กสพท ใช้คะแนนอะไร สอบวิชาอะไรบ้าง
800 views | 15/09/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า 4 คณะดังกล่าว ในสถาบันต่าง ๆ และ กสพท จะรับผ่านระบบ TCAS ในรอบ 3 สถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด กสพท ใช้คะแนนอะไร สอบวิชาอะไรบ้างไปดูกันเลย
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กสพท

- ม. 6 หรือเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี สมัครได้

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก ยกเว้น เรียนในคณะที่จะสมัคร

- เด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ


แผนการเรียน

- คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

- คณะทันตแพทยศาตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น


เกณฑ์การคัดเลือก

1. TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท 30%

ข้อสอบแบ่งเป็น 3 Part

Part 1 เชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความ เน้นไปที่คณิตศาสตร์เบื้องต้น ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ ความสัมพันธ์ ฯลฯ และแนวภาษาไทยที่เป็นรูปแบบบทความ ให้อ่านเพื่อจับใจความ แล้ววิเคราะห์

Part 2 จริยธรรมแพทย์ เน้นไปเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

Part 3 เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล แนวข้อสอบคล้าย TGAT


2. A-Level (7 วิชา) 70%

แต่ละกลุ่มสาระวิชามีค่าน้ำหนักไม่เท่ากัน และที่สำคัญแต่ละกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

- วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี และ ชีววิทยา) ค่าน้ำหนัก 40%

- คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 20%

- ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20%

- ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10%

- สังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%

*เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 คะแนนขึ้นไป วิทย์รวม 3 วิชา ต้องได้ 90 ขึ้นไป นอกนั้นวิชาละ 30 ขึ้นไป

**บางสถาบันมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น แพทย์ พระมุงกฎ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นแพทย์ทหาร หรือ เภสัช มหิดล ขอคะแนนวิชาสามัญวิทยาศาสตร์แยกรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ควรเช็คคุณสมบัติกับสถาบันที่จะสมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง


การสมัครสอบวิชาต่าง ๆ

สมัครสอบวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน


คะแนน TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท

สมัครผ่าน กสพท www9.si.mahidol.ac.th

ช่วงเดือนกันยายน

ค่าสมัคร 800 บาท

สอบ ช่วงเดือนธันวาคม


คะแนน A-Level

สมัครสอบ 7 วิชา ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา

สมัครผ่าน ทปอ. www.mytcas.com

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท

สอบ ช่วงเดือนมีนาคม


ยื่นคะแนน TCAS

สมัครทาง www.mytcas.com

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ช่วงเดือนพฤษภาคม