สอบ TU-GET คืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมต้องสอบ รายละเอียดการสอบ TU-GET
4262 views | 06/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

TU-GET อีกหนึ่งการสอบวัดระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มีผู้สนใจสอบไม่น้อย โดยเฉพาะน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องมีผลคะแนนการสอบ TU-GET มายื่น  TU-GET คืออะไร?

TU-GET ย่อมาจาก Thammasat University General English Test เป็นการสอบวัดระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรภาคไทยและหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลคะแนน TU-GET ไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติได้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งใช้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ และยื่นสอบรับราชการ


รูปแบบการสอบ TU-GET

การสอบ TU-GET สามารถเลือกสอบได้ 2 แบบ คือ

1. TU-GET (PBT) 

  TU-GET (PBT) เป็นการสอบแบบกระดาษ (paper) จำนวนรวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยรูปแบบการสอบประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 

  Structure (โครงสร้างภาษา) จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 250 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

   - Sentence Completion เป็นการเติมช่องว่างให้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาและทักษะด้านการเขียน มีจำนวนประมาณ 12 - 13 ข้อ

   - Error Identification เป็นเลือกข้อที่ผิดจากที่โจทย์กำหนด โดยพิจาณาจากโครงสร้างภาษาและทักษะด้านการเขียน มีจำนวนประมาณ 12 - 13 ข้อ  


  Vocabulary (คำศัพท์) จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 250 คะแนน ในพาร์ทนี้จะวัดทักษะในด้านการเลือกใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทและความหมาย


  Reading (การอ่าน) จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วย 6 บทความ บทความละ 5-8 ข้อ2. TU-GET (CBT) 

  TU-GET (CBT) เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer) จำนวนรวม 62 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยรูปแบบการสอบประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ดังนี้

  Listening (การอ่าน) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย 3-4 บทความ บทความละ 8-10 ข้อ


  Reading (การฟัง) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบด้วย 

   - Conversation 2 - 3 บทสนทนา บทสนทนาละ 5 ข้อ 

   - Lecture 3 - 4 บทบรรยาย บทบรรยายละ 5 ข้อ 


  Speaking (การพูด) เป็นการสอบแบบอัดเสียงกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคำถามจะเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดให้ และให้ผู้สอบพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น (ลักษณะคล้ายกับ Independent Task ของ TOEFL iBT) 


  Writing (การเขียน) เป็นการสอบโดยการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยคำถามจะเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดให้ และให้ผู้สอบเขียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นความยาวประมาณ 300-350 คำ (ลักษะคล้ายกับ Independent Task ของ TOEFL iBT)


  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยระบุว่าผลคะแนนและรูปแบบการสอบ เทียบเคียงได้กับผลคะแนน TOEFL iBT   ผลคะแนน TU-GET ต้องได้เท่าไหร่?

TU-GET ไม่มีสอบผ่านหรือสอบตก ผลคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยผลคะแนนแบ่งได้ดังนี้

  คะแนน TU-GET (PBT) เริ่มจาก 0 ถึง 1,000 คะแนน แบ่งเป็นทักษะ Structure 250 คะแนน ทักษะ Vocab 250 คะแนน และ Reading 500 คะแนน 

  คะแนน TU-GET (CBT) เริ่มจาก 0 ถึง 120 คะแนน แบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน


อย่างไรก็ตาม คะแนน TU-GET มาตรฐาน ที่มหาวิทยาลัยต้องการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ (PBT) 550 หรือ (CBT) 80 คะแนนขึ้นไป 


ผลสอบ TU-GET มีอายุกี่ปี?

ผลสอบ TU-GET สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ โดยผลสอบจะออกและสามารถเข้าดูผลการสอบได้ที่ระบบทางเว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th หลังจากการสอบประมาณ 5 วันทำการ และใบรายงานผลการสอบจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้เข้าสอบภายหลังจากวันสอบประมาณ 14 วันทำการ


ขั้นตอนการสมัครสอบ TU-GET

สามารถสมัครสอบ TU-GET ผ่านทาง website ได้ ที่

ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Computer-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/cbt

ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Paper-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/pbt


ค่าสมัครสอบราคาเท่าไหร่?

ค่าสมัครสอบ TU-GET (PBT) 500 บาท เปิดสอบทุกเดือน

ค่าสมัครสอบ TU-GET (CBT) 1,000 บาท เปิดสอบทุกเดือน


ศูนย์สอบ TU-GET  

โดยปกติจะจัดสอบที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แต่ในบางกรณีจะมีการจัดสอบนอกสถานที่ ต้องติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากศูนย์สอบได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร: 0-2223-3758- 9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3


หลักฐานและสิ่งที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบ

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

2. ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ


การสอบ TU-GET สามารถสอบกี่ครั้งก็ได้ จนกว่าจะได้คะแนนที่พึงพอใจ 

ที่มาข้อมูล

  • http://litu.tu.ac.th/2019/view/post/11
  • http://www.2btopic.com/inter/tuget1.html