วิธียื่นภาษีออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบ NEW E-FILING
2586 views | 31/03/2022
Copy link to clipboard
Tinayac .
Content Creator

การยื่นภาษี เป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาจำเป็นต้องทำทุกปี สำหรับการยื่นภาษีออนไลน์ปี 2022 นี้ กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถยื่นออนไลน์ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบ E-FILING

 

ในบทความนี้ เป็นการรวบรวมการใช้งาน E-FILING หลัก ๆ เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเคยยื่นภาษีออนไลน์ หรือเพิ่งเคยเข้าใช้งานเว็บ E-FILING ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ง่าย แบ่งเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • การสมัครเข้าใช้งาน E-FILING
 • การ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ E-FILING
 • ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน E-FILING

 

การสมัครเข้าใช้งาน E-FILING

1. เข้าไปในเว็บไซต์ https://rd.go.th/272.html ได้ที่หัวข้อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ‘64 จากนั้นกดไปที่ “ยื่นออนไลน์” ลิงก์จะพาไปยังเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/ เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลในการยื่นภาษี2. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้ไปที่หัวข้อ ยื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภทแบบ คลิกไปที่ “สมัครสมาชิก”3. ระบบจะแสดงหน้าจอ "สมัครสมาชิก" ดังภาพ ให้ใส่ "เลขประจำตัวประชาชน" หรือ "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร" ลงไป จากนั้นทำเครื่องหมายติ๊กถูกลงในช่อง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ4. กดเลือกรูปแบบการยื่นภาษีที่ต้องการ

 • ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการลงทะเบียนเพื่อขอยื่นแบบภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94 ภ.ง.ด. 95 และแบบขอเสียอากาแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส. 9

*ในข้อนี้ หากทำการลงทะเบียนเรียบร้อย เราจะสามารถใช้ user name และ password เพื่อ log in เข้าระบบได้ทันที

 • ยื่นภาษีแบบอื่น ๆ จากการประกอบกิจการ เป็นการลงทะเบียนเพื่อขอยื่นภาษีเงินได้แบบ หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน และหากผู้เสียภาษีเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจเฉพาะ จะได้รับสิทธิ์ในการยื่นแบบภาษีนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ

*ในข้อนี้ เราต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำอนุมัติในการลงทะเบียนก่อน5. กรอกข้อมูลของผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง

 • กรณีที่เราเป็นผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา ให้ใส่ข้อมูลผู้เสียภาษีตามช่องต่าง ๆ จนครบถ้วน • ในกรณีที่เป็นผู้เสียภาษีเป็นบุคคลต่างชาติหรือต่างด้าว ให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขที่หนังสือเดินทาง และประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กรณีผู้เสียภาษีเป็นคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ / กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ระบบจะให้กรอกข้อมูลตามภาพที่เห็นนี้6. จากนั้นกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

7. ให้เราใส่ที่อยู่อาศัยจริงที่สามารถใช้ในการติดต่อได้ (ต้องใส่ให้ครบทุกช่องที่มี * ไว้) 8. ในช่อง “ยืนยันตัวตนด้วย” ให้เราเลือกช่องทางที่เราต้องการให้ระบบส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนไปให้

9. จากนั้นกดปุ่ม “ขอรหัส”10. ระบบะจะส่งรหัส OTP ไปให้ตามช่องทางที่เราเลือก เมื่อเราได้รับรหัสแล้ว ให้นำมากรอกในช่องที่กำหนดไว้ (ต้องกรอกรหัสภายใน 5 นาที ถ้าช้าจากนี้ต้องกดขอรหัส OTP ใหม่) 11. จากนั้นกดปุ่มถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่าน (password)12. ข้อกำหนดในการตั้งรหัสผ่าน มีดังต่อไปนี้

 • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร
 • รหัสผ่านต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) และ ตัวเลข (0-9)
 • รหัสผ่านต้องมีตัวเลข (0-9) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 • รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ (A-Z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก (a-z) อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
 • ต้องไม่ใช้คำว่า 'password'
 • ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อผู้ใช้

13. หลังจากตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เราตั้งคำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย โดยให้เรากดเลือกคำถามที่ต้องการ และพิมพ์คำตอบลงไป ใส่ให้ครบทั้ง 3 คำถามแล้วกดปุ่มถัดไป14. จากนั้นระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่มย้อนกลับ แต่หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ทำเครื่องหมายติ๊กถูกในช่องเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข15. จากนั้นระบบจะเด้งหน้า pop-up ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นมา มีทั้งหมด 13 ข้อ

16. หลังจากเราอ่านครบทั้งหมด 13 ข้อ ให้กด “ยอมรับเงื่อนไข” และกดปุ่มตกลง

17. ระบบจะปิดหน้า pop-up ลงไป ให้เรากดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” 18. หน้าจอจะปรากฏข้อความ "ลงทะเบียนสำเร็จ" พร้อมแสดงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียน, ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เราสามารถใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้นี้เข้าสู่ระบบได้เลย นอกจากนี้ระบบยังจัดส่งผลการยืนยันการลงทะเบียน พร้อมเอกสาร ภ.อ.01 และข้อตกลงในการใช้ระบบมาให้เราทาง e-mail อีกด้วย


การ Log in เข้าใช้งานเว็บไซต์ E-FILING

1. ในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง เราต้องใส่ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” หรือ “ชื่อผู้ใช้งาน” รวมไปถึงรหัสผ่านที่ตั้งไว้ให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”2. สำหรับการ log in ครั้งแรก ระบบจะให้เราใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งาน จากนั้นกดขอรหัส OTP3. หลังจากกดขอรหัส OTP แล้วให้นำมาใส่ในช่องที่กำหนดไว้ (ต้องกรอกรหัสภายใน 5 นาที ถ้าช้าจากนี้ต้องกดขอรหัส OTP ใหม่) 

4. จากนั้นกด “ยืนยัน OTP” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ E-Filing เพื่อเลือกแบบภาษีเป็นลำดับถัดไปขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน E-FILING

1. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน2. กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อผู้ใช้งาน (ก็คือเลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน (ที่เคยตั้งไว้) จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

3. กรมสรรพากรมีการเพิ่มระบบ OTP เพื่อยืนยันตัวตน หากใช้เบอร์เดิมให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP

4. ให้กรอกรหัส OTP ลงในช่องที่ระบุไว้ จากนั้นกดยืนยัน OTP5. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี6. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกดถัดไป7. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ "ระบุข้อมูล"8. ใส่รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกดบันทึก

9. ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป

10. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

   กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

   กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน

   กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล 

   กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค

(กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)

11. หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด การคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) (หากมียอดเงินที่ต้องเสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้)12. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ยืนยันการยื่นแบบ" เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


การยื่นภาษีออนไลน์ผ่าน E-FILING ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะระบบมีการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเพื่อคำนวณประกันต่าง ๆ ที่จ่ายไป รวมไปถึงหน้าตาเว็บก็ใช้งานง่าย มีรายละเอียดให้กรอกครบถ้วน จึงไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใส่รายละเอียดผิดช่องหรือใส่ไม่ครบถ้วน-----------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยื่นภาษีออนไลน์ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ที่จะทำให้ได้เงินคืนภาษีไวยิ่งขึ้น


ที่มาข้อมูล

 • กรมสรรพากร