ระเบียบการ TCAS 65 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 Admission บางสาขามีปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ
1336 views | 09/05/2022
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator


ระเบียบการ TCAS 65 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 Admission บางสาขามีปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสามัญ 


วิทยาเขตที่เปิดรับ : ศูนย์รังสิต / ศูนย์ลำปาง / ศูนย์พัทยา / ท่าพระจันทร์


คณะที่เปิดรับ

- คณะนิติศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี​

- คณะรัฐศาสตร์

- คณะเศรษฐศาสตร์

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- คณะศิลปศาสตร์

- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะแพทยศาสตร์

- คณะสหเวชศาสตร์

- คณะพยาบาลศาสตร์

- คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์

- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- วิทยาลัยนวัตกรรม

- วิทยาลัยสหวิทยาการ

- วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น หรือ

- ปวช / กศน. หรือ

- วุฒิความรู้ต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติในประเทศ

- พิจารณา GPAX ขั้นต่ำ และคุณสมบัติเฉพาะ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด


เกณฑ์การพิจารณา

ตารางรูปแบบคะแนนที่ใช้และค่าน้ำหนัก ของแต่ละคณะ >>Click

- พิจารณาคะแนน GAT/PAT

- พิจารณาคะแนน วิชาสามัญ

- พิจารณาคะแนน วิชาเฉพาะ

- สอบสัมภาษณ์

อัปเดต !! ประกาศปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ >>Click


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. https://student.mytcas.com/

**ทปอ. อัปเดตวันสมัครเป็นวันที่ 2 - 12 พ.ค. 65**

- เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ โดยให้เรียงลำดับความสนใจเข้าศึกษามากที่สุด เป็นลำดับที่ 1

- เฉพาะปีนี้ TCAS65 ทปอ. ประกาศลดค่าสมัคร 15% จากเดิมเริ่มต้น 150 บาท เหลือเริ่มต้น 127.5 บาท 

- มีประกาศผลการคัดเลือก 2 ครั้ง และสละสิทธิ์ไม่ได้ 


กำหนดการ

- วันที่รับสมัคร และชำระเงิน : 2 - 12 พ.ค. 65

- ประกาศผลคัดเลือก (ครั้งที่ 1) : 18 พ.ค. 65

- ยืนยันสิทธิ์ (ครั้งที่ 1) : 18 - 19 พ.ค. 65

- ประกาศผลคัดเลือก (ครั้งที่ 2) : 24 พ.ค. 65

- สอบสัมภาษณ์ และตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม : 25 - 27 พ.ค. 65

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 มิ.ย. 65


ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์สมัคร >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Click