สรุป เด็ก TCAS 66 ต้องสอบอะไรบ้าง
1993 views | 19/04/2022
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

การเปลี่ยนแปลงในระบบ TCAS เกิดขึ้นตลอดเวลา เปลี่ยนทุกปี ไม่ว่าจะเป็นระบบรับเข้า หรือ ข้อสอบกลาง น้อง ๆ ต้องปรับตัวให้ทันตามรุ่นของตัวเอง สำหรับเด็ก TCAS 66 นี้ ระบบการรับเข้ายังเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนแปลงคือ ข้อสอบ จาก GAT/PAT เป็น TGAT/TPAT จากวิชาสามัญเป็น A-Level ไปดูรายวิชาสอบและปฏิทินการสอบของปีนี้กันเลยจ้าTGAT ความถนัดทั่วไป


เนื้อหาการสอบ

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) 

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) 

3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)

   3.1 การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

   3.2 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

   3.3 การบริหารจัดการอารมณ์

   3.4 การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม


TPAT ความถนัดทางวิชาชีพ


รายวิชาสอบ

TPAT 1 ความถนัดทางแพทย์ (กสพท)

TPAT 2 ศิลปกรรมศาสตร์

TPAT 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

TPAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

TPAT 5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 


A-Level


รายวิชาสอบ

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี)


ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566

เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

*สอบพร้อมกัน วัน และเวลาเดียว

*เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ


ก.ย. 65

รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท


1 - 10 พ.ย. 65

รับสมัคร (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์)


11 - 20 พ.ย. 65

รับสมัครสอบเพิ่มเติม กรณีมีที่นั่งว่าง (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)


24 พ.ย. - 12 ธ.ค. 65

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ


10 - 12, 17 ธ.ค. 65

สอบ TGAT/TPAT (เลือกสอบด้วยกระดาษ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์)


15 ธ.ค. 65

ประกาศผลสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)


16 - 23 ธ.ค. 65

ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยคอมพิวเตอร์)


7 ม.ค. 66

ประกาศผลสอบ (สอบด้วยกระดาษ)


8 - 15 ม.ค. 66

ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)


ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566

สอบด้วยกระดาษเท่านั้น

*เลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ


1 - 10 ก.พ. 66

รับสมัคร


24 ก.พ. - 20 มี.ค. 66

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ


18 - 20 มี.ค. 66

สอบ A-Level


17 เม.ย. 66

ประกาศผลสอบ


18 - 25 เม.ย. 66

ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์