แจกฟรี! 100 คำศัพท์อังกฤษขั้นพื้นฐานที่มือใหม่เริ่มสอบ TOEIC ต้องรู้
3320 views | 07/04/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการสอบ TOEIC ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ยากเกินไปนัก และเป็นคำที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สอบโทอิคเป็นครั้งแรก และพื้นฐานยังไม่แข็งแรงนัก อาจยังจับทางไม่ถูก ครั้งนี้จึงได้รวบรวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่คนจะสอบ TOEIC ต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งสอบครั้งแรก หรือผู้ที่สอบใหม่เพื่ออัปคะแนน สามารถนำไปทบทวนกันได้ฟรี ๆ ไม่เสียตังค์100 คำศัพท์อังกฤษขั้นพื้นฐานที่มือใหม่เริ่มสอบ TOEIC ต้องรู้

Vocabulary            Pronunciation          Meaning

achieve (v)             อะ-ชีฟว'         สำเร็จ, บรรลุผล

advance (v), (n)    แอด-วานซ'             v.เคลื่อนไปข้างหน้า, n.การพัฒนา

afterward (adv)    อาฟ' เทอะเวิร์ด       ภายหลัง, หลังจากนั้น

application (n)    แอพพลิเค'เชิน     การสมัคร, การประยุกต์ใช้

approve (v)      อะ-พรูฟว'               เห็นด้วย, ยืนยันด้วย

article (n)       อาร์'ทิเคิล         บทความ, สิ่งของ

attract (v)       อะแทรคทฺ'        ดึงดูด, จูงใจ, มีเสน่ห์

author (n)       ออ'เธอร์          ผู้ประพันธ์, นักเขียน

avoid (v)        อะวอยด์'         หลีกเลี่ยง

basis (n)       เบ'ซิส           พื้นฐาน, รากฐาน

benefit (n)      เบน'นิฟิท         ผลประโยชน์

chemical (adj), (n)  เคม'มิเคิล        adj.ทางเคมี, n.สารเคมี

clothing (n)            โคลธ'ธิง         เสื้อผ้า

commercial (adj)     คะเมอ'เชิล              เกี่ยวกับการค้า

committee (n)     คะมิท'ที         คณะกรรมการ

competition (n)     คอมพิทิช'เชิน         การแข่งขัน

complex (adj)           คอม'เพลคซฺ      ซับซ้อน

conduct (n), (v)         คอน'ดัคทฺ                n.ความประพฤติ, v.จัดการ, ควบคุม

confirm (v)        คันเฟิร์ม'         ยืนยัน, รับรอง

consider (v)       คันซิด'เดอะ              พิจารณา, ครุ่นคิด

contact (n)       คอน'แทคทฺ        การติดต่อ

contract (n)       คอน'แทรคทฺ             สัญญา, ข้อตกลง

crew (n)         ครู              ลูกเรือ, กลุ่มคน

determine (v)     ดิเทอร์'มิน         กำหนด, ตัดสินใจ

development (n)      ดิเวล'เลิพเมินทฺ         ความก้าวหน้า, การพัฒนา

device (n)        ดิไวซฺ'            อุปกรณ์

display (v)       ดิสเพล'           แสดง, เปิดเผย

due (adj)        ดิว               เหมาะสม, สมควร

effective (adj)          อิเฟค'ทิฟว         ได้ผลดี

employment (n)   เอมพลอย'เมินทฺ         การจ้างงาน

entire (adj)       เอนไท'เออะ        ทั้งหมด, ทั้งสิ้น

environment (n)    เอนไว'เรินเมินทฺ          สิ่งแวดล้อม

equipment (n)         อีควิพ'เมินทฺ        อุปกรณ์, เครื่องมือ

establish (v)           อีสแทบ'ลิช         สร้าง, สถาปนา

exchange (v), (n)      อิคซฺเชนจฺ'         v.แลกเปลี่ยน, n.การโต้เถียง

exact (adj)       อิดแซคทฺ'          แน่นอน, แม่นยำ

extra (adj)        เอคซฺ'ทระ          เป็นพิเศษ

fee (n)          ฟี                ค่าธรรมเนียม

financial (adj)          ฟิแนน-แฌ็ล       ทางการเงิน

fund (n)         ฟันดฺ             เงินทุน

gain (v)         เกน              ได้มา, ได้รับ, ได้กำไร

graduate (n), (v), (adj) แกรด'จุเอท              n.ผู้สำเร็จการศึกษา, บัณฑิต, v.เรียนจบ, adj.เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา

government (n)     กัฟ'เวิร์เมินทฺ      รัฐบาล, การปกครอง

growth (n)         โกรธ            การเจริญเติบโต

honor (n)                  ออน'เนอะ               เกียรติยศ, ชื่อเสียง, ศักดิ์ศรี

ideal (n), (adj)             ไอเดียล'         n.อุดมคติ, อุดมการณ์, adj.ดีเลิศ, ซึ่งอยู่ในความคิด

