เปิดเเนวคิดในการวางแผนการสื่อสาร สำหรับแบรนด์ยุคดิจิทัล
1096 views | 28/04/2023
Copy link to clipboard
Content Creator

การวางแผนการสื่อสารในทุก ๆ ช่องทางให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในทิศทางที่แบรนด์ต้องการได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดและเฉียบคม 


เมื่อโลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล (Digital Transformation) ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสื่อทั้งหลายที่มุ่งเน้นทางดิจิทัลมากขึ้น ทำให้แบรนด์ต้องหันมาทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในแบรนด์กับผู้บริโภคให้มากขึ้นและนี่คือ 7 แนวคิดของนักวางกลยุทธ์ ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้สำหรับผู้ที่อยากจะให้แบรนด์ประสบความสำเร็จด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล


1. การสร้างกรอบความคิด (Mindset) อย่ามองหาความปกติที่เราคุ้นชิน กรอบความคิด รูปแบบต่าง ๆ ที่เคยประสบผลสำเร็จจะไม่ใช่เข็มทิศในการวางกลยุทธ์อีกต่อไป โอกาสของแบรนด์ในปัจจุบันคือการมองหากรอบใหม่ ๆ ในการวางกลยุทธ์2. ต้องมีความความมั่นใจ (Confidence) ในเชิงเป้าหมายว่ากลยุทธ์ที่วางไว้สามารถบรรลุได้ ซึ่งต้องเกิดจากทั้งประสบการณ์ (Prediction) และข้อมูล (Data driven) มาประกอบการวางแผนซึ่งสามารถส่งผลได้ทั้งระยะสั้นที่เน้นที่ยอดขายและระยาวในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง3. หาแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่ต่อยอดมากจากข้อมูล หรือ Data ที่มากมาย แต่สิ่งที่สำคัญคือการแปลข้อมูลเหล่านั้นให้ออกมาเป็นเข็มทิศหรือ Solution ให้กับแบรนด์ที่ชัดเจน มิเช่นนั้นข้อมูลที่มีอยู่นั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 4. มองทิศทางการเติบโต (Growth) ซึ่งคือการมองข้ามปัจจุบันไปสู่กลยุทธ์สำหรับความเป็นไปได้ของการเติบโตของแบรนด์สู่อนาคต กาเรียนรู้จากอดีต การมองศักยภาพในปัจจุบัน และการมีวิสัยทัศน์ของอนาคต จะก่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนกับแบรนด์ได้5. ลงมือทำ (Action) การกล้าลงมือทำให้เร็ว เรียนรู้ผลลัพธ์ของการลงมือทำให้ไว เพื่อประเมินประสิทธิผลของงานนั้น ๆ และปรับแผนงาน หรือ Optimize ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ6. เข้าถึงใจผู้บริโภค (Empathy) ทำในสิ่งที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังรู้สึก ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ จริงใจ และเข้าใจความรู้สึกของผู้คนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้อัตลักษณ์และบุคลิกของแบรนด์มีความเป็นมนุษย์ หรือ Humanize ชัดเจนขึ้น7. มีแผนรอบด้าน (Well-rounded) ในเรื่องของการวางแผน ต้องคิดให้มากขึ้น มองความเป็นไปได้ให้มากขึ้น เพราะเวลามีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ เราจะรู้ได้ทันทีว่าอะไรคือทางออกที่ดีที่สุด ที่จะทำให้เราสามารถลงมือทำได้ทันที 


สิ่งสำคัญสำหรับการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารยุคสมัยนี้ นอกเหนือจากการคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ให้มากขึ้นแล้ว การมองถึงความเป็นไปได้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีทิศทางที่หลากหลายก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นเข็มทิศสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน