อัปเดตค่าเทอม ปี 65 มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง
28232 views | 29/06/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     อัปเดตค่าเทอม ! ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ได้แก่ ม.รังสิต ม.กรุงเทพ ม.อัสสัมชัญ ม.ศรีปทุม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.หอการค้าไทย ม.พายัพ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.สยาม และ ม.เทคโนโลยีมหานคร น้อง ๆ ที่สนใจในคณะ/หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเอกชน มาศึกษารายละเอียดค่าเทอมเตรียมพร้อมไว้ได้เลย อัปเดตค่าเทอม ปี 65 มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร *(เริ่มต้นจากต่ำสุด - สูงสุด ในระดับปริญญาตรี)


1. มหาวิทยาลัยรังสิต

ต่ำสุด - วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : 277,600 บาท 

สูงสุด - วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) : 5,400,000 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมดได้ที่ >>Click


2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต่ำสุด - คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน : 285,780 บาท

สูงสุด - หลักสูตรนานาชาติ Digital Media and Design : 645,230 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมดได้ที่ >>Click


3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ต่ำสุด - คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา : 478,800 บาท

สูงสุด - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน : 1,471,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด (นักศึกษาไทย) ได้ที่ >>Click


4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ต่ำสุด - สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : 200,000 บาท **มหาวิทยาลัยปรับอัปเดต จากเดิม 150,000 บาท

สูงสุด - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม : 450,000 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด (ผู้จบ ม. 6/ปวช./กศน.) ได้ที่ >>Click


5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ต่ำสุด - คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ : 272,000 บาท

สูงสุด - วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ (Bilingual ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) : 790,000 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด (หลักสูตรภาคปกติ) ได้ที่ >>Click


6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต่ำสุด - คณะเศรษฐศาสตร์ : 265,150 บาท

สูงสุด - International College : Bachelor of Business Administration Program และ Bachelor of Accountancy Program : 652,150 บาท 

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมดได้ที่ >>Click


7. มหาวิทยาลัยพายัพ 

ต่ำสุด - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) : 28,200 บาท

สูงสุด - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) : 98,450 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด (หลักสูตรไทย) ได้ที่ >>Click


8. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ต่ำสุด - คณะนิติศาสตร์ : 243,850 บาท

สูงสุด - คณะเภสัชศาสตร์ : 1,481,550 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด ได้ที่ >>Click


9. มหาวิทยาลัยสยาม

ต่ำสุด - สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ : 235,750 บาท

สูงสุด - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ : 3,670,450 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด ได้ที่ >>Click


10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ต่ำสุด - สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล, สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม : 211,000 บาท

สูงสุด - สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ : 807,750 บาท

ดูรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะ/สาขาวิชาทั้งหมด (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า) ได้ที่ >>Click