industrial (adj)            อินดัส'เทรียล      ในทางอุตสาหกรรม, ขยัน

instruction (n)      อินสทรัค'เชิน            การสั่งสอน, คำสั่ง

issue (n)          อิช'ชิว            การแจกจ่าย, ปัญหา

journal (n)         เจอร์'เนิล          วารสาร, นิตยสาร, บันทึกประจำวัน

latest (adj), (adv)        เล'ทิสทฺ           adj.ล่าสุด, adv.อย่างสายที่สุด

leading (adj)       ลี'ดิง             เป็นหัวหน้า, ชั้นนำ, สำคัญ

lecture (n), (v)      เลค'เชอะ          n.คำบรรยาย, v.บรรยาย

location (n)       โลเค'เชิน           ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่

management (n)       แมน'นิจเมินทฺ       การจัดการ, การบริหาร

manner (n)        แมน'เนอะ         กิริยา, ลักษณะท่าทาง, มารยาท

observe (v)        อับเซอฟว'         สังเกต, มองดู

occur (v)         อะเคอ'            เกิดขึ้น, ปรากฎขึ้น

operate (v)        ออพ'พะเรท        ทำงาน, ปฏิบัติ, ผ่าตัด

operation (n)            ออพพะเร'เชิน       การกระทำ, ปฏิบัติการ, ศัลยกรรม (การผ่าตัด)

opportunity (n)          ออพเพอทู'นิที       โอกาสที่ดี

organization (n)     ออร์กะไนเซ'เชิน           องค์กร, องค์ประกอบ

population (n)      พอพพิวเล'เชิน           ประชากร, พลเมือง

practical (adj)      แพรค'ทิเคิล        เกี่ยวกับการปฏิบัติ, ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง

previous (adj)             พรี'เวียส          ก่อน, เมื่อก่อน, แต่ก่อน

profession (n)             โพรเฟส'เชิน       อาชีพ, วิชาชีพ

properly (adv)             พรอพ'เพอลี             อย่างเหมาะสม, อย่างสมควร

property (n)               พรอพ'เพอที             ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ

proposal (n)               พระโพ'เซิล              การเสนอ, ข้อเสนอ, การขอแต่งงาน

prove (v)                   พรูฟว           พิสูจน์, ตรวจสอบ

quarter (n)                ควอร์'เทอะ        เศษหนึ่งส่วนสี่

range (n), (v)              เรนจฺ            n.แถว, ลำดับ, v.จัดแถว, ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง

recommend (v)     เรค'คะเมนดฺ             แนะนำ, เสนอแนะ

reduce (v) รี       ดิวซฺ'            ทำให้น้อยลง, ลด, ย่อ

relationship (n)          รีเล'เชินชิพ        ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน

release (v)               รีลิส'            ปลดปล่อย, ออกวางจำหน่าย

rent (n), (v)        เรนทฺ            n.ค่าเช่า, การเช่า, รอยฉีก, v.เช่า, ให้เช่า

replace (v)              รีเพลส'           แทนที่, สวมตำแหน่ง

require (v)        รีไคว'เออะ         ต้องการ, ประสงค์, เรียกร้อง

responsibility (n)    ริสพอนซะบิล'ลิที    ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ

review (n), (v)      รีวิว'             n.บทวิจารณ์, การทบทวน, การพิจารณาใหม่, v.เขียนบทวิจารณ์

search (v)        เซิร์ชฺ             ค้นหา, ตรวจสอบ

section (n), (v)     เซค'เชิน           n.ส่วนที่ตัดออก, ส่วนย่อย, v.แบ่งออก

seek (v)          ซีค              ค้นหา, มองหา, สอบถาม

senior (adj)       ซีน'เยอะ          อาวุโส, มีอายุ

signature (n)      ซิก'นะเชอะ        ลายมือชื่อ, ลายเซ็น, สัญลักษณ์

special (adj)      สเพช'เชิล         พิเศษ, เฉพาะอย่าง

specific (adj)      สพิซิฟ'ฟิค         โดยเฉพาะ, เจาะจง, พิเศษ

statement (n)     สเทท'เมินทฺ         คำแถลง, รายงานการเงิน, บัญชีการเงิน

stock (n)         สทอคฺ             คลังสินค้า, พัสดุ

suggestion (n)         ซักเจส'เชิน          การแนะนำ, การเสนอ

temperature (n)    เทม'เพอระเชอะ      อุณหภูมิ, อุณหภูมิร่างกาย

temporary (adj)    เทม'พะเรอรี่        ชั่วคราว, ไม่ถาวร

term (n)          เทอม             เวลาที่กำหนด, ระยะเวลา, ภาคเรียน, สมัย

traditional (adj)     ทระดิช'เชินเนิล           ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, เก่าแก่

transfer (n), (v)     แทรนซฺ'เฟอะ        n.การเปลี่ยน, การโอน, การส่ง, v.ย้าย, เปลี่ยน, โยกย้าย

unique (adj), (n)    ยูนิค'              adj.ลักษณะเฉพาะ, n.ความเป็นหนึ่ง

valuable (adj)      แวล'ลิวเบิล         มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา

variety (n)               วะไร'อิที            ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน

vehicle (n)              วี'ฮิเคิล             ยานพาหนะ, ล้อเลื่อน, สื่อกลาง