โครงสร้างข้อสอบเข้า ม. 1
749 views | 16/03/2023
Copy link to clipboard
nui nui
Content Creator

หลังเรียนจบ ป. 6 น้อง ๆ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องหาที่เรียนใหม่ ซึ่งต้องสอบเข้า ม. 1 โดยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ยิ่งเป็นโรงเรียนชื่อดัง การแข่งขันยิ่งสูงขึ้นตามไปอีก การเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก น้อง ๆ อาจจะอ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบเก่า สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบได้ และเพื่อช่วยให้น้อง ๆ อ่านหนังสือและฝึกทำโจทย์ได้ตรงประเด็น วันนี้เราจึงมีโครงสร้างข้อสอบเข้า ม. 1 มาฝากกัน

 

คณิตศาสตร์

ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วน, ทศนิยม, ร้อยละและอัตราส่วน, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ, มาตราส่วนและแผนผัง, รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, วงกลม, รูปเรขาคณิตสามมิติ, การชั่ง ตวง วัด, สถิติและความน่าจะเป็น

 

วิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหาร, ระบบร่างกายมนุษย์, พืชและส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สสารและสาร, วงจรไฟฟ้า, หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

 ภาษาอังกฤษ

Part of Speech, Tense (present simple, present continuous, past simple, future simple), Article, Countable Nouns & Quantifiers, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Relative Clause, Conversation, Vocabulary, Expression and Structure

 

ภาษาไทย

การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ กลุ่มคำ และประโยค, บทร้อยกรอง สุภาษิต และคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม

 

สังคมศึกษา

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์,

ภูมิประเทศที่มาข้อมูล

  • https://www.kruchiangrai.net/2022/03/02/ข้อสอบ-เข้า-ม-1/