เครื่องหมายตระกูล X ที่อยู่ท้ายหุ้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
2812 views | 25/03/2022
Copy link to clipboard
Koii Nopnok
Content Creator

นอกจากความรู้พื้นฐานและสไตล์ในการเล่นหุ้นแล้ว อีกเรื่องสำคัญที่นักลงทุนมือใหม่ควรจะต้องรู้ไว้ก็คือ ‘เครื่องหมายท้ายหุ้น’ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ท้ายหุ้น ว่ามันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร เพราะหากเราเข้าซื้อหุ้นตอนที่มีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ท้ายหุ้น มันอาจส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะเครื่องหมายตระกูล X ที่จะทำให้เราไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆเครื่องหมายท้ายหุ้น คืออะไร

ในบางวันหุ้นบางตัวอาจมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษอยู่ท้ายหุ้น เช่น XD CA T1 ฯลฯ โดยมักจะอยู่ด้านหลังชื่อหุ้น ซึ่งก็คือ ‘เครื่องหมายแสดง’ โดยจะแสดงข่าวความเคลื่อนไหวของหุ้น รวมถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน หรือมีผลต่อการซื้อ-ขายหุ้นนั้น ๆ


เครื่องหมายตระกูล X 

เครื่องหมายตระกูลนี้จะหมายถึงการไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ถ้าเราซื้อหุ้นในวันที่มีเครื่องหมาย X อยู่ท้ายหุ้น ก็คือเราจะไม่ได้รับสิทธิในเรื่องนั้น ๆ ดังนี้


 • XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล


 • XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่


 • XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์


 • XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น


 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้


 • XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย


 • XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น


 • XA (Excluding All) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น


 • XE (Excluding Exercise) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง


 • XM (Excluding Meetings) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น


 • XN (Excluding Capital Return) : ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน


 • XB (Excluding Other Benefit) : ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ ในกรณีต่อไปนี้

       - สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

       - สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

       - สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

       - สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือเครื่องหมายตระกูล T

เป็นเครื่องหมายแสดงหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ 1 - 3 คือเป็นเครื่องหมายที่บอกระดับการติด Cash Balance ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติ


 • T1 (Trading Alert Level 1) : ระดับ 1 Cash Balance


 • T2 (Trading Alert Level 2) : ระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance


 • T3 (Trading Alert Level 3) : ระดับ 3 ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance


หมายเหตุ

- Cash Balance คือ นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น โดยวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์


- ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย คือ ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี


- ห้าม Net Settlement คือ ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)สัญลักษณ์ท้ายหุ้นอื่น ๆ ที่ควรรู้ไว้


 • H (Trading Halt) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว อาจเพราะมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างรอเปิดเผยข้อมูล หรือมีเหตุผลอื่นที่อาจกระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง


 • SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด


 • NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท


 • NR (Notice Received) : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว


 • NC (Non-Compliance) : บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ


 • ST (Stabilization) : หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังกังวลว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสัญลักษณ์พวกนี้จะขึ้นมาตอนไหน เบื้องต้นเราสามารถตรวจสอบได้จากปฏิทินหลักทรัพย์ ในเว็บไซต์ SET หรือสังเกตจากเครื่องหมาย CA (Corpotare Action) ท้ายชื่อหุ้น เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ทราบว่าหุ้นนั้น ๆ กำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในระยะเวลา 7 วัน ที่มาข้อมูล

 • https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=decode_strategy_invest_33&innerMenuId=19