รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ รายวิชา A-Level
4744 views | 20/12/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     A-level หรือเดิมคือ วิชาสามัญ เป็นข้อสอบกลาง สำหรับใช้ยื่นประกอบการสมัครในรอบ TCAS มีใช้คะแนนในรอบที่ 2 - 4 โดยรายวิชาขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด ในแต่ละรายวิชามี รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ที่ต่างกัน ตามไปดูรายละเอียดทั้งหมดในบทความนี้ได้เลย



รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ รายวิชา A-Level


A-Level ทุกรายวิชา มีระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที และมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 


A-Level รายวิชาที่เปิดสอบ ดังนี้

- A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (25 ข้อ) 75 คะแนน

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (5 ข้อ) 25 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (25 ข้อ) 75 คะแนน

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (5 ข้อ) 25 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (26 ข้อ) 83.2 คะแนน

เลือกตอบเชิงซ้อน (4 ข้อ) 16.8 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาฟิสิกส์

จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (25 ข้อ) 75 คะแนน

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (5 ข้อ) 25 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาเคมี

จำนวนข้อสอบ : 35 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (30 ข้อ) 75 คะแนน

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (5 ข้อ) 25 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาชีววิทยา

จำนวนข้อสอบ : 40 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก (35 ข้อ) 84 คะแนน

เลือกตอบเชิงซ้อน (5 ข้อ) 16 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาสังคมศาสตร์

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาไทย

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาอังกฤษ

จำนวนข้อสอบ : 80 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาฝรั่งเศส

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาเยอรมัน

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาญี่ปุ่น

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาเกาหลี

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาจีน

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาบาลี

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click


- A-Level วิชาภาษาสเปน

จำนวนข้อสอบ : 50 ข้อ

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน 

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ >>Click



บทความที่เกี่ยวข้อง

ตารางสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

คณะไหนบ้างที่ต้องใช้คะแนน A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะที่ใช้คะแนน A-Level วิชาภาษาไทย-สังคม




ที่มาข้อมูล

  • https://blueprint.mytcas.com/