การถามและแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจำวัน
590 views | 29/07/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ในชีวิตประจำวัน การพูดคุยสื่อสารกับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถามหรือออกความคิดเห็น ซึ่งจะมีรูปแบบประโยคใช้งานดังนี้

ประโยคสอบถามความคิดเห็น

What do you think about this problem?   คุณคิดอย่างไรกับปัญหานี้

What is your opinion?   คุณมีความเห็นอย่างไรบ้าง

What do you think?      คุณคิดอย่างไร

What are your ideas?   ความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างไร

Do you have any idea?   คุณมีความเห็นไหม

How do you feel about that?   คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนั้น

Do you have any opinion on this matter?   คุณมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

What's your opinion on climate change?   คุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


การตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

I think so too.      ฉันก็คิดแบบนั้นเช่นกัน

You’re absolutely right.   คุณพูดถูกต้องแล้ว

I partially agree with this idea.   ฉันเห็นด้วยบางส่วน

I’m not sure I agree with you.   ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเห็นด้วยกับคุณนะ

I totally disagree.      ฉันไม่เห็นด้วยจริงๆ

I don’t agree      ฉันไม่เห็นด้วย

I don't think so      ฉันไม่คิดอย่างนั้น


เมื่อต้องการเสนอความคิดเห็นของตัวเอง

I think it's awful.      ฉันคิดว่ามันเลวร้ายมาก

Personally, I love it.      โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบมันมาก ๆ

In my opinion, it's fine.   ในความเห็นของฉัน มันก็ดีนะ

I believe that it is a good idea   ฉันเชื่อว่า มันเป็นความคิดที่ดี

In my opinion, …      ในความคิดของฉัน...

In my eyes, …      ในความคิดของฉัน...

I think…         ฉันคิดว่า...

I feel…         ฉันรู้สึกว่า...

I suppose…      ฉันเดาว่า...