แกรมม่าโทอิค Gerund คืออะไร ใช้อย่างไร รู้ไว้อัปคะแนน TOEIC
1276 views | 17/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

Gerund อีกหนึ่งแกรมม่าสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC เพราะพบเจอได้ในข้อสอบโทอิคบ่อย ๆ ไม่น้อยไปกว่าแกรมม่าอื่น ๆ เลย ดังนั้นหากเข้าใจว่าคืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร จะช่วยให้อัปคะแนนโทอิคได้


 

Gerund คืออะไร?

Gerund คือ คำกริยาเติม ing (V-ing) ทำหน้าที่เสมือนเป็นคำนาม เรียกกันว่า กริยานาม


หน้าที่ของ Gerund

เนื่องด้วย Gerund ทำหน้าที่เสหมือนคำนาม จึงมีตำแหน่งอยู่ได้ทั้งหน้า กลาง และหลังของประโยค คำนามทำหน้าที่อะไรได้ Gerund ก็ทำได้เช่นกัน ดังต่อไปนี้


1. Gerund ทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ของประโยค


   ex. Eating vegetables and fruits is good for your health.

     (การกินผักและผลไม้ดีต่อสุขภาพของคุณ)


   ex. Walking is good exercise.

     (การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดี)


2. Gerund ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ของประโยค แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ


   2.1. เป็นกรรมของ transitive verb (กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ) ตามโครงสร้าง transitive verb + gerund


     ex. We enjoy studying English.

        (พวกเราสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ)


     ex. I just can’t stop loving you.

        (ฉันไม่สามารถหยุด(การ)รักคุณได้)


คำกริยาที่ต้องตามด้วย Gerund

admit (ยอมรับ)                      appreciate (ซาบซึ้ง) 

anticipate (คาดหวัง)                   avoid (หลีกเลี่ยง)   

begin (เริ่มต้น)                       can’t help (ไม่อาจหยุดต่อการทำบางสิ่งได้)

can’t stand (ไม่อาจทนต่อการทำบางสิ่งได้)   compare (เปรียบเทียบ)

confess (สารภาพ)                    continue (ต่อเนื่อง)

consider (พิจารณา)                   delay (ทำให้ช้า)

deny (ปฏิเสธ)                       detest (รังเกียจ)          

dislike (ไม่ชอบ)                      escape (หลบหนี)          

excuse (แก้ตัว อ้าง)                   enjoy (สนุก)            

fancy (นึก จินตนาการ)                  finish (เสร็จ)            

forget (ลืม)                          forgive (ยกโทษ)        

hate (เกลียด)                        imagine (จินตนาการ)            

intend (ตั้งใจ)                        keep (ทำบางอย่างต่อไป)       

like (ชอบ)                           love (รัก)             

mind (รังเกียจ)                       miss (พลาด)          

need (จำเป็น)                        practice (ฝึกฝน)          

prefer (ชื่นชอบ)                      postpone (เลื่อน)       

quit (หยุด ล้มเลิก)                     recall (หวนคิดถึง)                    

recommend (แนะนำ)                  regret (เสียใจ)           

remember (จำ)                       risk (เสี่ยง)          

start (เริ่ม)                          stop (หยุด)            

suggest (แนะนำ)                     tolerate (อดทนต่อความยากลำบาก)  

try (พยายาม)                        understand (เข้าใจ)        

urge (กระตุ้น)                        want (ต้องการ)2.2. เป็นกรรมของบุพบท (Prepositions) ตามกฎแล้วคำที่ตามหลังคำบุพบทต้องเป็นคำนาม แต่ถ้าจะตามด้วยคำกริยาต้องเป็น Gerund เช่น


   ex. Levi is good at playing football. 

     (ลีไวเก่งในการเล่นฟุตบอล)


   ex. We are looking forward to going to Italy.

     (เรากำลังตั้งตารอที่จะไปอิตาลี)


คำกริยาวลี (Phrasal Verbs) ที่ประกอบด้วยบุพบท ‘to’ ต้องตามด้วย Gerund

look forward to (ตั้งตารอ)       take to (นำไปยัง)

accustomed to (คุ้นเคย, เคยชิน)  get around to (ได้ทำ, ทำเสร็จ)

used to (เคยชิน)


3. Gerund ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค (Complement) มักตามหลัง Verb to be


   ex. The knowledge is learning something everyday.

     (ความรู้คือการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทุกวัน)


   ex. The hardest thing about learning English is understanding the gerund.

     (สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษก็คือความเข้าใจเรื่องกริยานาม)


4. Gerund ใช้ตามหลังคำคุณศัพท์บางคำ เช่น

afraid of (กลัว)         fond of (ชอบที่จะ)

interested in (สนใจใน)   proud of (ภูมิใจกับ)

busy (ยุ่ง)


   ex. They are afraid of losing the match.

     (พวกเขากลัวแพ้การแข่งขันที่มาข้อมูล

  • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/language/english
  • https://www.grammarly.com/blog/gerund/