ระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ก.ย. 65
2587 views | 16/08/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator


ระเบียบการ TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ก.ย. 65


คณะที่เปิดรับ ดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะวิทยาการจัดการ

- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

- วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

- วิทยาลัยการเมืองการและปกครอง วิทยาเขตนครปฐม

- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม

- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


จำนวนรับทั้งสิ้น 4,230 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

- เฉพาะบางหลักสูตร มีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการ


เกณฑ์การพิจารณา

- แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

- มีค่าเฉลี่ย GPAX

- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์

- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ (7-ELEVEN)

- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร และชำระเงิน : 16 ส.ค. - 30 ก.ย. 65

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 7 ต.ค. 65

- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 14 ต.ค. 65

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 21 ต.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS) : 7 - 8 ก.พ. 66

- สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1) : 9 ก.พ. 66


ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์สมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Click