รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย
3481 views | 09/09/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยปล่อยกำหนดการ การรับสมัครของแต่ละรอบ TCAS ออกมาแล้ว บางที่ก็เริ่มเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่ ก.ย. 65 บ้างแล้ว น้อง ๆ DEK66 ที่จะเตรียมยื่น มาเช็กวันที่รับสมัครกันให้พร้อม โดยเฉพาะรอบที่ 1 - 2 ที่วันที่รับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่างกัน ถ้าไม่อยากพลาดการรับสมัคร ไปเตรียมเช็กกันเลย !  รวมปฏิทินกำหนดการ TCAS66 แต่ละมหาวิทยาลัย


กรุงเทพและปริมณฑล

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


ภาคกลาง

- มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


ภาคเหนือ

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


ภาคอีสาน

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


ภาคใต้

- มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


กลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


กลุ่มราชภัฏ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปฏิทินกำหนดการ >>Click


     ในรอบ TCAS ตั้งแต่รอบที่ 1 - 4 ทุกคณะส่วนใหญ่จะมีกำหนดใช้คะแนน TGAT ในการพิจารณาเป็นหลัก มาเตรียมความพร้อม รับมือข้อสอบใหม่ เพิ่มคะแนนก่อนสอบกัน !! 

ขอแนะนำ คอร์สสรุปเข้มตะลุยข้อสอบ TGAT ครบทุกพาร์ท by ครูพี่ทาม์ย พร้อมเทคนิคขั้นเทพ ที่ช่วยให้ทุกคน…ทำได้ชัวร์ สมัครเรียนเลย ! https://vcourse.ai/courses/278