แจก 100 คำศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อยที่สุด หมวดธุรกิจ
1913 views | 10/06/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

แจก 100 คำศัพท์ TOEIC หมวดธุรกิจที่ออกสอบบ่อยสุด ๆ มาพร้อมทั้งคำอ่านและคำแปล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมสอบไม่ว่าจะมือใหม่เพิ่งสอบโทอิค หรือผู้ที่ต้องการสอบใหม่อัปคะแนน TOEIC ให้พุ่งปรี๊ด 100 คำศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อยที่สุด หมวดธุรกิจ

  Vocabulary          Pronunciation       Meaning

1. abbreviation (n)       แอ็บรีฝีเอ-ฌัน      การย่อ, คำย่อ

2. absolutely (adv)      แอบ-โซลยูทลิ      อย่างแน่นอน, โดยสมบูรณ์

3. accurate (adj)        อินแอค' คิวเรท      ถูกต้อง, แม่นยำ

4. achievement (n)      อะชีฟว' เมินทฺ       การบรรลุผลสำเร็จ

5. agenda (n)         อะเจน' ดะ          กำหนดการ, ระเบียบวาระการประชุม

6. apology (n)         อะพอล'โลจี         คำขอโทษ

7. appreciate (v)       อะพรี'ชีเอท         เห็นคุณค่า, ชมเชย

8. appropriate (adj)     อินอะโพร' พริเอท     ไม่เหมาะสม

9. approve (v)        อะพรูฟว'           เห็นด้วย, เห็นชอบ

10. assignment (n)     อะไซ'เมินทฺ          การกำหนด, การมอบหมาย

11. associate (v)       อะโซ'ชีเอท          เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม

12. assume (v)        อะซูม'             สมมุติ, สันนิษฐาน, ทึกทัก

13. attachment (n)     อะแทช'เมินทฺ        การติด, การผูกติด

14. attend (v)         อะเทนดฺ'           เข้า(ประชุม)

15. budget (n)        บัด'เจท            งบประมาณ

16. client (n)         ไคล'เอินทฺ           ลูกค้า

17. colleague (n)      คอล'ลีก            ผู้ร่วมงาน, เพื่อนร่วมงาน

18. competition (n)     คอมพิทิช'เชิน        การแข่งขัน

19. competitor (n)     คัมเพท'ทิเทอะ        ผู้แข่งขัน

20. compile (v)       คัมไพล์'             รวบรวม

21. conclusion (n)     คันคลู'เชิน           การสรุป, บทสรุป

22. conference (n)     คอน'เฟอเรินซฺ        การสัมมนา

23. confidential (adj)   คอนฟิเดน'เชิล        ลับ, ไว้วางใจ

24. confirm (v)       คันเฟิร์ม'            ยืนยัน

25. consultation (n)    คันซัลเท'เชิน          การปรึกษาหารือ, การพิจารณา,

                                    การประชุม

26. contract (n)       คอน'แทรคทฺ         สัญญา, ข้อตกลง

27. cost (n)          คอสทฺ              ต้นทุน

28. costly (adj)       คอสทฺ'ลี             แพง, มีค่ามาก

29. customer (n)      คัส'เทิมเมอะ         ลูกค้า

30. deadline (n)       เดดไลน์            เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา

31. decision (n)       ดิซิส'เชิน            การตกลงใจ, การตัดสินใจ

32. department (n)     ดิพาร์ท'เมินทฺ        ภาค, แผนก, กระทรวง

33. development (n)    ดิเวล'เลิพเมินทฺ       ความก้าวหน้า, การพัฒนา

34. director (n)        ไดเรค'เทอะ         ผู้อำนวยการ

35. diversity (n)       ไดเวอ'ซิที           ความแตกต่าง, ความหลากหลาย

36. division (n)        ดิวิส'เชิน            กองทหาร, การแบ่ง

37. employee (n)      เอมพลอย'อี          ลูกจ้าง

38. estimate (n)       เอส'ทิเมท           การประมาณ, การตีราคา

39. exactly (adv)      อิคแซคทฺ'ลี          อย่างถูกต้อง

40. expertise (n)      เอคซฺ'เพอทีซ         ความชำนาญ

41. extension (n)      อิคซฺเทน'เชิน         การยืดออก

42. evaluation (n)      อีแวลยูเลเชิน         การประเมินผล

43. eventually (adv)    อีเว้นท์ชวลลี่         ในที่สุด, ในบั้นปลาย

44. evidence (n)      เอฟ'วิเดินซฺ           หลักฐาน

45. figure (v)         ฟิก'เกอะ            คิดคำนวน

46. forward (adv)      ฟอร์'เวิร์ด           ไปข้างหน้า, ข้างหน้า

47. Head office (n)     เฮด ออฟ'ฟิซฺ         สำนักงานใหญ่

48. headquarter (n)    เฮด'ควอร์เทอซ        สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ

49. immediately (adv)   อิมี-ดิอิทลิ           โดยทันทีทันใด

50. improve (v)       อิมพรูฟช'            ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง51. inquiry (n)         อินคไว-ริ            การไต่สวน

