แกรมม่าโทอิค การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ (Comparison of Adjectives) เตรียมพร้อมสอบ TOEIC
1854 views | 11/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

อีกหนึ่งแกรมม่าสำคัญที่ควรรู้สำหรับการเตรียมตัวสอบ TOEIC คือเรื่องการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ (Comparison of Adjectives) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ขั้นคือ ขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด โดยจะได้อธิบายหลักการเปรียบเทียบทั้ง 3 ขั้น ดังต่อไปนี้หลักการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ (Positive/Regular Adjectives)

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติจะใช้ as…as ในการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่เท่ากัน หรือเหมือนกันทุกประการ โดยคำคุณศัพท์ที่ใช้การเปรียบเทียบในขั้นธรรมดานี้จะไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเติมคำใดหลัง adjective นั้น 


โครงสร้างประโยค : S + V + as adj. As


ex. Harry works as hard as Tom.

      (แฮร์รี่ทำงานหนักเท่ากับทอม)


ex. This bag is as expensive as that one.

 (กระเป๋าใบนี้แพงเท่ากันกับอีกใบหนึ่ง)


หลักการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjectives)

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่ามี 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 : เติม -er ท้ายคำคุณศัพท์ (adjective) และตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง ... กว่าอีกสิ่งหนึ่ง


โครงสร้างประโยค : S + V. to be + adj. er + than


ex. My new car is bigger than my old car.

      (รถคันใหม่ของฉันใหญ่กว่ารถคันเก่า) 


ex. Anny is taller than Sasha.

      (แอนนี่สูงกว่าซาช่า)


รูปแบบที่ 2 : เติม more หน้าคำคุณศัพท์ (adjective) และตามด้วย than เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง

 

โครงสร้างประโยค : S + V. to be + more adj. + than


ex. Physics is more difficult than Math.

 (วิชาฟิสิกส์ยากกว่าวิชาคณิตศาสตร์)


ex. Carbon monoxide is more dangerous than carbon dioxide.

      (คาร์บอนมอนอกไซด์อันตรายกว่าคาร์บอนไดออกไซด์)หลักการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superlative Adjectives)

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดมี 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 : ใช้ the นำหน้า adj. ที่ทำเป็นขั้นสูงสุดด้วยการเติม -est ท้ายคำนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด


โครงสร้างประโยค : S + V. to be + the adj. est


ex. My new dog is the craziest pet I’ve ever had.

     (สุนัขตัวใหม่ของฉันเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าที่สุดที่ฉันเคยเลี้ยงมาเลย)


ex. She was the cleverest girl I have ever known.

 (หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยรู้จักมา)


รูปแบบที่ 2 : ใช้ the most นำหน้า adj. นั้น เพื่อเปรียบเทียบว่า สิ่งนั้น … ที่สุด


โครงสร้างประโยค : S + V. to be + the most adj.


ex. This is the most difficult math problem I have ever seen.

      (นี่คือโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดที่ฉันเคยเจอ) 


ex. Miss N is the most boring person at my office.

     (มิสเอ็นเป็นคนที่น่าเบื่อที่สุดในออฟฟิศของฉัน)การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด

1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนใหญ่ทำให้เป็นรูปขั้นกว่า (Comparative) โดยการเติม -er ท้ายคำ และรูปขั้นสูงสุด (Superlative) โดยการเติม -est ท้ายคำ เช่น


Regular Adj.  Comparative Adj.   Superlative Adj.

cold        colder          coldest

hard        harder          hardest

tall         taller            tallest

old         older           oldest

high        higher           highest

         

2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่มีสระตัวเดียวและตามด้วยพยัญชนะตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำซ้ำก่อนเติม -er ในการทำให้เป็นขั้นกว่า และก่อนเติม -est ในการทำให้เป็นขั้นสูงสุด เช่น


Regular Adjective   Comparative Adj.   Superlative Adj.

big              bigger           biggest

hot              hotter            hottest

sad             sadder           saddest

wet             wetter            wettest

fat              fatter             fattest


3. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม -er เป็นขั้นกว่า หรือ -est เป็นขั้นสูงสุด เช่น


Regular Adjective    Comparative Adj.    Superlative Adj.

nice              nicer            nicest

late              later             latest

cute              cuter            cutest

wise              wiser            wisest


4. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนจะเติม -er เป็นขั้นกว่า หรือ -est เป็นขั้นสูงสุด เช่น


Regular Adjective    Comparative Adj.    Superlative Adj.

dry              drier             driest

easy             easier            easiest

spicy             spicier            spiciest

happy            happier            happiest

dry              drier              driest


5. คำคุณศํพท์สองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย –ed, -ing, -ful, -less, -ous ทำให้เป็นรูปขั้นกว่าโดยการเติม more หน้าคำ และทำให้เป็นรูปขั้นสูงสุด โดยการเติม the most หน้าคำ เช่น


Regular Adjective    Comparative Adj.    Superlative Adj.

worried            more worried       the most worried

boring             more boring        the most boring

faithful             more faithful       the most faithful

careless           more careless      the most careless

famous            more famous       the most famous


6. คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป ทำให้เป็นรูปขั้นกว่าโดยการเติม more หน้าคำ และทำให้เป็นรูปขั้นสูงสุดโดยการเติม the most หน้าคำ เช่น


Regular Adjective   Comparative Adj.   Superlative Adj.

dangerous         more dangerous    the most dangerous

expensive         more expensive    the most expensive


7. คำคุณศัพท์กลุ่มพิเศษ กลุ่มนี้ในขั้นกว่าและขั้นสูงสุดจะเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น


Regular Adjective    Comparative Adj.    Superlative Adj.

good             better            best

bad              worse            worst

many/much        more            most

little              less             least

far               father/further      farthest/furthest


ที่มาข้อมูล

  • https://www.englishclub.com/
  • https://www.trueplookpanya.com/knowledge/language/english