n)      การเสนอ

prestigious (adj)     ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ, มีชื่อเสียง

prevent (v)           ป้องกัน, ขัดขวาง

previous (adj)       เมื่อก่อน, อันก่อน, แต่ก่อน

price (n)              ราคา, คุณค่า, ผลตอบแทน

primary (adj)         ในขั้นแรก

principle (n)          หลักการ, กฎ

prior to              ก่อนหน้า

priority (n)           สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิ์ก่อน

probably (adv)       บางที, เป็นไปได้มาก

problem (n)           คำถาม, ปัญหา

procedure (n)        ระเบียบการ, วิธีดำเนินการ

proceeds (n)         ผลลัพธ์, ผลกำไร, เงินรายได้

process (n)           แนวทางปฏิบัติ

produce (v)          ผลิต, ทำ

professional (adj)    ในวิชาชีพ, เป็นอาชีพ, เชี่ยวชาญ

professor (n)         ศาสตราจารย์

proficiency (n)        ประสิทธิภาพ, ความชำนาญ

profile (n)            ประวัติโดยย่อ, รูปโครงร่าง, รูปหน้าด้านข้าง

profit (n)             ผลประโยชน์, กำไร

program (n)          แผนงาน, รายการ

progress (n)          ความก้าวหน้า

prohibit (v)            ห้าม

project (n)           แผนงาน

projection (n)        การวางแผน

projector (n)         เครื่องฉายภาพยนตร์, เครื่องฉายสไลด์, ผู้วางแผน

promise (v)           สัญญา, ตกลง

promote (v)           เลื่อนตำแหน่ง, สนับสนุน, ส่งเสริม

promptly (adv)       อย่างทันท่วงที

properly (adv)       อย่างเหมาะสม

proposal (n)          การเสนอ, ข้อเสนอ, คำขอแต่งงาน

prospect (n)          ทัศนียภาพ, โอกาส

protection (n)        การปกป้อง

prototype (n)         แบบเดิม, สิ่งที่เป็นต้นแบบ

proud (adj)          ภูมิใจ, หยิ่งจองหอง

provide (v)           จัดหาให้

public (adj)          สาธารณะ, ของประชาชน

publish (v)            โฆษณา, ประกาศ, ตีพิมพ์

purchase (v)          ซื้อ

purpose (n)          จุดประสงค์, ความประสงค์

pursue (v)            ไล่ตาม

 

Q:

qualify (v)            ปรับตัว, มีคุณสมบัติ

quality (n)            คุณภาพ, คุณลักษณะ

quantity (n)          จำนวน, ปริมาณ, ขนาด

quarter (n)           หนึ่งในสี่ส่วน

questionnaire (n)     แบบสอบถาม

quick (adj)           รวดเร็ว, ทันทีทันใด

quite (adv)          ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์

quote (v)             อ้างอิง, อ้าง, ยกคำพูดมา

 


R:

raise (v)              ตั้งขึ้น, ยกขึ้น, เลื่อนขั้น

rapid (adj)           ว่องไว, รวดเร็ว, กะทันหัน

rather (adv)          ดูเหมือนจะ, ค่อนข้างจะ, อย่างไรก็ตาม

read (v)              อ่าน, ตรวจสอบ

readability (n)        ลักษณะที่อ่านออกง่าย

ready (adj)          เตรียมพร้อม

realize (v)            เข้าใจ, ตระหนักแก่ใจ

reasonable (adj)     มีเหตุผล

recall (v)              ล้มเลิก, เรียกกลับ, รำลึกชาติ

receipt (n)            ใบเสร็จรับเงิน, การรับ, รายรับ

receive (v)            รับ, ได้รับ, รับรู้

recently (adv)        เมื่อไม่นานนี้, เมื่อเร็วๆนี้

reception (n)         การต้อนรับ

recipient (n)          ผู้รับ, ผู้ต้อนรับ

recognize (v)         จำได้, สำนึก, เอาใจใส่

recommend (v)        แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ

recreation (n)        สันทนาการ, การเล่น

recruit (v)            เพิ่มจำนวน, เกณฑ์ทหาร, จ้างคนใหม่

redeem (v)            ซื้อคืน, ไถ่ถอน, ชำระหนี้

reduce (v)            ลดลง, ลดราคา, ย่อ

refill (v)               ใส่อีก, เติมอีก

reflect (v)             สะท้อนกลับ

refreshment (n)       เครื่องดื่ม, ความสดชื่น

refund (v)            ชดใช้, คืนเงินให้

regardless of (prep) ทั้งๆ ที่

region (n)            บริเวณ, ขอบเขต

register (v)           ลงทะเบียน, ลงชื่อ

regularly (adv)       โดยปกติ

regulation (n)        กฎเกณฑ์, การวางระเบียบ

reimburse (v)         ชำระเงินคืน, ชดใช้

reinforce (v)          เสริมกำลัง, เพิ่มกำลัง, บำรุงกำลัง

reject (v)             ปฏิเสธ, อาเจียน

relevant (adj)        สำคัญ, เข้าประเด็น

reliable (adj)         วางใจได้, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ

reluctant (adj)       อึกอัก, ไม่เต็มใจ

remain (v)            คงอยู่, อยู่, ค้าง

remark (n)            คำพูด, ข้อสังเกต, ข้อคิดเห็น

remember (v)          รำลึกได้, จำได้, หวนคิด

remind (v)            เตือนความจำ, เตือนใจ, ทำให้นึกถึง

remodel (v)           สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง

remote (adj)         ไกล, ห่างไกล, ห่างเหิน

remove (v)            นำออกไป, โยกย้าย

renew (v)             ต่ออายุ, ทำใหม่, ซ่อมแซม

renovation (n)        การปรับปรุงใหม่, การทำขึ้นใหม่

repair (v)             ซ่อมแซม, ชดใช้

replace (v)            แทนที่, สวมตำแหน่ง, รับช่วง

replacement (n)       การรับหน้าที่แทน, การแทนที่

reply (v)              โต้ตอบ, สนองตอบ

report (v)             รายงาน, เขียนข่าว, ฟ้องร้อง

represent (v)         ทำหน้าที่แทน

representative (n)    ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

reputation (n)        ชื่อเสียง, ความดัง, กิตติศัพท์

request (v)           ต้องการ, ขอร้อง

require (v)            เรียกร้อง, ต้องการ

reschedule (v)        จัดตารางเวลาใหม่

research (v)          วิจัย

reservation (n)       การจอง, เขตสงวน, ข้อจำกัด

resign (v)             ยอมตาม, ลาออก, มอบตัว

resolve (v)            แก้ปัญหา, ตกลงกัน, ตัดสินใจ

resource (n)          ทรัพยากร, วิธการ, แหล่งที่มา

respectively (adv)    แต่ละ, ตามลำดับ, ทุกๆ

response (n)          คำตอบ, การตอบสนอง

responsible (adj)     มีความรับผิดชอบ

restore (v)            ซ่อม, คืนให้, ฟื้นฟู

resume (v)            เริ่มต้นใหม่, กลับคืนใหม่

resume (n)            ประวัติย่อ

retain (v)             จ้าง, เก็บไว้, รักษา

retire (v)              เกษียณ

retrieve (v)           กอบกู้, ได้คืนมา, ทำให้กลับคืน

return (n)            ผลกำไร, ผลกลับ, การตอบแทน

revenue (n)           ภาษี, รายได้, ภาษีอากร

review (n)             การทบทวน, บทวิจารณ์

revise (v)             แก้ไขใหม่, ทบทวน

reward (n)           เงินรางวัล, รางวัล, ของตอบแทน

roundup (n)         การชุมนุม, การล้อมจับ, ใจความสำคัญ

rundown (adj)       เหนือยล้า

 

S:

satisfaction (n)       ความพอใจ, การชดเชย

satisfy (v)            ทำให้พอใจ

save (v)              ช่วยชีวิต, ประหยัด

schedule (n)          ตารางเวลา, กำหนดการ

scheme (n)            โครงการ, แบบแผน

scholarship (n)        ทุนเล่าเรียน

scope (n)             ขอบเขต, โอกาส

search (v)            ค้นหา

secure (adj)          ไม่มีกังวล

seek (v)               มองหา, ค้นหา, ถามหา

seem (v)              ดูเหมือน, ที่ปรากฏ

seldom (adv)         แทบจะไม่, ไม่ค่อยจะ

sell (v)                ขาย

seminar (n)           การสัมมนา

send (v)              ส่ง, ปล่อย

sensitive (adj)        ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น

service (n)            การรับใช้

set (v)                วาง, ทำให้เกิดขึ้น, จัดเตรียม

several (adj)         หลาย

ship (v)               โดยสารทางน้ำ, ส่งของ(ทางเรือ)

shop (n)              สำนักงาน, ร้าน, โรงฝึกงาน

shortage (n)          ความขาดแคลน

shortly (adv)         ในไม่ช้า, โดยย่อ

show (v)              อวด, แสดง, เผย

showcase (n)         ตู้กระจกแสดงสินค้า, ตู้แสดง

shuttle (v)            เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่

sightseeing (n)        การเที่ยวชม

sign (n)               เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์

signature (n)         ลายเซ็น, การลงนาม

significant (adj)      น่าสังเกต, สำคัญ

similar (adj)          เหมือนกัน

simple (adj)          ง่าย, เรียบๆ, สามัญ, ชัดแจ้ง

since (conj)           ตั้งแต่, เนื่องจาก

sincerely (adv)       อย่างจริงใจ

situation (n)          สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง

size (n)               ขนาด

skip (v)               กระโจน, กระโดด, หนี, ข้าม

slate (v)              ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร

social (adj)          เกี่ยวกับสังคม

society (n)            การสมาคม, สังคม

solution (n)          วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย

soon (adv)           ในไม่ช้า

sorry (adj)           น่าสลดใจ, เสียใจ, น่าสงสาร

sound (adj)          ถูกต้อง, แข็งแรง

special (adj)          เจาะจง, พิเศษ, เฉพาะ,

specialist (n)          ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

specialize in (phrv)   ศึกษาเฉพาะทางในเรื่อง

specific (adj)         แน่นอน, โดยเฉพาะ, พิเศษ

specification (n)      ข้อจำกัด

specify (v)            ระบุ, กำหนด

spectator (n)         ผู้ชม, ผู้ดู, ผู้สังเกตการณ์

speech (n)            สุนทรพจน์, คำพูด

spend (v)             ใช ้(เวลา), ใช้เงิน

spokesperson (n)     โฆษก

sponsorship (n)       การสนับสนุน

stack (v)              วางตั้งซ้อนกัน

standard (adj)      ซึ่งเป็นมาตรฐาน

status (n)            สถานภาพ

steady (adj)         แน่วแน่, มั่นคง, สม่ำเสมอ

steep (adj)           สูงลิ่ว, สูงชัน

strategy (n)          ยุทธวิธี, กลยุทธ์

streamline (adj)      เพรียวลม

stroll (v)              เดินเตร่, เดินเล่น, เดินทอดน่อง

structure (n)         สิ่งก่อสร้าง, โครงสร้าง, ส่วนประกอบ

struggle (v)           ต่อสู้, ดิ้นรน, ฝ่าฟัน

subject (adj)         อยู่ในสังกัด, อยู่ในอำนาจ

submit (v)             ยอมจำนน, เสนอ

subscribe (v)         เห็นด้วย, อุดหนุน, บริจาค

substitute (v)         แทนที่, เปลี่ยนตัว, สับเปลี่ยน

successful (adj)      มีผลสำเร็จ

sufficient (adj)       พอเพียง

suggestion (n)        ข้อเสนอ, การแนะ

suitable (adj)        คู่ควร, เหมาะสม

summary (adj)       สั้น, ย่อ, รวบรัด

supervisor (n)        ผู้ควบคุมดูแล

supply (n)            อุปทาน

surpass (v)           มากกว่า, ดีกว่า

surprise (v)           โจมตี, ทำให้ประหลาดใจ

survey (v)            สำรวจ, ตรวจ, ทำแผนที่

sustain (v)            ค้ำจุน, ได้รับ, เห็นพ้อง, สนับสนุน

 

T:

tailor (n)             ช่างตัดเสื้อ

talent (n)             ปัญญา, ความสามารถพิเศษ

talk (v)               พูด, สนทนา

task (n)               งาน, ภาระหน้าที่

teach (v)              อบรม, สั่งสอน

team (n)              ทีม, กอง, คณะ, กลุ่ม

technique (n)         เทคนิค, กลวิธี, หลักวิชา

temperature (n)      อุณหภูมิ

temporary (adj)      ชั่วคราว, ไม่ถาวร

tenant (n)            ผู้เช่า

tend to do           มีแนวมโน้มที่จะ(ทำหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง)

