รวมเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Part 1-4 by ครูพี่อิ๋ง
7624 views | 22/07/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ทั้งที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแข็งแรง แกรมม่าแน่น รู้ศัพท์ ฟังรู้เรื่อง อ่านเข้าใจ แต่ทำไมสอบโทอิคแล้วคะแนนกลับไม่พุ่งอย่างที่หวังไว้ แถมบางครั้งทำข้อสอบไม่ทันเวลาด้วยซ้ำ นั่นเป็นเพราะการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ทจำเป็นต้องรู้เทคนิคในการตอบ ถ้ารู้เทคนิคจะช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งครูพี่อิ๋งเจ้าของคอร์ส TOEIC Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง มีเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Part 1-4 มาแนะนำกัน คอนเฟิร์มว่าช่วยให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาและถูกต้อง อัปคะแนนโทอิคขึ้นได้จริง เพราะเป็นประสบการณ์จริงที่ครูพี่อิ๋งได้ทำมาแล้ว


 

TOEIC Listening Part 1 Photographs (ข้อ 1-6)

ลักษณะข้อสอบ มีรูปภาพขาว-ดำให้ดู และให้ผู้สอบฟังตัวเลือก และเลือกคำตอบ a b c หรือ d ที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด


เทคนิคทำข้อสอบ

ให้โฟกัสที่การกระทำในรูปภาพ โดยตั้งใจฟังและจับให้ได้ว่าพูดถึง Verb อะไร อย่างไร โดยมีหลักดังนี้

V.to be + V.ing = กำลังทำ...

V.to be + V.3 = ถูกทำ...

V.to be + being + V.3 = กำลังถูกทำ...

V.to have + been + V.3 = ได้ถูกทำ...

นอกจากนี้ควรรู้คำศัพท์ในภาพด้วยยิ่งดี

 

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Part 2 Question-Response (ข้อ 7-31)

ลักษณะข้อสอบ ทั้งโจทย์และตัวเลือกจะไม่มีตัวหนังสือให้ดู แต่ให้ฟังเสียงทั้งโจทย์และตัวเลือก จากนั้นให้เลือกคำตอบ a b c ที่ตอบกลับคำถามนั้น ๆ หรือมีความสอดคล้องกับคำถาม


เทคนิคทำข้อสอบ

1. ตั้งใจฟังช่วงต้นประโยค จับคำและแปลว่าโจทย์ถามอะไร

2. ตีโจทย์ 3 แบบ ว่าโจทย์ถามแบบ WH-Question, Yes/No-Question หรือ Statement

3. ตอบให้ตรงคำถาม / ตรงคน / ตรงเวลา

4. ตอบโดยเลี่ยงคำถามได้ เช่น I don’t know. / I will look it up. / Ask… Maybe…

5. ระวังเรื่องเสียงเหมือนหรือคล้ายในโจทย์

6. ตอบอย่างมั่นใจทันที


คำถาม WH-Question ที่มักพบในข้อสอบโทอิค

What = อะไร

Where = ที่ไหน

When = เมื่อไหร่

Why = ทำไม

Which = อันไหน

Who = ใคร

How = เป็นอย่างไร

How long = นานเท่าไหร่

How much = มากแค่ไหน ราคาเท่าไหร่

How many = มากแค่ไหน

How often = บ่อยแค่ไหน

*คำถามเหล่านี้ห้ามตอบด้วย yes / no / ok

 

คำถามอื่น ๆ ที่มักพบในข้อสอบโทอิค 

How about / Why don’t …. = เสนอความคิดเห็น

Can / Could / Will / Would / May… = ขอความช่วยเหลือ

…,isn’t it?..., don’t you? … = ใช่ไหม?

Do you know… / Can you tell me … = ถามคำถามกลางประโยค 

 

Do you want …or… / Would you like ….or…

Do you prefer ….or….

ให้ทางเลือก : เลือกตอบ หรือ whichever both neither

 

ตัวอย่างโจทย์และตัวเลือกที่จะได้ฟัง

7. Which department is on the second floor?

(a)  Customer service.

(b)  In the conference room.

(c)  He didn’t arrive on time.

 

8. Can you give me a tour of the property on Thursday?

(a) An empty corner lot.

(b) Leave the door open.

(c) Let me check my calendar.

