รู้จักประเภทกลุ่มเป้าหมายโฆษณา Facebook เพื่อใช้ในการยิงแอด
1205 views | 29/07/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหวังจากการยิงแอด Facebook ก็คือแอดนั้นถูกส่งถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับความต้องการ จนทำให้คนเหล่านั้นกลายมาเป็นลูกค้าของเราในที่สุด ดังนั้นก่อนจะยิงแอดจึงต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายโฆษณา Facebook มีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพื่อจะได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดได้ถูกต้อง



ในการยิงแอดแต่ละครั้งต้องมีการกำหนดค่าหลายอย่างเพื่อให้แอดนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ หรือช่วงเวลาในการยิงแอด ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แอดมีความสมบูรณ์เช่นกัน อีกทั้งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและเหมาะสมยังเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้คนที่สนใจสินค้าและบริการของเราจริง ๆ มาเป็นลูกค้า ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย 



โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอด Facebook นั้นมีให้เลือก 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 


1. กลุ่มเป้าหมายแบบกว้าง (Core Audiences)

คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เรากำหนด เช่น เพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ พฤติกรรม หรือความสนใจ เพื่อคัดเลือกกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงจากผู้คนทั้งหมดที่ใช้งานบน Facebook โดยระบบของ Facebook ก็จะนำส่งแอดของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น ดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องรู้มาก่อนแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นใคร เพื่อจะได้นำไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด



2. กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audiences)

คือกลุ่มเป้าหมายเจาะจงที่เราสร้างขึ้นมาเองจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ นั่นหมายความว่า จะต้องเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการหรือยิงแอดมาก่อนแล้ว จนมีฐานข้อมูลเพียงพอที่จะนำมากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ โดยแหล่งที่มาที่สามารถใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง มีให้เลือกดังนี้


 • เว็บไซต์ สร้างกลุ่มเป้าหมายจาก Facebook Pixel ที่เก็บข้อมูลของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ โดยเลือกเหตุการณ์ที่ต้องการได้ เช่น การซื้อสินค้า เป็นต้น 
 • รายชื่อลูกค้า สร้างกลุ่มเป้าหมายโดยการอัปโหลดรายชื่อลูกค้าที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ เช่น อีเมล เบอร์โทร 
 • กิจกรรมในแอพ สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยเปิดแอพหรือเกมของคุณ หรือเคยดำเนินการบางอย่างระหว่างใช้แอพ เช่น ซื้อสินค้า เป็นต้น
 • กิจกรรมออฟไลน์ สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าทางออฟไลน์ เช่น โทรศัพท์ หรือช่องทางออฟไลน์อื่น ๆ 
 • แค็ตตาล็อก สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าจากแค็ตตาล็อก
 • วิดีโอ สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยรับชมวิดีโอของคุณบน Facebook หรือ Instagram 
 • บัญชี Instagram สร้างกลุ่มเป้าหมายจากผู้คนที่เคยเข้าชม หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโปรไฟล์ โพสต์ หรือโฆษณาบน Instagram ของคุณ
 • แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย (Lead Form) สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยเปิดฟอร์ม หรือกรอกฟอร์มจากแคมเปญโฆษณาแบบ Lead Generation 
 • งานกิจกรรม สร้างกลุ่มเป้าหมายที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับงานกิจกรรมของคุณบน Facebook  
 • อินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์ สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยมีเปิดอินสแตนท์เอ็กซ์พีเรียนซ์บน Facebook หรือ Instagram 
 • เพจ Facebook สร้างกลุ่มเป้าหมายจากผู้ที่กดติดตามหรือเคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของคุณ
 • การช้อปปิ้ง สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าบน Facebook หรือ Instagram 
 • รายการสินค้าบน Facebook สร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่โต้ตอบกับรายการสินค้าในแคตตาล็อกบน Facebook ของคุณ 



3. กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (Lookalike Audiences)

คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองที่มีอยู่ไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ความสนใจ และพฤติกรรม เพื่อค้นหาผู้คนใหม่ ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่งสามารถเลือกช่วงเปอร์เซ็นต์ได้ว่าต้องการให้กลุ่มเป้าหมายใหม่นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมากเท่าไหร่ ช่วงเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าจะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมากกว่า แต่ช่วงเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่กว่าและกว้างกว่า ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันจะมีข้อควรรู้ ดังนี้


 • จำเป็นต้องมีกลุ่มเป้าหมายต้นแบบก่อน จึงจะสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้
 • สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้สูงสุด 500 รายการจากกลุ่มเป้าหมายต้นแบบหนึ่งกลุ่ม
 • กลุ่มเป้าหมายต้นแบบจะต้องประกอบด้วยผู้คนที่มาจากประเทศเดียวกันอย่างน้อย 100 คน เพื่อใช้เป็นฐานในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
 • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันจะใช้ตำแหน่งจากชุดโฆษณาของคุณ และประกอบด้วยผู้คนจากตำแหน่งเหล่านั้นเท่านั้น
 • สามารถใช้การขยายกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อแสดงโฆษณาให้กับผู้คนที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้
 • ผู้คนในกลุ่มเป้าหมายต้นแบบจะถูกยกเว้นจากกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันของคุณ
 • สามารถใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหลายกลุ่มพร้อมกันในชุดโฆษณาเดียวได้ ในกรณีนี้ ชุดโฆษณาจะกำหนดเป้าหมายของโฆษณาเป็นผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่เลือกไว้



เมื่อรู้จักกับประเภทของกลุ่มเป้าหมายโฆษณา Facebook แล้วก็จะทำให้เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดได้อย่างเหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย 

ที่มาข้อมูล

 • 3กลุ่มเป้าหมายFacebookที่ทุกธุรกิจต้องรู้จักก่อนยิงโฆษณา
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายบนFACEBOOKมีกี่ประเภทแตกต่างกันอย่างไร