รวมคำศัพท์โทอิคอัปคะแนน TOEIC 700+
2209 views | 05/05/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

สอบโทอิคแล้วคะแนนยังคงที่ไม่เกิน 600 สักที สาเหตุมีหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือคำศัพท์ ดังนั้นมาเพิ่มเติมคำศัพท์ลงในคลังคำศัพท์โทอิคอีกสัก 100 คำเพื่อคว้าคะแนน TOEIC 700+ ให้ได้สมดังใจ  Vocabulary         Pronunciation     Meaning

1. accommodation (n)  อะคอมโมเด' เชิน   การปรับตัว, การตกลงกัน

2. accurate (adj)      แอค' คิวเรท       ถูกต้อง, แม่นยำ

3. acquire (v)         อะไคว' เออ      ได้รับ, ได้มา

4. adequate (adj)      แอด' ดิเควท      เพียงพอ, เหมาะสม

5. adjustment (n)      อะจัสทฺ' เมินทฺ     การปรับเปลี่ยน, การปรับตัว

6. adopt (v)          อะดอพทฺ'        นำมาใช้, รับเอามา, รับเลี้ยงเป็นลูก

7. alert (n), (adj)       อะเลิร์ทฺ'         (n) การเตือนภัย, (adj) ตื่นตัว

8. assemble (v)       อะเซม'เบิล        รวมตัว, รวบรวม, ประกอบ

9. assessment (n)      อะเซส'เมินทฺ      การประเมิน, การประเมินค่า

10. assume (v)        อะซูม'           สันนิษฐาน, นึกเอา, สมมุติ

11. belongings (n)      บิลอง'อิง         สมบัติส่วนตัว

12. boost (v)          บูสทฺ            ส่งเสริม, ยกขึ้น, เลื่อนขึ้น

13. candidate (n)       แคน'ดิเดท        ผู้สมัคร, ผู้ท้าชิง

14. checkup (n)        เชก-อับ         การตรวจร่างกาย, การตรวจสอบ

15. circumstance (n)     เซอ'คัมสฺเทินซฺ     โชค, โอกาส, สภาวะ, เหตุการณ์

16. claim (v), (n)        เคลม            (v) เรียกร้อง, (n) การเรียกร้อง

17. completion (n)      คัมพลี'เชิน        การทำเสร็จ, การทำให้สมบูรณ์

18. component (n), (adj)  คัมโพ'เนินทฺ       (n) ส่วนประกอบ, (adj) ที่เป็นส่วนเสริม

19. compromise (n), (v)  คอม'พระไมซ      (n) การประนีประนอม, (v) ประนีประนอม

20. consent (n), (v)     คันเซนทฺ'         (n) การอนุญาต, (v) ยอมรับ

21. crop (n), (v)       ครอพ           (n) พืชผล, (v) เก็บเกี่ยว

22. defect (n), (v)      ดิเฟคทฺ'          (n) ข้อบกพร่อง, ปมด้อย, (v) ละทิ้ง

23. delicate (adj)      เดล'ละคิท         ละเอียดอ่อน, ประณีต

24. deserve (v)       ดีเซิร์ฟว'          สมควรได้รับ

25. diverse (adj)      ไดเวิร์ซฺ'           หลายอย่าง, ต่าง ๆ นานา

26. engagement (n)   เอนเกจฺ'เมินทฺ       การหมั้น, การสัญญา, การทำข้อตกลง

27. ensure (v)       เอนชัวร์'          รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ

28. evaluation (n)    อีแวลลิวเอ'เชิน      การประเมินผล

29. extensive (adj)       อิคซฺเทน'ซิฟว       กว้างขวาง, กว้างใหญ่, แพร่หลาย

30. extremely (adv)   เอ็คซทรีมลิ         อย่างสุดขีด, อย่างยิ่งยวด

31. flexible (adj)     เฟลค'ซะเบิล        ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, งอได้

32. fulfill (v)        ฟลู'ฟิล'            สมหวัง, ทำให้บรรลุผล

33. generous (adj)   เจน'นะเริส          ใจกว้าง, มีน้ำใจ, ใจดี

34. grant (v)       กรานทฺ             อนุญาต, ยอมให้

35. grocery (n)     โกร'เซอรี          ร้านขายของชำ, ของชำ

36. headquarter (n)  เฮด'ควอร์เทอซ      สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ

37. household (n)      เฮาซฺ'โฮลดฺ         ครอบครัว, สมาชิกในครอบครัว

38. implement (n), (v)  อิมพลี' เมินทฺ       (n) อุปกรณ์เครื่องใช้, (v) ทำให้มีผล

39. inspect (v)      อินสเพคทฺ'         ตรวจสอบ

40. install (v)       อินสทอล'          ติดตั้ง, สถาปนา

41. investigation (n)  อินเวสทิเก'เชิน       การสำรวจ, การสืบสวน

42. laboratory (n)       แลบ'ระทอรี         ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลอง, ห้องวิจัย

43. luxury (n)       ลัค' ซะรี            ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย

44. modest (adj)       มอด'ดิสทฺ           ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, สุภาพ, เรียบ ๆ

45. modify (v)      มอด'ดะไฟ           แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง

46. monitor (n), (v)  มอน'นิเทอะ          (n) ผู้ดูแล, (v) ดูแล, เฝ้าสังเกต, ติดตาม

