A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ข้อสอบออกอะไรบ้าง
4274 views | 12/07/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

     ข้อสอบ A-LEVEL คือข้อสอบกลางที่ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ เดิมคือวิชาสามัญ แต่ปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม วันนี้เรามาดูในส่วนของ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ข้อสอบออกอะไรบ้าง รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ไปดูกัน โครงสร้างข้อสอบ

สาระจำนวนและพีชคณิต 15 – 17 ข้อ

1. เซต

2. ตรรกศาสตร์

3. จำนวนจริงและพหุนาม

4. ฟังก์ชัน

5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

7. จํานวนเชิงซ้อน

8. เมทริกซ์

9. ลําดับและอนุกรม


สาระการวัดและเรขาคณิต 3 – 5 ข้อ

10. เรขาคณิตวิเคราะห์

11. เวกเตอร์ในสามมิติ


สาระสถิติและความน่าจะเป็น 6 – 8 ข้อ

12. สถิติ

13. การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น

14. หลักการนับเบื้องต้น

15. ความน่าจะเป็น


สาระแคลคูลัส 2 – 4 ข้อ

16. แคลคูลัสเบื้องต้น


ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

จำนวนข้อ

ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ

อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน 5 ข้อ

รวม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน