ฟังก์ชัน IF ใน Excel ใช้อย่างไร
2317 views | 03/03/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator

     ฟังก์ชัน IF เป็นฟังก์ชันที่น้อง ๆ สามารถใช้เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ว่าเป็นจริง(True) หรือเป็นเท็จ (False) และสามารถกําหนดต่อไปได้อีกว่าถ้าเป็นจริงให้ดําเนินการอะไรหรือถ้าเป็นเท็จให้ดําเนินการอะไร


รูปแบบฟังก์ชัน IF


ตัวอย่างการใช้งาน


ถ้า B3 มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ผ่าน ถ้าน้อยกว่า 50 ไม่ผ่าน


ตัวอย่างการใช้งาน ถ้ามีเงื่อนไขมากกว่า 2 สามารถใช้ IF ซ้อนกันได้เช่น


เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น IF ในโปรแกรม Microsoft Excel หวังว่าน้องจะช่วยให้น้อง ๆ ใข้ Excel ได้คล่องขึ้นนะ