รวม 100 คำศัพท์โทอิคอัปคะแนน TOEIC 600+
7541 views | 18/04/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

หลายคนอาจผ่านการสอบ TOEIC มาแล้วหลายครั้ง แต่คะแนนยังไม่ได้ดั่งใจสักที ทั้งนี้มีปัจจัยหลายสิ่งที่ผู้สอบต้องทบทวนตัวเองทุกครั้งหลังการสอบว่าทำจุดใดพลาดไป เพื่อจะได้เตรียมเสริมกำลังในจุดนั้น นอกจากนี้เรื่องคำศัพท์ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ยิ่งรู้ศัพท์มากก็จะช่วยในการทำข้อสอบได้ยิ่งขึ้น ดังนั้นครั้งนี้จึงได้รวบรวมคำศัทพ์โทอิคมา 100 คำที่จะช่วยเพิ่มพลังในการอัปคะแนน TOEIC 600+Vocabulary           Pronunciation     Meaning

1. ability (n)           อะบิล' ลิที        ความสามารถ, พรสวรรค์

2. accept (v)          แอคเซพทฺ'        ยอมรับ, ตกลง เห็นด้วย

3. accompany (v)      อะคัม' พะนี       มากับ, ไปกับ  

4. agency (n)         เอ'เจนซี          บริษัทตัวแทน

5. aim (n)            เอม             เป้า, จุดหมาย

6. allow (v)           อะเลา'           ยอมให้, อนุญาตให้

7. announce (v)       อะเนาซฺ'          ประกาศ, แจ้ง

8. arrangement (n)     อะเรนจฺ'เมินนทฺ     การจัด, การจัดการ

9. arrival (n)          อะไร'เวิล          การมาถึง

10. attend (v)         อะเทนดฺ'          อยู่กับ, ไปกับ

11. authority (n)       ออธอ'ริที          เจ้าหน้าที่

12. balance (n)       แบล'เลินซฺ         ความสมดุล

13. bill (n)           บิล               ใบเสร็จ

14. book (v)         บุค               จองล่วงหน้า

15. border (n)        บอร์'เดอะ          เขตแดน

16. branch (n)        เบรานชฺ            สาขา

17. break (n)         เบรค              พัก

18. broadcast (n), (v)   บรอด'คาสทฺ         รายการออกอากาศ, กระจายเสียง  

19. cause (n)         คอซ              สาเหตุ, จุดประสงค์

20. charge (v)        ชาร์ดจฺ             ชำระเงิน, จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี

21. contain (v)        คันเทน'            บรรจุ

22. content (n)       คอน' เทนท์          เนื้อหา

23. correct (adj)      คะเรคทฺ'            ถูกต้อง

24. create (v)        ครีเอท'             สร้างสรรค์

25. crowded (adj)     เครา'ดิด            แออัด

26. degree (n)        ดีกรี               ปริญญา

27. deliver (v)        ดิลิฟ'เวอะ           นำส่ง, ปล่อย, มอบ

28. demand (n)       ดีมานดฺ'             ความต้องการ, อุปสงค์

29. department (n)    ดีพาร์ท'เมินทฺ         แผนก

30. detail (n)         ดี'เทล              รายละเอียด

31. develop (v)       ดีเวล'เลิพ            พัฒนา, ทำให้เจริญ

32. divide (v)        ดิไวดฺ'               แบ่ง

33. district (n)        ดิส'ทริคทฺ             เขต, ตำบล, ท้องถิ่น

34. duty (n)          ดิว'ที                ภาษี

35. earn (v)          เอิร์น               หาได้, ได้กำไร

36. employee (n)      เอมพลอย'อี          ลูกจ้าง

37. essential (adj)     อะเซน'เชิล           จำเป็น

38. excellent (adj)     เอค'ซะเลินทฺ           ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

39. evidence (n)      เอฟ'วิเดินซฺ           หลักฐาน

40. familiar (adj)      ฟะมิล'ยะ             คุ้นเคย

41. fare (n)          แฟรฺ                 ค่าโดยสาร

42. fever (n)         ฟี'เวอะ               ไข้

43. figure (n)        ฟิก'เกอะ               ตัวเลข

44. finance (n)       ไฟ'แนนซฺ              การเงิน, การคลัง

45. fine (n), (v)        ไฟนฺ                 n.ค่าปรับ, v.ปรับเป็นเงิน

46. former (adj)       ฟอร์'เมอะ             ก่อน, แต่ก่อน

47. forward (adv)      ฟอร์'เวิร์ด             ไปข้างหน้า, ข้างหน้า

48. fuel (v)                     ฟิว'เอิล               เติมน้ำมัน

49. gradually (adv)     กแรจ'อัวลิ             อย่างทีละน้อย

50. highly (adv)        ไฮ'ลี                 อย่างมาก51. hire (v)                      ไฮ'เออะ               จ้าง, ว่าจ้าง

52. host (n)           โฮสทฺ                เจ้าภาพ

53. immediately (adv)    อิมี'ดิอิทลิ             โดยทันทีทันใด

54. impress (v)                 อิมเพรส'              ประทับใจ

55. influence (n)        อิน'ฟลูเอินซฺ            อิทธิพล, การโน้มน้าว, การจูงใจ

56. introduce (v)               อินทระดูซ'             แนะนำ, นำเข้า

57. lack (n)           แลค                  ความขาดแคลน

58. lately (adv)                 เลท'ลี                 เมื่อไม่นานนี้

59. leave (n)                    ลีฟว                   การลาหยุด, การลาพัก

60. local (adj)                  โล'เคิล                 ประจำท้องถิ่น

61. mention (v)         เมน'เชิน                กล่าวถึง, เอ่ยถึง

62. method (n)                 เมธ'เธิด                วิธีการ

63. minutes (n)                 มิน'นิทส                รายงานการประชุม

64. necessary (adj)      เนส'ซิเซอรี               จำเป็น, สำคัญ

65. notice (n)          โน'ทิส                  ข้อความที่เตือน

66. occasion (n)        อะเค'เชิน                โอกาส, สาเหตุ

67. offer (v)           ออฟ'เฟอะ                เสนอ, เสนอราคา

68. opening (n)                 โอ'พะนิง                 การเปิด, การเปิดเผย

69. order (v)           ออร์'เดอะ                สั่งซื้อ, สั่งจอง

70. party (n)           พาร์ท'ที                 พรรค, พวก, หมู่คณะ

71. permission (n)       เพอมิซ'เชิน               การยินยอม, การอนุญาต

72. pile (v)             ไพล                    สุม, ทับ, กอง, ซ้อน

73. policy (n)           พอล'ลิซี                 นโยบาย, วิถีทาง

74. post (v)            โพสทฺ                   ประกาศ, แจ้ง

75. practice (n)         แพรค'ทิส                 การปฏิบัติ

76. prefer (v)           พรีเฟอร์'                  ชอบมากกว่า

77. process (n)          โพร'เซส                  วิธีการ, ขั้นตอน

78. progress (n)         โพร'เกรส                  ความก้าวหน้า

79. produce (v)          พระดิวซฺ'                  ผลิต, สร้าง, ให้กำเนิด

80. profit (n)            พรอฟ'ฟิท                 ผลประโยชน์, กำไร, ผลตอบแทน

81. propose (v)           โพรโพซ'                  เสนอ, เสนอข้อคิดเห็น

82. publish (v)           พับ'ลิช                    จัดพิมพ์, ตีพิมพ์

83. purpose (n)          เพอ'เพิส                   วัตถุประสงค์

84. rare (adj)            แรร์                      ซึ่งหายาก, ซึ่งมีค่า

85. rate (n)              เรท                      อัตรา, อัตราเปรียบเทียบ

86. reasonable (adj)       รี'เซินนะเบิล                เหมาะสม, มีเหตุผล

87. recently (adv)         รี'เซ็นทลิ                   เมื่อไม่นานนี้

88. reject (v)             รีเจคทฺ'                    ปฏิเสธ

89. research (v), (n)        รีเซิร์ชฺ'                    วิจัย, การวิจัย

90. result (v)             รีซัลทฺ'                     เป็นผล, ลงเอย

91. separate (v)           เซพ'พะเรท                  แยกออก, แบ่งแยก

92. ship (v)              ชิพ                       ขนส่ง

93. sign (v)              ไซน์                       ลงนาม, เซ็นชื่อ

94. state (v)              สเทท                      บอกกล่าว, แถลง

95. store (v)              สทอร์                      กักตุน, กักเก็บ, เก็บรักษา

96. study (n)             สทัด'ดี                      การวิเคราะห์, การตรวจสอบ

97. suspect (v)           ซัสเพคทฺ'                    สงสัย, ระแวง

98. total (n)              โท'เทิล                      ผลรวม, ยอดรวม

99. tour (n)              ทัวร์                        การท่องเที่ยว, การเตร็ดเตร่, การตระเวน

100. trend (n)             เทรนดฺ                      แนวโน้ม, สมัยนิยม


นอกจากนี้ยังมี 2 คอร์สติวโทอิคจากครูพี่อิ๋ง ที่ช่วยกำจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพิ่มคะแนน TOEIC ให้ได้ดั่งใจต้องการ


TOEIC Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่- แนะนำเคล็ดลับการฟังแต่ละพาร์ท เทคนิคฟังได้ตรงประเด็นกับโจทย์ต้องการ

- มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฟังจนชินหู

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ


TOEIC Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่- ปูพื้นฐานแกรมม่าเน้น ๆ ที่เจอในข้อสอบชัวร์ ๆ ให้แน่นปึก

- แนะนำเทคนิคการอ่านโจทย์แบบไม่เสียเวลา อ่านปุ๊บเจอคำตอบปั๊บ

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