วิชาภาษาอังกฤษ A-LEVEL ข้อสอบออกอะไรบ้าง
7776 views | 27/05/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

     ข้อสอบ A-LEVEL คือข้อสอบกลางที่ใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบต่าง ๆ เดิมคือวิชาสามัญ แต่ปรับเนื้อหาการสอบใหม่ เน้นประยุกต์ใช้ และเปลี่ยนชื่อเป็น A-Level มีรายวิชาสอบเหมือนเดิม วันนี้เรามาดูในส่วนของ วิชาภาษาอังกฤษ A-LEVEL ข้อสอบออกอะไรบ้างListening and Speaking Skills

ทักษะการฟังและการพูด 

1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation)

จำนวน 3 บทสนทนา

- จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ / บทสนทนา รวม 12 ข้อ)

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation)

จำนวน 1 บทสนทนา

- จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ / บทสนทนา รวม 8 ข้อ)

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)


Reading Skill ทักษะการอ่าน

1) โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ

- จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ / บทความ รวม 6 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ

- จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ / บทความ รวม 6 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)

3) รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ

- จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)

4) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง

- จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ / เรื่อง รวม 6 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

5) บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500 - 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ

- จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ / เรื่อง รวม 16 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)


Writing Skill

ทักษะการเขียน 

1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion)

จำนวน 3 บทความ

- จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ / บทความ รวม 15 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization)

จำนวน 5 ย่อหน้า

- จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ

- ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)


จำนวนข้อทั้งหมด

1. Listening and Speaking Skills 25 คะแนน 20 ข้อ

2. Reading Skill 50 คะแนน 40 ข้อ

3. Writing Skill 25 คะแนน 20 ข้อ


ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ

ระดับง่าย 20% (16 ข้อ)

ระดับปานกลาง 60% (48 ข้อ)

ระดับยาก 20% (16 ข้อ)


รวม 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก )

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที


เทคนิคขั้นเทพ การฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับคำถาม แนวทางของแต่ละพาร์ท และหาคำตอบได้เร็วมากยิ่งขึ้น

ครูพี่ทาม์ย พาตะลุยข้อสอบเสมือนจริง ครบทุกพาร์ท ไม่พลาดเป้า ซื้อเลย!

ตะลุยโจทย์ ภาษาอังกฤษ A-LEVEL by ครูพี่ทาม์ย

ตะลุยโจทย์ TGAT ภาษาอังกฤษ by ครูพี่ทาม์ย

ที่มาข้อมูล

  • https://blueprint.mytcas.com/a-level-82-eng/