52. investigation (n)    อินเวสทิเก'เชิน         การสำรวจ, การสืบสวน

53. labor (n)         เล'เบอะ              แรงงาน, อาชีพ

54. launch (v)         ลอนชฺ               ปล่อย

55. management (n)    แมน'นิจเมินทฺ          การจัดการ

56. mandatory (adj)     แมน'ดะโทรี           เกี่ยวกับคำสั่ง, จำเป็น

57. margin (n)         มาร์'จิน              ขอบ

58. meet (v)          มีท                 พบ, ประสบ

59. minutes (n)        มิ-เนอต-ท           รายงานการประชุม

60. negotiation (n)      นิโกชิเอ' เชิน          การเจรจาต่อรอง

61. occupation (n)      ออคคิวเพ'เชิน         อาชีพ, การงาน

62. operation (n)       ออพพะเร'เชิน         การกระทำ, การทำงาน

63. organization (n)     ออร์กะไนเซ'เชิน        องค์กร, องค์ประกอบ

64. overall (adj), (adv)    โอ'เวอะออล          ทั้งหมด, รวมทั้งสิ้น

65. overhead (adj), (adv)  โอ'เวอะเฮด           ที่อยู่เหนือหัว

66. overtime (adv)       โอ'เวอะไทมฺ          ล่วงเวลา, เกินเวลา

67. patent (n)          แพท'ทันทฺ           สิทธิบัตร

68. policy (n)           พอล'ลิซี             นโยบาย

69. previously (adv)      พรี-เฝียซลิ          เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อน

70. productivity (n)       โพร-ดัก-′ทิ-วะ-ที่     ความสามารถในการผลิต.

71. procedure (n)        โพรซี'เจอะ           ขบวนการ, วิธีการ, ระเบียบการ

72. proceeding (n)       พระซี'ดิง            การดำเนินการ, ขั้นตอน

73. profession (n)        โพรเฟส'เชิน          อาชีพ, วิชาชีพ

74. profit (n)            พรอฟ'ฟิท           ผลกำไร, ผลประโยชน์

75. promotion (n)        พระโม'เชิน           การเลื่อนตำแหน่ง

76. proper (adj)          พรอพ'เพอะ          เหมาะสม

77. purchase (v)         เพอ'เชิส            ซื้อ, จัดซื้อ

78. qualification (n)       ควอลละฟะเค'เชิน      คุณสมบัติ, คุณวุฒิ

79. quarter (n)           ควอร์'เทอะ           ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน

80. rapidly (adv)         แรพ-อิดลิ            อย่างรวดเร็ว

81. reference (n)          เรฟ'เฟอเรินซฺ         การอ้างอิง, หนังสืออ้างอิง

82. recently (adv)         รีเซ็นทลิ             เมื่อไม่นานมานี้

83. relatively (adv)        เรล'ละทิฟวลี         ค่อนข้าง

84. replacement (n)       รีเพลส'เมินทฺ          การแทนที่, การสวมตำแหน่ง

85. representative (adj)     เรพริเซน'ทะทิฟว       เป็นตัวแทน

86. reputation (n)         เรพพิวเท'เชิน         ชื่อเสียง, ความดัง

87. reschedule (v)        รี-′ส-เกต-จูล         จัดตารางเวลาใหม่

88. resolve (v)           รีซอลว'              ตกลงใจ, ตัดสินใจ

89. restriction (n)         รีสทริค'เชิน           ข้อจำกัด, การจำกัด

90. review (n)            รีวิว'                การทบทวน, การพิจารณาใหม่

91. statement (n)          สเทท'เมินทฺ          แถลงการณ์

92. state-of-the-art (adj)    สเตท ออฟ ดิ อาร์ท     ล่าสุด ทันสมัย

93. strategy (n)           สแทรท'ทิจี           ยุทธวิธี

94. study (v)             สทัด'ดี              ศึกษา, วิเคราะห์

95. suggestion (n)         ซักเจส'เชิน           ข้อเสนอ, การแนะนำ

96. summary (n)          ซัม'มะรี             สรุป, ใจความสำคัญ

97. supplier (n)          ซัพพลายเออร์         ผู้จำหน่าย

98. tentative (adj)         เทน'ทะทิฟว           ที่ยังไม่แน่นอน

99. urgent (adj)          เออ'เจินทฺ             เร่งรีบ, รีบด่วน

100. valid (adj)           แวล'ลิด              มีเหตุผล


คอร์สแนะนำ

2 คอร์สติวโทอิคออนไลน์จากครูพี่อิ๋ง ผู้สอบได้คะแนนเต็ม TOEIC 990 ที่จะตอบโจทย์ให้ได้ตามต้องการ ทั้งคนที่ต้องการสอบเพื่ออัปคะแนน สามารถเลือกคอร์สเน้นทักษะที่พลาดเป้าไปในครั้งก่อน หรือจะเรียนทั้ง 2 คอร์สเพื่อย้ำให้มั่นใจพร้อมคว้าคะแนน 800+ ส่วนคนที่สอบครั้งแรกแนะนำให้เลือกติวทั้ง 2 คอร์ส


TOEIC Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> https://vcourse.ai/courses/155


TOEIC Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> https://vcourse.ai/courses/159