New TOEIC ข้อสอบโทอิครูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด เจาะลึกแต่ละพาร์ท มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
25619 views | 30/03/2022
Copy link to clipboard
Nong Tanakorn
Content Creator

ข้อสอบ TOEIC มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ โดยข้อสอบ New TOEIC เริ่มใช้ในประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งมีส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง หรือมีส่วนไหนที่ยังคงเดิม ยากขึ้นหรือไม่ เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ที่สอบโทอิคเป็นครั้งแรก หรือผู้ที่จะสอบใหม่เพื่ออัปคะแนน จำเป็นต้องรู้เพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมาหาคำตอบจากข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ อัปเดตล่าสุด 2023 เจาะลึกแต่ละพาร์ท มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเปรียบเทียบข้อสอบ TOEIC แบบเก่า vs New TOEICสรุปที่เหมือนเดิมในข้อสอบ New TOEIC

- ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 990

- แบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ Listening และ Reading พาร์ทละ 495 คะแนน

- จำนวนข้อ 200 ข้อ โดย Listening 100 ข้อ และ Reading 100 ข้อ

- รูปแบบข้อสอบ Part 1 Photographs, Part 2 Question-Response และ Part 5 Incomplete Sentences ยังคงเหมือนเดิม


สรุปที่เปลี่ยนไปในข้อสอบ New TOEIC

- ในพาร์ท 3 มีบทสนทนาแบบ 3 คนเพิ่มขึ้นมา

- ในพาร์ท 3-4 บางข้อมีภาพ graphic ให้ดูเพื่อประกอบในการตอบคำถาม

- มีโจทย์ถามอ้างอิงคำพูดจากบทสนทนา เช่น ถามว่าทำไม A ถึงพูดประโยคนี้

- ในพาร์ท 6 มีให้เลือกประโยคเติมในบทความ

- ในพาร์ท 7 เพิ่ม 3 บทความให้อ่านเชื่อมโยงกัน จากปกติที่มีแค่ 2 ส่วน


Update ข้อสอบ TOEIC 2023ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบ New TOEIC 2022


เจาะลึกข้อสอบ New TOEIC แต่ละพาร์ท

Listening Comprehension

Part 1 Photographs: 6 Questions (ดูรูปภาพ + ฟังเสียง)

ข้อสอบมีรูปภาพมาให้ และให้ฟังตัวเลือกที่เป็นข้อความสั้น ๆ 4 ข้อความ ผู้สอบต้องเลือกข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ได้ตรงกับในภาพได้ดีที่สุดและฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ


หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์ตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังตัวเลือกทั้ง 4 ให้ดีและจับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดอธิบายตรงกับภาพที่โจทย์ให้มามากที่สุด


ตัวอย่าง


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง:

(A) A patient's sleeve has been pushed up.

(B) A nurse is checking a man's eyesight.

(C) A patient's watch has been removed.

(D) A nurse is adjusting a pillow.


Part 2 Question-Response: 25 ข้อ ถาม-ตอบ (ฟังเสียงอย่างเดียว)

ข้อสอบจะให้ฟังเสียงโจทย์ซึ่งเป็นข้อความหรือคำถาม และ 3 ตัวเลือก โดยให้ฟังครั้งเดียว ผู้สอบต้องตั้งใจฟังให้ดี และเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด จากนั้นฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ


หมายเหตุ: ในข้อสอบไม่ได้พิมพ์โจทย์และตัวเลือกมาให้ ต้องตั้งใจฟังทั้งโจทย์และตัวเลือกให้ดี จับประเด็นให้ได้ว่าตัวเลือกใดสอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด


ตัวอย่าง

สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง:

When’s the next meeting at the town hall?

(A)  At the end of the hall.

(B)  The last Wednesday of the month.

(C)  The park improvement plan.


Part 3 Short Conversations: 39 ข้อ (บทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม ซึ่งในบทสนทนามีผู้พูด 2-3 คน บางบทมีภาพให้ดู)

ข้อสอบจะให้ฟังบทสนทนาระหว่างผู้พูด 2 หรือ 3 คน โดยจะให้ฟังแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทสนทนานั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทสนทนาและอ่านคำถามซึ่งพิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) จากนั้นเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ


ตัวอย่าง

สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: Questions 43 through 45 refer to the following conversation

Woman:  Good afternoon, you've reached customer service at the Oxbridge Water Company. How can I help you?

Man:  Hi, I just received my water bill and it's much higher than usual. I think it's because last month one of the pipes in my house broke-my whole ground floor was flooded. I shouldn't have to pay the full amount, should I?

Woman:  If you can send us a receipt for any repair work related to the leak, it's possible we can reduce the charges. If you're ready, I can give you the address to send that to.


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 43. Where does the woman most likely work?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

43. Where does the woman most likely work?

(A) At a bank

(B) At a home goods store

(C) At a utility company

(D) At an apartment management agency


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 44. Why is the man calling?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

44. Why is the man calling?

(A) To open an account

(B) To request a fee reduction

(C) To cancel an inspection

(D) To reserve some materials


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 45. What does the woman ask the man to send?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

45. What does the woman ask the man to send?

(A)  A copy of a warranty

(B)  A Completed survey

(C)  A receipt for a repair

(D)  A deposit payment


Part 4 Short Talks: 30 ข้อ (บทพูดคุยสั้น ๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)

ข้อสอบจะให้ฟังบทพูดสั้น ๆ เช่น คำประกาศหรือคำบรรยาย โดยจะพูดแค่ครั้งเดียว และไม่ได้พิมพ์บทพูดนั้นในข้อสอบ ผู้สอบต้องฟังแต่ละบทพูดและอ่านคำถามที่พิมพ์มาให้ในข้อสอบ (ข้อสอบจะให้ฟังคำถามด้วย) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ บางคำถามอาจต้องการคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแผนภาพหรือแผนผัง โดยจะพิมพ์มาให้ในข้อสอบ ตลอดจนสิ่งที่ผู้สอบจะได้ยินในบทพูดนั้น


ตัวอย่าง

สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: Questions 86 through 88 refer to the following broadcast.

Welcome to Fayetteville Public Radio. On today’s show, we have Nell McCarthy, the author of the best-selling book, Life in a Brazilian Forest. We’ll hear the fascinating story of Ms. McCarthy’s experience of moving to Brazil and living in the rain forest to conduct her research on the Amazonian habitat. On June sixteenth, a feature film based on Ms. McCarthy’s book will be released, so we’ll also explore the challenges of adapting her work into a movie. I’d like to welcome Nell McCarthy to our program.


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 86. What is Nell McCarthy known for?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

86. What is Nell McCarthy known for?

(A)  Leading trips around the world

(B)  Writing a best-selling book

(C)  Discovering a plant species

(D)  Acting in popular films


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 87. Why did Nell McCarthy move to Brazil?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

87. Why did Nell McCarthy move to Brazil?

(A)  To open her own business

(B)  To learn the local language

(C)  To manage a corporate office

(D)  To conduct some research


สิ่งที่ผู้สอบจะได้ฟัง: 88. What will happen on June 16?

สิ่งที่ผู้สอบจะได้อ่าน: 

88. What will happen on June 16?

(A)  An interview will be broadcast.

(B)  A study will be published.

(C)  An award recipient will be announced.

(D)  A movie will be released.


Reading Comprehension

Part 5 Incomplete Sentences: 30 ข้อ (เติมประโยคให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือกเพื่อเติมประโยคที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ


ตัวอย่าง

The corporate fitness center is equipped _________ fourteen stationary bicycles.

(A)  at

(B)  on

(C)  with

(D)  about


หมายเหตุ: ข้อสอบใน Part 5 จะเน้นเรื่องแกรมม่า เช่น Tenses, Pronoun, Word family, Part of speech, Prepositions, Conjunctions, Relative pronoun, Relative adverb, Comparisons, Determiners  

  

Part 6 Text Completion: 16 ข้อ (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก 4 ตัวเลือกที่อาจจะเป็น คำ, วลี หรือประโยค มาเติมในบทความที่โจทย์ให้มาให้สมบูรณ์ และฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ


ตัวอย่าง

Housing Specialist Needed

Wallace & Prence Realty is currently seeking a housing specialist to work with our international clients. We specialize in securing appropriate short-term housing for individuals __135__ will be working in the Toronto area for only a short time. As part of our client-relations department, the housing specialist ___136___ guidance to clients preparing for temporary relocation.


135. 

(A) who

(B) accordingly

(C) recently

(D) where


136.

(A) provided

(B) will provide

(C) will have provided

(D) is providing


Part 7 Reading Comprehension: 54 ข้อ (อ่านจับใจความ มีบทความเดี่ยว 29 ข้อ, บทความคู่ 10 ข้อ และบทความ 3 ส่วน 15 ข้อ)

อ่านบทความที่ข้อสอบให้มา อ่านคำถาม เลือกคำตอบที่ดีที่สุดจาก 4 ตัวเลือก และฝนระบายคำตอบ บางคำถามอาจให้เลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดเพื่อแทรกประโยคภายในบทความ


ตัวอย่าง


145. What is suggested about the car?

(A) It was recently repaired.

(B) It has had more than one owner.

(C) It is very fuel efficient.

(D) It has been on sale for six months.


146. According to the advertisement, why is Ms. Ghorbani selling her car?

(A) She cannot repair the car’s temperature control.

(B) She finds it difficult to maintain.

(C) She would like to have a newer model.

(D) She is leaving for another country.


แม้ว่ารูปแบบโจทย์จะเปลี่ยนไป แต่เนื้อหาในการสอบ และทักษะที่ข้อสอบต้องการวัดยังคงเหมือนเดิม สำหรับคนที่เคยสอบ TOEIC มาก่อนยังคงสามารถเตรียมตัวได้เหมือนเดิม เพิ่มเติมแค่ตรงจุดที่ตัวเองยังทำคะแนนพลาดเป้าอยู่ และคนที่ลงสนามสอบโทอิคเป็นครั้งแรก หากพื้นฐานไม่แน่นหรือไม่มีพื้นฐานเลย ต้องปูพื้นฐานเรื่องแกรมม่า ฝึกฟัง ฝึกอ่าน และฝึกทำโจทย์ให้เยอะ ๆ ที่การอ่านหนังสือเตรียมสอบเองอาจทำให้เสียเวลา และจับประเด็นได้ไม่ตรงจุด


ดังนั้นมี 2 คอร์สติวโทอิคออนไลน์จากครูพี่อิ๋ง ผู้สอบได้คะแนนเต็ม TOEIC 990 ที่จะตอบโจทย์ให้ได้ตามต้องการ ทั้งคนที่ต้องการสอบเพื่ออัปคะแนนสามารถเลือกคอร์สเน้นทักษะที่พลาดเป้าไปในครั้งก่อน หรือจะเรียนทั้ง 2 คอร์สเพื่อย้ำให้มั่นใจพร้อมคว้าคะแนน 800+ ส่วนคนที่สอบครั้งแรกแนะนำให้เลือกติวทั้ง 2 คอร์ส


TOEIC Reading 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่- ปูพื้นฐานแกรมม่าเน้น ๆ ที่เจอในข้อสอบชัวร์ ๆ ให้แน่นปึก

- แนะนำเทคนิคการอ่านโจทย์แบบไม่เสียเวลา อ่านปุ๊บเจอคำตอบปั๊บ

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ


TOEIC Listening 400+ by ครูพี่อิ๋ง >> คลิกที่นี่- แนะนำเคล็ดลับการฟังแต่ละพาร์ท เทคนิคฟังได้ตรงประเด็นกับโจทย์ต้องการ

- มีแบบฝึกหัดให้ฝึกฟังจนชินหู

- ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

- มีเอกสารประกอบการเรียน (PDF) ให้ดาวน์โหลด

- สะดวกสบาย เรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา

- จัดสรรเวลาเรียนได้ตามต้องการ

ที่มาข้อมูล

  • ·https://www.ets.org/toeic
  • ·https://www.iibc-global.org/english/toeic/test/lr/about/format.html
  • ·https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-1.htm
  • ·http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html