ระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีใช้คะแนน TGAT
7911 views | 26/10/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     มาแล้ว ! ระเบียบการรับ รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน สำหรับปีนี้นอกจากผลงาน Portfolio ที่ต้องมีแล้ว บางโครงการ/คณะ ยังมีกำหนดใช้คะแนนใหม่ อย่างคะแนน TGAT ประกอบด้วย น้อง ๆ ที่เตรียมยื่นสมัคร ไปศึกษาเกณฑ์คุณสมบตัิให้ดี ก่อนเตรียมยื่นสมัครเลย! ระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีใช้คะแนน TGAT


โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 

- โครงการช้างเผือก จำนวนรับ 1,916 คน

- โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวนรับ 104 คน

- โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2566 จำนวนรับ 637 คน (รับสมัคร 8 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66)

- คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล

- โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 498 คน

- โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ 


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า *ตามโครงการสมัครกำหนด

- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการสมัครกำหนด


เกณฑ์การพิจารณา

- ผลคะแนน TGAT เฉพาะโครงการ/คณะสมัครกำหนด

- สอบสัมภาษณ์

- แฟ้มสะสมผลงาน


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

- ค่าสมัคร 200 บาท


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร และชำระเงิน : 1 พ.ย. 65 - 9 ม.ค. 66

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 ม.ค. 66

- สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 ม.ค. 66

- ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง www.mytcas.com : 7 - 8 ก.พ. 66

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66

- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) : 9 ก.พ. 66


ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์สมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Clickบทความที่เกี่ยวข้อง

รวมระเบียบการ TCAS66 รอบ 1 Portfolio เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว !

รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย