รวม 100 คำศัพท์โทอิคอัปคะแนน TOEIC 900+
1590 views | 24/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ครั้งนี้มีอีก 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เก็บไว้ในคลังคำศัพท์ ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยในการสอบโทอิคเพื่อคว้าคะแนนขั้นสูงสุด 900+  Vocabulary         Pronunciation     Meaning

1. adverse (adj)        แอดเวอส'        ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย

2. advocate (n)        แอด' โวเคท       ผู้สนับสนุน, ทนายความ

3. affluent (adj)        แอฟ' ฟลูเอินทฺ     สมบูรณ์, ร่ำรวย, มั่งคั่ง

4. amendment (n)      อะเมนดฺ' เมินทฺ     การแก้ไข, การปรับปรุง

5. amenity (n)         อะเมน' นิที        ความดี, ความสุภาพ, ความอ่อนโยน

6. appraisal (n)        อะเพร'เซิล        การตีราคา, การประเมินค่า

7. authentic (adj)       ออเธน'ทิค        แท้จริง, น่าเชื่อถือ

8. bid (v)             บิด             ประมูล

9. catering (n)         แคท เทอ ริ่ง      บริการจัดทำอาหาร

10. clerical (adj)        เคลอ'ริเคิล        เกี่ยวกับเสมียน, เกี่ยวกับพระ

11. compile (v), (n)      คัมไพล์'          (v)รวบรวม, (n)ผู้แปล

12. complement (n)     คอม'พละเมินทฺ     องค์ประกอบ, ส่วนเติมเต็ม, เครื่องประกอบ

13. comprehensive (adj)  คอมพริเฮน'ซิฟว    กว้างขวาง, ครอบคลุม

14. congested (adj)      ค็อนเจซ-ทิด       คับคั่ง, อัดแอ

15. consecutive (adj)     คันเซค'คิวทิฟว     เป็นลำดับ, ซึ่งต่อเนื่องกัน

16. consolidate (v)      คันซอล'ลิเดท       รวบรวม, ทำให้มั่นคงขึ้น

17. contingency (n)      คันทิน'เจินซี        ความบังเอิญ

18. contractor (n)       คอน'แทรคเทอะ     ช่างรับเหมา, ผู้ทำสัญญา

19. correspondence (n)   คอริสพอน'เดินซฺ     การติดต่อกันทางจดหมาย

20. credential (n)       คริเดิน'เชิล         หนังสือรับรอง, หลักฐานอ้างอิง

21. cuisine (n)         ควิซีน'             ฝีมือการทำอาหาร, การทำอาหาร

22. delegate (n)        เดล'ละเกท          ผู้แทน, ตัวแทน

23. delegation (n)      เดลละเก'เชิน         คณะผู้แทน, กลุ่มตัวแทน

24. demolish (v)       ดิมอล'ลิช           รื้อ, ทำลาย, โค่น, ล้ม

25. detour (n)         ดี'ทัวร์              ทางอ้อม, ทางเบี่ยง, ทางโค้ง

26. deteriorate (v)      ดิเทีย'เรียเรท         เสื่อมโทรม, ทำให้ทรุดโทรม

27. diagnosis (n)       ไดแอกโน'ซิส          การวินิจฉัยโรค

28. directory (n)       ดิเรค'ทะรี            สมุดรายนาม

29. discrepancy (n)     ดิสเครพ'เพินซี         ความไม่ลงรอยกัน

30. discretion (n)       ดิสเครช'เชิน          ความสุขุม, ความรอบคอบ

31. diversify (v)        ไดเวอ'ซิไฟ           ทำหลายๆอย่าง, ทำให้แตกต่างกัน

32. duplicate (v)       ดิว'พละเคท           จำลอง, ทำซ้ำ

33. durable (adj)       ดิว'ระเบิล             ทนทาน

34. embrace (v)       เอมเบรส'             สวมกอด

35. enact (v)          เอนแนคทฺ'            ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

36. encounter (v)      เอนเคา'เทอะ           เผชิญหน้า, ปะทะกัน, พบกัน

37. endorse (v)       อิน-ดอรส             สลักหลังเช็ค, ลงนามรับรอง

38. enforce (v)        เอนฟอร์ส'             ทำให้ปฎิบัติตาม, ใช้กำลังบังคับ

39. entail (v)         เอนเทล'               ถ่ายทอด, ยกให้, มอบให้

40. entrepreneur (n)   อานทระพระเนอ'         ผู้ประกอบการ

41. exemption (n)     เอคเซมพฺ'เชิน            การยกเว้น, ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี

42. expedite (v)      เอค'ซฺพิไดทฺ              เร่ง, กระตุ้น

43. expertise (n)      เอคซฺ'เพอทีซ             ทักษะความรู้, ความชำนาญ

44. exponentially (adv)  เอคซฺโพเนน'เชิลลิ         อย่างรวดเร็ว, อย่างมาก, อย่างทวีคูณ

45. fabric (n)        แฟบ'ริค                สิ่งทอ, ผ้า, โครงสร้าง

46. facilitate (v)       ฟะซิล'ลิเทท             ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย

47. feasible (adj)      ฟี'ซะเบิล                กระทำได้, เป็นไปได้

48. fluctuation (n)     ฟลัคชุเอ'เชิน             ความผันผวน

49. fragile (adj)       แฟรก'ไจล์               เปราะ, บอบบาง, แตกง่าย

50. gala (n)          เก'ละ                  งานรื่นเริง51. impending (adj)    อิมเพน' ดิง              ใกล้เข้ามา, ใกล้จะเกิดขึ้น

52. imperative (adj)    อิมเพอ' ระทิฟช           จำเป็น, เชิงบังคับ

53. inadvertently (adv)  อิแน็ดเฝอ-เท็นทลิ         โดยไม่ได้ตั้งใจ

54. inclement (adj)     อินเคลม' เมินทฺ            ร้ายแรง, ไร้ความเมตตา

55. incur (v)          อินเคอร์'                 ก่อให้เกิด, ทำให้เกิด

56. indicator (n)       อิน' ดิเคเทอะ              เครื่องชี้บอก, คนบอกทาง

57. infringement (n)    อินฟริน'จะเมินทฺ            การฝ่าฝืน, การละเมิดการ

58. installment (n)     อินสทอล'เมินทฺ             เงินผ่อน

59. integral (adj)      อิน'ทะเกริล               ทั้งหมด, สมบูรณ์

60. itemize (v)        ไอ'ทะไมซ                 ลงรายการ

61. keynote (n)        คี'โนท                   ระดับเสียง, ใจความสำคัญ

62. landmark (n)      แลนดฺ'มาร์ค                จุดสังเกต, หลักปักเขต

63. liaison (n)        ลี'อะซอน                  การติดต่อ, การประสานงาน

64. lucrative (adj)     ลิว'คระทิฟว                 มีกำไร, ร่ำรวย

65. malfunction (n)    แมลฟังค'เชิน                ทำงานไม่ปกติ

66. municipal (adj)    มิวนิส'ซะเพิล                เกี่ยวกับเทศบาล

67. nominal (adj)     นอม'มะเนิล                 เพียงในนาม, พอเป็นพิธี

68. observance (n)    อับเซิร์ฟ'เวินซฺ                การปฏิบัติตาม, การสังเกต

69. outfit (n)         เอาทฺ'ฟิท                   เสื้อผ้าทั้งชุด, เครื่องมือทั้งชุด

70. oversee (v)       โอ'เวอะซี                   คุมงาน, ตรวจตรา

71. patronage (n)     แพท'ทระนิจ                 การอุปถัมภ์, การอุดหนุน, ความอุปการะ

72. periodical (adj)    เพียริออด'ดิเคิล               เป็นบางครั้งบางคราว, เป็นระยะ

73. plumber (n)      พลัม'เบอะ                   ช่างประปา

74. plummet (n), (v)    พลัม'มิท                    (n)ลูกดิ่ง, (v)ตกฮวบลง

75. predecessor (n)    พรีดิเซส'เซอะ                 บรรพบุรุษ

76. premium (n), (adj)   พรี'เมียม                    (n)เบี้ยประกัน, รางวัล,

                                             (adj)ที่มีคุณภาพสูง

77. prestigious (adj)    เพรสทิจ'เจิส                  มีชื่อเสียง, มีเกียรติ

78. prospective (adj)    พระสเพค'ทิฟว                 ที่คาดหวังไว้

79. provisional (adj)     พระวิช'เชิลเนิล                เฉพาะกาล, ชั่วคราว

80. proximity (n)       พรอคซิม'มิที                  ความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด

81. quota (n)          โคว'ทะ                      ส่วนแบ่ง

82. renowned (adj)      รีเนาดฺ'                       มีชื่อเสียง, เป็นที่เลื่องลือ

83. resourceful (adj)     ริโซซฟุล                     เจ้าความคิด, เจ้าปัญญา, อุดมสมบูรณ์

84. retrieve (v)         รีทรีฟว'                      เอาคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม

85. scenic (adj)         ซี'นิค                        เกี่ยวกับวิว, เกี่ยวกับละคร

86. stagnation (n)       ซแท็กเน-ชัน                  ความเฉื่อยชา, ความซบเซา

87. submission (n)       ซับมิช'เชิน                    ความอ่อนน้อม, การยอมจำนน

88. subsidiary (adj)       ซับซิด'เดียรี                   เสริม, สงเคราะห์, ช่วยเหลือ

89. surpass (v)          เซอพาส'                     มากกว่า, ดีกว่า, เหนือกว่า

90. terminate (v)         เทอ'มะเนท                    ทำให้สิ้นสุด

91. token (n)            โท'เคิน                       เครื่องหมาย, สัญลักษณ์

92. turnout (n)          เทิร์น'เอาทฺ                    การชุมนุม

93. turnover (n)          เทิร์น'โอเวอะ                   การพลิกกลับ

94. unanimous (adj)      ยูแนน'นิเมิส                    เป็นเอกฉันท์

95. unprecedented (adj)   อันเพรส'ซิเดินทิด                ไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง

96. unveil (v)           อันเวล'                       เผยออก, เปิดโปง

97. ventilation (n)        เวนทะเล'เชิน                   การระบายลม, การระบายอากาศ

98. verify (v)            เว'ริไฟ                        ตรวจสอบ, พิสูจน์

99. voucher (n)          เวา'เชอะ                      ผู้รับประกัน, ใบเสร็จรับเงิน

100. waive (v)           เวฟ                          ยกเลิก, ทิ้ง, สละ, เพิกถอน