 

9. These new trains are so much faster.

(a) I already completed my training.

(b) Sorry, I don’t have any.

(c) They really are.

 

TOEIC Listening Part 3 Conversations (ข้อ 32-70)

ลักษณะข้อสอบ ให้ฟังเสียงบทสนทนาโดยไม่มีตัวหนังสือบทสนทนาให้อ่าน แต่มีโจทย์ที่ถามและตัวเลือกให้อ่าน นอกจากนี้บางข้อโจทย์อาจมีภาพประกอบให้ดูด้วย โดย 1 บทสนทนา มีคำถาม 3 ข้อ หลังจากพูดบทสนทนาแล้วจะพูดคำถามในโจทย์ก่อนที่จะพูดบทสนทนาใหม่


ตัวอย่างข้อสอบ


  

ข้อสังเกตคำถามที่โจทย์จะถาม

โจทย์มี 4 รูปแบบ คือ 2 คน ชาย-หญิง สนทนากัน / 3 คนชาย-ชาย-หญิง หรือ หญิง-ชาย-ชาย สนทนากัน / ทำไมถึงพูดประโยคนั้นๆ imply (บอกเป็นนัย) / มีภาพประกอบ graphic ดังนั้น

1. ข้อแรก คำตอบมักอยู่ที่คนแรกหรือคนที่โจทย์ถามเสมอ (ชาย-หญิง)

2. ข้อต่อๆ ไป ฟังและหาคำตอบตามสิ่งหรือคนที่โจทย์ถาม (ชาย-หญิง)

3. ข้อที่ถาม mean imply จงฟังคนพูดก่อนหน้าและคนที่โจทย์ถาม วิเคราะห์แล้วตอบ

4. ข้อที่ถาม graphic จงฟังคนที่โจทย์ถาม มักมีการหักมุม ให้ดูภาพประกอบแล้วตอบ

 

เทคนิคทำข้อสอบ

1. อ่านโจทย์และตัวเลือกพร้อมแปลให้เสร็จก่อนที่บทสนทนาจะเริ่มพูดเสมอ

2. จำโจทย์และโฟกัสตัวเลือก

3. ทำเรียงลงล่างตามคน/สิ่งที่โจทย์ถาม

4. หาคำตอบไปพร้อมๆ กับขณะที่ฟังบทสนทนา

  

TOEIC Listening Part 4 Talks (ข้อ 71-100)

ลักษณะข้อสอบ ให้ฟังเสียงบทพูด (Talks) โดยไม่มีตัวหนังสือให้อ่าน แต่มีโจทย์ที่ถามและตัวเลือกให้อ่าน โดย 1 บทพูดจะถาม 3 คำถาม หลังจากพูดจบแล้วจะอ่านคำถามในโจทย์ ก่อนที่จะเริ่มพูดบทพูดใหม่


ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสังเกตคำถามที่โจทย์จะถาม

โจทย์มี 3 รูปแบบ คือ บทพูดเดียว, mean imply ทำไมถึงพูดประโยคนั้น ๆ, มีภาพประกอบ ดังนั้น

1. ข้อที่ถูกต้องมักเป็นประโยคที่ติดอยู่กับคำในโจทย์

2. คำถามแรก คำตอบมักจะอยู่ที่ช่วงต้นเรื่องเสมอ

3. ข้อที่ถาม mean imply จงฟังประโยคก่อนหน้าและหลัง วิเคราะห์แล้วตอบ

4. ข้อที่ถาม graphic ฟังสิ่งที่มีในบทพูด ดูตามภาพประกอบแล้วตอบ

 

เทคนิคทำข้อสอบ

1. อ่านโจทย์และตัวเลือกพร้อมแปลให้เสร็จก่อนที่บทพูดจะเริ่มพูดเสมอ

2. จำโจทย์และโฟกัสตัวเลือก

3. ทำเรียงลงล่างตามสิ่งที่โจทย์ถาม

4. หาคำตอบไปพร้อมๆ กับขณะที่ฟังบทพูด

 

คอร์สแนะนำ

เพิ่มความมั่นใจทักษะการฟัง พิชิตคะแนนเต็ม TOEIC Listening Part กับคอร์ส TOEIC : Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง สมัครเรียนเลย คลิก https://vcourse.ai/courses/155