term (n)               ระยะเวลาที่กำหนด, ภาคเรียน, สมัย

terminal (adj)        ตอนปลาย, ท้าย, สรุป,

therefore (adv)       เพราะฉะนั้น, ดังนั้น

think (v)               คิด, นึก, ไตร่ตรอง

thoroughly (adv)     โดยตลอด, อย่างเต็มที่,

though (adv)         อย่างไรก็ตาม

through (conj)        ถึงแม้ว่า

throughout (prep)    โดยตลอด

thus (adv)            ดังนั้น

ticket (n)              ตั๋ว, บัตรอนุญาต

tier (n)                ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา

title (v)               ตั้งชื่อ, จ่าหน้า

together (adv)        ด้วยกัน

token (n)             เครื่องหมาย, เหรียญ

topic (n)              หัวข้อ

total (n)              ผลรวม, ยอดรวม

tour (v)              ท่องเที่ยวไป, เตร็ดเตร่

traditional (adj)     โบราณ, แบบดั้งเดิม

traffic (n)             การจราจร, การขนส่ง, การคมนาคม

training (n)           การฝึกหัด, การอบรม, การฝึกฝน

transaction (n)       การติดต่อทางธุรกิจ, การจัดการ

transcript (n)         สำเนา, บันทึก, ใบแสดงผลการศึกษา

transfer (v)           โอน, โยกย้าย, เปลี่ยน,

translate (v)          แปล

travel (v)             เดินทาง

trouble (v)            ทำให้เดือดร้อน, ทำให้เป็นทุกข์, รบกวน

truly (adv)           อย่างเป็นจริง, ด้วยความจริง

tuition (n)            ค่าเล่าเรียน, การสอนพิเศษ

turnout (n)           การชุมนุม, ผลิตภัณฑ์

tutor (v)              ฝึก, รับจ้างกวดวิชา, สอนพิเศษ

type (n)               รูปแบบ, จำพวก, ชนิด

typical (adj)          ตามแบบอย่าง, เป็นตัวอย่าง

 

U:

unconventional (adj)    ที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม

under (prep)         ภายใต้, ใต้, ข้างล่าง

undergo (v)          ได้รับ, ทน, ประสบ, ผ่าน

understand (v)      เข้าใจ, รู้จัก, ทราบ, รู้ใจ

undertake (v)        พยายาม, อาสา, ยอมรับ

unfortunately (adv) น่าเสียดาย

uniform (n)           เครื่องแบบ

unique (adj)         ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว

unless (conj)         ถ้าไม่, นอกจาก

unload (v)           ขนลง, ปลดปล่อย, ถ่ายสินค้า

until (conj)           จนกระทั่ง

upcoming (adj)       ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น

update (v)            ทำให้ทันสมัย

urgency (n)           การเร่งรีบ

urgent (adj)         ด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน

usage (n)             การใช้

useful (adj)          มีประโยชน์, เป็นประโยชน์

usual (adj)          เช่นเคย, เป็นธรรมเนียม, ตามปกติ

utensil (n)            เครื่องใช้, เครื่องมือ, ภาชนะ

utility (n)             ประโยชน์, ผลประโยชน์

utilize (v)             ใช้ประโยชน์

 

V:

vacancy (n)          ความว่าง, ตำแหน่งว่าง

vacation (n)          ช่วงลาพักผ่อน   

validate (v)           ทำให้ถูกต้อง, ทำให้มีเหตุผล

valuable (adj)       มีคุณค่า, มีราคา, มีประโยชน์

variety (n)            ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน

various (adj)        ต่างๆ, หลากหลาย, นานาชนิด

vehicle (n)            ยานพาหนะ

vendor (n)           ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย

venue (n)             สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน

verify (v)              ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ

versatile (adj)        เก่งหลายอย่าง, อเนกประสงค์

view (v)               มองดู, สังเกต, พิจารณา

visit (v)               มาเยี่ยม

voice (v)              เปล่งเสียง, ประกาศ, ออกความคิด

volume (n)            หนังสือ, ฉบับ, ปริมาณ

vote (v)               ลงคะแนนเสียง, เลือกตั้ง

 

W:

wait (v)               คอย, หวัง, รอ

walkway (n)          ทางเดินเท้า

warranty (n)         การรับประกัน

waterproof (adj)     กันน้ำ

way (n)               วิธีหรือแนวทาง, ท่าทาง, เส้นทาง

wear (v)              สวม, แสดง, ประดับ, ใส่

welcome (adj)        ต้อนรับ, เป็นที่น่ายินดี

wheelbarrow (n)      รถเข็นล้อเดียว

whenever (con, adv)  เมื่อไรก็ตาม

whereas (conj)       ด้วยเหตุที่, แต่ทว่า, ในทางตรงกันข้าม

whether (conj)        ไม่ว่าจะ...หรือไม่

while (conj)           ขณะที่, ถึงแม้ว่า

whole (adj)           ทั้งหมด

willing (adj)           เต็มใจ, สมัครใจ

win (v)                  ชนะ

wish (v)                 ปรารถนา, อยาก, มุ่งหวัง

without (prep)        โดยปราศจาก

workforce (n)         แรงงาน

workplace (n)         สถานที่ทำงาน

worldwide (adj)      ทั่วโลก

worry (v)                กังวลใจ, เป็นห่วง

worth (n)               มูลค่า

write (v)                เขียน, แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง)

 

Y:

yield (v)                ผลิต, ทำให้เกิด, ยอมแพ้, อ่อนข้อ