5 ความหมายของคำว่า make up โดยครูโรซี่
1683 views | 08/07/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

นอกจากจะแปลว่าเครื่องสำอางแล้ว make up ยังเป็นกริยาวลีที่มีหลายความหมายอีกด้วย

make up = คืนดีกัน

Ex. Alice and Tom argued but later made up.

อลิซกับทอมทะเลาะกัน แต่ภายหลังได้คืนดีกันแล้ว


make up = แต่งเรื่อง, กุเรื่องขึ้นมา

Ex. That story he told you isn't true. I'm sure he made it up.

เรื่องที่เขาบอกคุณมันไม่เป็นความจริง ฉันมั่นใจว่าเขากุเรื่องขึ้นมา


make up = ชดเชย

Ex. I want to make up for what I did to you

ฉันอยากจะชดเชยกับสิ่งที่ฉันได้ทำกับคุณไป


make up = คิดเป็น, รวมเป็นจำนวนของสิ่งหนึ่ง

Ex. Buddhists make up about 95% of the Thai population

ชาวพุทธคิดเป็นประมาณ 95% ของประชากรไทย


make up = จัดเตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน)

Ex. The maid hasn't finished making up our room yet.

แม่บ้านจัดเตรียมห้องพักยังไม่เสร็จ


--------------------------------------------------

สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมสามารถสมัครคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้