มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่ไหนบ้าง
1098 views | 25/11/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าระดับมหาวิทยาลัย วันนี้พี่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏในไทย ที่ปัจจุบันมีเปิดสอนทั้งหมด 38 แห่ง มาให้น้อง ๆ ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมกัน โดยแบ่งตามภาคของแต่ละพื้นที่ ตามไปดูกันเลยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่ไหนบ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีที่ไหนบ้าง


มหาวิทยาลัยราชภัฏในไทย ทั้ง 38 แห่ง

แบ่งตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพฯ, กลุ่มภาคกลาง, กลุ่มภาคเหนือ, กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้

โดยสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลตามเว็บไซต์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลย


กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


กลุ่มภาคกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

กลุ่มภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


กลุ่มภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


น้อง ๆ สามารถตืิดตามอัปเดต ข่าวเปิดรับสมัครแต่ละมหาวิทยาลัย ได้ที่ Facebook >> TCAS by VLEARN 


ที่มาข้อมูล

  • https://plan.vru.ac.th/?p=3897