รวม 100 คำศัพท์โทอิคอัปคะแนน TOEIC 800+
1360 views | 19/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

เตรียมตัวไวมีชัยไปกว่าครึ่ง อีกหนึ่งเคล็ดลับคว้าคะแนนโทอิค ศัพท์อังกฤษต้องได้ ฉะนั้นถ้ารู้อีก 100 คำต่อไปนี้ คว้าคะแนน TOEIC 800+ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  Vocabulary         Pronunciation       Meaning

1. absolutely (adv)      แอบ-โซลยูทลิ       โดยสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, อย่างแน่นอน

2. abundant (adj)      อะบัน'เดินทฺ         มากมาย, อุดมสมบูรณ์

3. acknowledge (v)     แอคนอล' เลจฺ        รับรอง, ยอมรับ, ขอบคุณ

4. acquaintance (n)     อักเควน-เตน-ซ      คนรู้จัก, การวิสาสะ, ความรู้

5. administrative (adj)   แอดมิน' นิสเทรทิฟว    เกี่ยวกับการบริหาร

6. allocation (n)       แอลโลเค' เชิน        การแบ่งส่วน, การจัดสัน

7. alternative (n)       ออลเทอ' นะทิฟว      ทางเลือก

8. appreciate (v)       อะพรี'ชีเอท          ชื่นชม, เห็นคุณค่า

9. appropriate (adj)     อะโพร' พริเอท        เหมาะสม, สมควร

10. authorize (v)       ออเธอะไรส          ให้อำนาจ, ให้สิทธิ์

11. banquet (n)        แบง'เควท           งานเลี้ยง

12. blueprint (n)        บลู'พรินทฺ           พิมพ์เขียว, แผนงานที่ละเอียด

13. capture (v)         แคพ'เชอะ           จับกุม, เข้ายึด

14. certificate (n)       เซอทิฟ'ฟะเคท         ประกาศนียบัตร

15. circulation (n)      เซอคิวเล'เชิน          การหมุนเวียน, การไหลเวียน

16. commence (v)      คะเมนซฺ'             เริ่มต้น, ริเริ่ม

17. commission (n)     คะมิช'เชิน            ค่านายหน้า

18. conflict (n), (v)      คอน'ฟลิคทฺ           (n)การต่อสู้, (v)ต่อสู้, ขัดแย้ง

19. constraint (n)       คันเทรนทฺ'            ข้อจำกัด, การคุมขัง

20. counterpart (n)     เคา'เทอะพาร์ท        สำเนา, ฉบับเทียบ

21. coverage (n)       คัฟ'เวอริจฺ            การรายงานข่าว, ความคุ้มครอง

22. critic (n)          คริท'ทิค              นักวิจารณ์

23. crucial (adj)       ครู'เชิล               สำคัญมาก, เด็ดขาด, โหดร้าย

24. decade (n)        เดค'เคด              ทศวรรษ, รอบสิบปี

25. dedicated (adj)     เด๊ดดิเขตเตด           ซึ่งอุทิศตัวเพื่อ

26. definitely (adv)     เดฟ-อินิทลิ            อย่างแน่นอน

27. deposit (v), (n)     ดิพอส'ซิท             (v)สะสม, ฝากเงิน, (n)เงินฝาก

28. detect (v)        ดิเทคทฺ'               ค้นหา, สืบหา, พบเห็น

29. duration (n)       ดูเร'เชิน              ช่วงเวลา, ความทนทาน

30. enclose (v)       เอนโคลซ'             ปิดล้อม, ล้อมรอบ

31. exclusively (adv)   เอ็คซคลูซิฝลิ           โดยเฉพาะ

32. excursion (n)     เอคซฺเคอ'เชิน           การเดินทางท่องเที่ยว

33. execute (v)       เอค'ซะคิวทฺ            ปฏิบัติการ, บริหาร

34. faculty (n)       แฟค'เคิลที             ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ

35. fraction (n)       แฟรค'เชิน             เลขเศษส่วน, ส่วนน้อย

36. generate (v)      เจน'เนอเรท           กำเนิด, สร้างขึ้น

37. guarantee (n)     แกเรินที'             การรับประกัน, การรับรอง

38. ingredient (n)     อินกรี'เดียนทฺ          ส่วนประกอบ, ส่วนผสม, เครื่องปรุง

39. initiate (v)        อินิช'ชีเอท             ริเริ่ม

40. initiative (n), (adj)  อินิช'ชิเอทิฟว           (n)การริเริ่ม, (adj)รุก, เริ่มต้น

41. innovative (adj)    อินโนเวทิฟว            เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่

42. inquiry (n)       อินคไว-ริ              การไต่สวน

43. interruption (n)    อินเทอรัพ'เชิน           การขัดขวาง, การหยุดชะงัก

44. justification (n)    จัสทิฟิเค'เชิน            การให้เหตุผล, การแสดงความบริสุทธิ์

45. launch (v)       ลอนชฺ                 ปล่อย, เริ่มดำเนินการ

46. manuscript (n), (adj)  แมน'นิวสคริพทฺ         (n)ต้นฉบับ, (adj)ซึ่งเขียนด้วยลายมือ

47. masterpiece (n)    มาส'เทอพีส            งานชิ้นโบแดง, งานชิ้นเยี่ยม

48. measure (n)      เมช'เชฺอะ              การวัด, เครื่องวัด, มาตรการ

49. moderate (adj)    มอด'เดอริท             ปานกลาง, พอสมควร

50. momentum (n)    โมเมน'ทัม              กำลัง, การเคลื่อนไหว, แรงผลักดัน51. nutritious (adj)     นิวทริช'เชิส            เกี่ยวกับอาหาร, ซึ่งบำรุงร่างกาย

52. obligation (n)     ออบละเก'เชิน           ข้อผูกมัด, หนี้, พันธะ

53. obstacle (n)      ออบ'สทะเคิล           อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง

54. ongoing (adj)     ออน'โกอิง             ไม่หยุดยั้ง, ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย

55. organize (v)      ออร์'กะไนซ             สร้าง, ทำให้เป็นระบบ

56. overall (adj), (adv)  โอ'เวอะออล            ทั้งหมด, รวมทั้งสิ้น

57. oversight (n)      โอ'เวอะไซทฺ            การมองข้ามไป, การสังเกตพลาด

58. overtime (adv)    โอ'เวอะไทมฺ            ล่วงเวลา, เกินเวลา

59. patent (n)        แพท'ทันทฺ             สิทธิบัตร

60. perspective (n)    เพอสเพค'ทิฟว          ทัศนคติ, ความคิด

61. precaution (n)     พรีคอ'เชิน             การระมัดระวัง

62. preliminary (adj)    พริลิม'มะนะรี          ชั้นต้น, เบื้องต้น, ตอนต้น

63. premises (n)      เพรม'มิส              หลักฐาน

64. procedure (n)      โพรซี'เจอะ            ระเบียบการ, วิธีการ

65. proceeds (n)       โพร'ซีดซ              ผลลัพธ์, ผลกำไร, เงินรายได้

66. prominent (adj)     พรอม'มะเนินทฺ         เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง

67. prosperous (adj)     พรอส'เพอเริส         เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง

68. reference (n)       เรฟ'เฟอเรินซฺ          ข้ออ้างอิง, การอ้างอิง

69. refreshment (n)     รีเฟรช'เมินทฺ           การทำให้สดชื่น

70. relevant (adj)       เรล'ลิเวินทฺ            สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่อง, ตรงประเด็น

71. reliable (adj)       รีไล'อะเบิล             วางใจได้, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ

72. remedy (v)        เรม'มิดี               รักษา, แก้โรค, เยียวยา

73. replacement (n)     รีเพลส'เมินทฺ           การรับหน้าที่แทน, การแทนที่

74. representative (adj), (n) เรพริเซน'ทะทิฟว       (adj)เป็นตัวอย่าง, เป็นตัวแทน, 

                                       (n)ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

75. reputation (n)       เรพพิวเท'เชิน          ชื่อเสียง

76. respectively (adv)    รีสเพค'ทิฟวลี           ตามลำดับ, ทุก, แต่ละ

77. retail (n)           รี'เทล                การขายปลีก

78. revenue (n)         เร๊ฝเฝนิว              รายได้, ภาษีอากร

79. significant (adj)       ซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ         สำคัญ, มีความหมาย

80. sole (adj)           โซล                 โดดเดี่ยว, คนเดียว, อันเดียว

81. speculation (n)       ซเพคอิวเลฌัน         การใคร่ครวญ, การคาดคะเน

82. status (n)           สเท'ทัส              ฐานะ, สถานะ, สภาพ

83. storage (n)          สทอ'ริจฺ              การเก็บ, ที่เก็บ

84. striking (adj)         ซทไรค-อิง            ซึ่งโดดเด่น, น่าประทับใจ

85. subsequent (adj)     ซับ'ซะเควินทฺ          ภายหลัง, ซึ่งตามมา

86. subtle (adj)         ซับ'เทิล              ละเอียด, บอบบาง, ฉลาด

87. summary (adj)       ซัม'มะรี              สรุป, ใจความสำคัญ

88. sustainable (adj)     ซัสเทนเนเบิ้ล          ยั่งยืน, ถาวร

89. transaction (n)       แทรนแซค'เชิน        การติดต่อ, การค้า, ธุรกิจ

90. transportation (n)     แทรนสเพอเท'เชิน          การขนส่ง, พาหนะขนส่ง

91. turnaround (n)       เทิร์น'อะเราดฺ         การหมุนไปรอบๆ

92. undergo (v)         อันเดอะโก'           ประสบ, ได้รับ, ผ่าน, อดทน

93. utility (n)           ยูทิล'ลิที             ประโยชน์, สาธารณูปโภค

94. utmost (adj)        อัท'โมสทฺ            สูงสุด, สุดขีด

95. valid (adj)          แวล'ลิด             ซึ่งมีเหตุผล

96. vast (adj)          แวส'ท              กว้างใหญ่, มากมาย

97. vital (adj)          ไว'เทิล              เกี่ยวกับชีวิต, สำคัญยิ่ง, จำเป็น

98. voluntarily (adv)     วอล'เลินทะรี          อย่างสมัครใจ

99. weigh (v)         เว                 ชั่งน้ำหนัก

100. wildlife (n)        ไวดฺ'ไลฟฺ             สัตว์ป่า