47. numerous (adj)  นิว'เมอรัส            มากมาย, หลายอย่าง, นานา

48. objective (n)       อับเจค'ทิฟว          (n) เป้าหมาย, วัตถุประสงค์

49. outlook (n)     เอาทฺ'ลุค             ทัศนคติ, ลักษณะ, ท่าที, ทัศนียภาพ

50. output (n)     เอาทฺ'พุท            ผลิตผล, ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์51. overcome (v)       โอ'เวอะคัม      มีชัย, พิชิต

52. pension (n)     เพน'เชิน        เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ

53. permit (v), (n)       เพอมิท'        (v) อนุญาต, อนุมัติ, (n) บัตรอนุญาต

54. personnel (n)   เพอซะเนล'      เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บุคลากร

55. physician (n)       ฟิซิซ'เชิน        แพทย์, หมอ

56. portion (n)      พอร์'เชิน        ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง

57. predict (v)      พรีดิคทฺ'        ทำนาย, พยากรณ์, บอกล่วงหน้า

58. preference (n)       เพรฟ'เฟอเรินซฺ   ความพึงใจ, การชอบมากกว่า

59. prescription (n)   พริซครีพฌัน     ใบสั่งยา

60. primary (adj)     ไพร'มะรี        สำคัญที่สุด, อันดับแรก, ครั้งแรก

61. productivity (n)    พโรดัคทิฝ-อิทิ    ความสามารถในการผลิต, การทำให้เกิดผล

62. profile (n)       โพร'ไฟล์        รูปภายนอก, รูปโครงร่าง

63. profitable (adj)    พรอฟ'ฟิทะเบิล   ซึ่งได้ผลประโยชน์, ให้ผลกำไร, มีประโยชน์

64. prohibit (v)       โพรฮิบ'บิท      ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง

65. promising (adj)        พรอม'มิสซิง     มีอนาคตดี, มีความหวัง

66. proof (n), (v)      พรูฟ           (n) หลักฐาน, พยาน, (v) พิสูจน์อักษร, ทดสอบ

67. pursue (v)        เพอซู'          ติดตาม, ไล่ตาม, ตามจับ

68. quote (v)         โควท         อ้างอิง, อ้าง, ยกคำพูดมา

69. recruit (n), (v)      รีครูท'         (n) สมาชิกใหม่, ทหารเกณฑ์ใหม่, (v) จ้างคนใหม่

70. regional (adj)      รี-จะแน็ล       ทั่วแคว้น, ของแคว้น, เฉพาะแคว้น

71. register (n), (v)      เรจ'จิสเทอะ (n)   การลงทะเบียน, ทะเบียน, (v) ลงทะเบียน

72. relief (n)         รีลีฟ'          ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก

73. remainder (n)      รีเมนเดอะ'      สิ่งที่เหลืออยู่, สิ่งที่ค้างอยู่, ของเหลือ

74. remark (v)        รีมาร์ค'         เอ่ย, พูด, กล่าว, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น

75. remote (adj)       รีโมท'          ไกล

76. renew (v)         รีนิว'           เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่

77. reserve (v)        รีเซิร์ฟว'        จอง, สำรอง

78. resident (n)       เรส'ซิเดินทฺ      ผู้อยู่อาศัย

79. resign (v)         รีไซน์'          ลาออก, ยอม, สละ

80. resolve (v)        รีซอลว'         ตกลงใจ, แยกแยะ

81. restore (v)         รีสทอร์'         ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์

82. resume (v)        รีซูม'           เริ่มต้นใหม่, กลับคืนใหม่, คืนสู่สภาพเดิม

83. retain (v)         รีเทน'          เก็บไว้, รักษาไว้, ผูกขาด

84. reverse (adj)       รีเวิร์ส'         ตรงกันข้าม, ซึ่งถอยกลับ

85. revise (v)         รีไวซ'          แก้ไข, ทบทวน

86. routine (n), (adj)     รูทีน'          งานประจำ, วิธีการประจำ, ตามปกติ

87. specify (v)        สเพส'ซิไฟ       กำหนด, ระบุ, เจาะจง

88. stable (adj)        สเท'เบิล        มั่นคง, คงรูป

89. statistics (n)       สทะทิส'ทิคซฺ     ข้อมูล, สถิติ, ตัวเลข

90. steep (adj)        สทีพ          สูงชัน

91. strategy (n)       สแทรท'ทิจี      กลยุทธ์, แผนการ, วิธีการ

92. substantial (adj)    ซับสแทน'เชิล    มากมาย, แข็งแรง, อุดมสมบูรณ์

93. substitute (n), (v)   ซับ'สทิทิวทฺ      (n) ตัวแทน, คำแทน, (v) แทนที่, เปลี่ยนตัว

94. thorough (adj)     เธอ'โร         ละเอียดถี่ถ้วน

95. timeline (n)      ไทม์ไลน์        กำหนดเวลา

96. track (n)         แทรคฺ          หนทาง, รางรถไฟ, ลู่

97. transition (n)     แทรนซิซ'เชิน     การเปลี่ยนแปลง, การผ่าน

98. urgent (adj)      เออ'เจินทฺ        เร่งด่วน, เร่งรีบ

99. vacant (adj)      เว'เคินทฺ         ว่าง, เหม่อ, ใจลอย, ขาดปัญญา, ว่างเปล่า

100. vote (n), (v)      โวทฺ            (n)การออกเสียง, การเลือกตั้ง, (v) ลงคะแนน