A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ข้อสอบออกอะไรบ้าง
1684 views | 12/07/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

          ข้อสอบ A-LEVEL คือข้อสอบกลางที่ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ เดิมคือวิชาสามัญ แต่ปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม วันนี้เรามาดูในส่วนของ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ข้อสอบออกอะไรบ้าง รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ไปดูกัน โครงสร้างข้อสอบ

จำนวนและพีชคณิต 14 – 16 ข้อ

1. เซต

2. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

3. เลขยกกำลัง

4. ฟังก์ชัน

5. ลําดับและอนุกรม

6. ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน


สถิติและความน่าจะเป็น 14 – 16 ข้อ

7. สถิติ

8. หลักการนับเบื้องต้น

9. ความน่าจะเป็น


ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน 5 ข้อ

รวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน