5 ความหมายของคำว่า around โดยครูโรซี่
624 views | 17/06/2022
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

ในภาษาอังกฤษ คำหนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า around ที่มีถึง 5 ความหมายให้จดจำและนำไปใช้ ดังต่อไปนี้

around = รอบ ๆ, หมุนรอบ

เช่น Every evening, my family and I sit around the table to eat dinner together

ทุก ๆ เย็น ครอบครัวของฉันนั่งกินข้าวเย็นที่โต๊ะรอบ ๆ กัน


The earth goes around the sun.

โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์


around = ไปทั่ว

Stop leaving your clothes lying around. Your bedroom looks messy.

อย่าวางเสื้อผ้าลงบนพื้นไปทั่ว ห้องนอนดูวุ่นวาย


Gossip went around the office that I was leaving.

คนนินทาไปทั่วทั้งออฟฟิศว่าฉันจะลาออก


around = อยู่ด้วย, อยู่ใกล้ๆ

เช่น My friends are always around, whenever I need them

เพื่อนของฉันอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ฉันต้องการเขา


He lives around the corner from me.

เขาอาศัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านฉัน


around = ประมาณ

We arrived home around 9 pm.

เราถึงบ้านประมาณ 3 ทุ่ม


There were around 300 guests at the wedding.

มีแขกประมาณ 300 คนมาที่งานแต่งงาน


see you around = ไว้เจอกันนะ (ปกติจะใช้วลีนี้กับคนไม่สนิทและไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไร)อยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้ สมัครคอร์ส English in daily life โดยครูโรซี่ https://vcourse.ai/courses/182 เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกขึ้นได้