เปิดคะแนน กสพท สูงสุด - ต่ำสุด ปี 65
24018 views | 23/06/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   เปิดข้อมูลคะแนนสอบ กสพท ปี 65 มาครบหมดทั้งคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด ของทุกสถาบันในกลุ่ม กสพท คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียดคะแนนจะเป็นแบบไหน มาศึกษาเตรียมความพร้อมกันเลย  คะแนนที่ใช้ในการเข้ากลุ่มคณะแพทย์


1. TPAT 1 ความถนัดแพทย์ กสพท 30%

2. A - Leval 70% จำนวน 7 วิชา

- วิทย์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)  40%

- คณิตประยุกต์ 1       20%

- อังกฤษ             20%

- ไทย               10%

- สังคม              10%


   ใน TCAS 66 เป็นต้นไป วิชาเฉพาะ กสพท ได้จัดมาอยู่ในวิชา TPAT ความถนัดทางวิชาชีพ ที่เปิดรับสมัครสอบโดย ทปอ. ชื่อใหม่คือ TPAT 1 ความถนัดแพทย์ กสพท แต่ในส่วนของข้อสอบ รูปแบบ สัดส่วนคะแนนยังคงกำหนดเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง