ระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.บูรพา บางโครงการไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน !
1749 views | 22/12/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

          ระเบียบการรับสมัคร TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.บูรพา ปีนี้เปิดรับถึง 19 โครงการ โดยมีหลายโครงการเปิดรับโดยไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ! น้อง ๆ ที่สนใจยื่นตามมาเช็กคุณสมบัติ และเตรียมยื่นสมัครได้เลย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 18 ม.ค. 66 จะมีโครงการไหนบ้าง ตามมาเช็กกันเลยระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.บูรพา บางโครงการไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน !


โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 

- โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

- โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์จากโรงเรียน)

- โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

- โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

- โครงการ วมว. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ (ส่งผลงานผ่าน Google form)

- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

- โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ส่งใบสมัครและผลงานมายังคณะฯ)

- โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ)

- โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)

- โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)

- โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

- โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า *ตามโครงการสมัครกำหนด

- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการสมัครกำหนด


เกณฑ์การพิจารณา

- สอบสัมภาษณ์

- แฟ้มสะสมผลงาน เฉพาะโครงการที่กำหนด


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

- ค่าสมัคร 500 บาท


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร : 24 พ.ย. 65 - 18 ม.ค. 66

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 66

- สอบสัมภาษณ์ : 28 - 29 ม.ค. 66 (อาจสัมภาษณ์ 1 วัน)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 ก.พ. 66

- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.mytcas.com : 7 - 8 ก.พ. 66

- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) : 9 ก.พ. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 ก.พ. 66


ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์สมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Clickบทความที่เกี่ยวข้อง

รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว !

รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย