รวมสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ทั้งรัฐบาลและเอกชน
1530 views | 20/06/2022
Copy link to clipboard
Content Creator

   อยากเรียนต่อแพทย์ เข้าที่ไหนดี มาศึกษาข้อมูลสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ที่ได้รับการประเมิณว่า มีมาตรฐานระดับโลก เรียนแล้วได้ทั้งวุฒิและคุณภาพความรู้ที่ได้การการันตีจาก สมพ. ของประเทศไทย จบแล้วมีความรู้ที่มีมาตรฐานไปเป็นคุณหมอที่ดีในอนาคต


   โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ของประเทศไทย ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลกว่า เป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล ทำให้สถานพยาบาลที่ผ่านรับรองจากสรพ. จึงถือว่าผ่านมาตรฐานสากลไปด้วย ทำให้แพทย์ที่จบจากสถาบันที่ผลิตแพทย์ ที่ผ่านการประเมิณจาก สมพ. จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกไปด้วยรวมสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ทั้งรัฐบาลและเอกชน ที่ผ่านการประเมินว่าได้มาตรฐานระดับโลก

 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   รายละเอียดสถาบัน >> Click


11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รายละเอียดสถาบัน >> Click


12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   รายละเอียดสถาบัน >> Click


13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   รายละเอียดสถาบัน >> Click


14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   รายละเอียดสถาบัน >> Click


15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   รายละเอียดสถาบัน >> Click


16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   รายละเอียดสถาบัน >> Clickที่มาข้อมูล

  • 16มหาวิทยาลัยผลิตแพทย์มาตรฐานระดับโลกhttps://www.thairath.co.th/news/society/1519765