แพทย์ กสพท คืออะไร
3103 views | 03/05/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

          กสพท ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 4 คณะ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครผ่าน TCAS รอบที่ 3 ความต่างจากรอบอื่น ๆ 

กสพท ต่างจากรอบอื่น ๆ คุณสมบัติการรับเปิดกว้าง รับเด็กจากทุกแผนการเรียน ทุกสาย กศน. ปวช. สมัครแพทย์รอบนี้ได้ 


คะแนนที่ใช้

TPAT 1 ความถนัดแพทย์ กสพท 30%

A-Level 70%

จำนวน 7 วิชา

- วิทย์ (ฟิสิกส์, เคมี และ ชีววิทยา) 40%

- คณิต 1 20%

- อังกฤษ 20%

- ไทย 10%

- สังคม 10%


วิชาเฉพาะ กสพท ได้จัดมาอยู่ในวิชา TPAT ความถนัดทางวิชาชีพ ที่เปิดรับสมัครสอบโดย ทปอ. ชื่อใหม่ TPAT 1 ความถนัดแพทย์ กสพท แต่ข้อสอบ รูปแบบ สัดส่วนยังคงเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง


สมัครสอบทุกสนามให้ครบถ้วน 


วิชา TPAT 1 ความถนัดแพทย์ กสพท

สมัครผ่าน ทปอ. My TCAS

สมัครสอบ : ช่วงเดือนกันยายน

สอบ : ช่วงเดือนธันวาคม


A-Level

(สมัครสอบ 7 วิชา ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา)

สมัครผ่าน ทปอ. My TCAS

สมัครสอบ : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

สอบ : ช่วงเดือนมีนาคม


สมัครยื่นคะแนน TCAS 

รอบ : TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

สมัคร : ช่วงเดือนพฤษภาคม


คุณสมบัติ

- ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี

- คณะทันตแพทยศาตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น

- คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก ยกเว้น เรียนในคณะที่จะสมัคร

- เด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ


สถาบันที่ร่วมคัดเลือกกับ กสพท

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศิริราชพยาบาล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยสยาม


คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


หมายเหตุ* มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับ กสพท แต่ละปีจะเปลี่ยนแปลง ให้น้อง ๆ ติดตามระเบียบการรับสมัครของ กสพท ปีต่อปีนะ