แพทยศาสตร์ มศว (หลักสูตร 5 ปี) รับวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป !
2920 views | 25/08/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     สนใจอยากเรียนแพทย์ ต้องอ่านเลย ! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับโครงการส่งเสริมบัณฑิตหลังปริญญา ศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยเปิดรับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ลดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรเหลือ 5 ปี ใครที่สนใจอยากลงสมัครเรียน ไปดูรายละเอียดคุณสมบัติที่เปิดรับได้เลย ! แพทยศาสตร์ มศว (หลักสูตร 5 ปี) รับวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป !


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์ กรณีใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี และกรณีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี(นับจากวันที่อนุมัติจบการศึกษาจนถึงวันรับสมัคร)

- GPAX 3.50 ขึ้นไป

- คุณสมบัติทั่วไป เหมือนประกาศของ กสพท. เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559

- ไม่มีภาระผูกพันสัญญาชดใช้ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนใด ๆ ก่อนการสมัครเข้าศึกษา


เกณฑ์การพิจารณา

- Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4)

1. ประวัติส่วนตัว

2. จดหมายแนะนำตัวเองที่ใช้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามหาวิทยาลัย (statement of purpose)

3. ผลงานด้านการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการแพทย์ หรือจิตสาธารณะ หรือกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ


- คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ

2. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ


- สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple mini-interview) ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค. 66 ติดตามกำหนดการฉบับเต็มทางเว็บไซต์โครงการ


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ เปิดรับสมัครช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 65 ติดตามกำหนดการฉบับเต็มทางเว็บไซต์โครงการ


ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์รับสมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Click


การพิจารณากำหนดใช้คะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ IELTS ซึ่งกำหนดคะแนน ไม่ต่ำกว่า 5.0 ถึงจะได้รับการพิจารณา ! 


ใครที่สนใจเรียนแพทย์ มาเตรียมพร้อมติวเข้ม อัปคะแนนก่อนสอบกัน


เตรียมสอบกับคอร์ส COMPLETE IELTS by ครูพี่ทาม์ย 

เจาะลึกครบทุกทักษะ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบได้ถูกต้องและทันเวลา เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ Listening, Reading, Writing และ Speaking >>Click