ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2251 views | 03/03/2022
Copy link to clipboard
Fah Amornrat
Content Creator

     น้อง ๆ คงคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์กันเป็นอย่างดีแล้ว คอมพิวเตอร์ถือเป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับแก้ไขปัญหาในการทํางานต่าง ๆ ของมนุษย เราสามารถนำความสามารถของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ กับการปัญหาเล็กๆ จนกระทั่งถึงปัญหาใหญ่ๆ ได้ 


      คอมพิวเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัติโดยการรับข้อมูลเข้า ( Input ) เพื่อนํามาประมวลผล ( Process ) และสามารถแสดงผลลัพธ์ ( Output ) รวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆ ( Storage ) เอาไว้เพื่อให้น้อง ๆ สามารถนําไปใช้งานได้ เราสามารถแบ่งชนิดของคอมพิวเตอร์ได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เรานำมาใช้ เช่น แบ่งตามขนาด แบ่งตามราคา แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามความสามารถ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วเราจะจำแนกชนิดของคอมพิวเตอร์ได้ 2 แบบ คือ แบ่งตามลักษณะการใช้งานและแบ่งตามขนาดและความสามารถ ไปดูกันต่อค่ะว่าคอมพิวเตอร์ทั้งสองแบบนี้มีลักษณะอย่างไร


ชนิดของคอมพิวเตอร์

1. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ

  • แบบใช้งานทั่วไป

        เป็นคอมพิวเตอรที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และค่าบํารุงรักษาไม่สูงมาก คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียน บ้าน หรือบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ น้อง ๆ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ได้หลากหลาย เช่น พิมพ์เอกสาร สร้างงานนําเสนอ หรือ สร้างความบันเทิง เป็นต้น


  • แบบใช้งานเฉพาะ

     คอมพิวเตอร์ชนิดนี้น้อง ๆ อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้กับงานเฉพาะบางอย่างและส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กับงานอื่นๆ ได้ ตัวอย่างของคอมพิวเตอร์แบบใช้งานเฉพาะ เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ต้องอาศัยผู้ที่มีความชํานาญสูงในการซ่อมแซม จึงเหมาะสําหรับบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


2. แบ่งตามขนาดและความสามารถ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดย่อย คือ

  • ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

     เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด มักใช้กับงานประมวลผลที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงเท่านั้น เช่น การสํารวจ อวกาศ การพยากรณ์อากาศ และงานวิเคราะห์ ภาพถ่าย จากดาวเทียม เป็นต้น


  • เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 

     เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการทํางานสูงรองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้และสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตามเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จะไม่เน้นความเร็วในการคํานวณ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการทํางานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากแต่ไม่เน้นความเร็ว เช่น สายการบิน ธนาคาร เป็นต้น 


  • มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

     เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองลงมาจากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ ผู็ใช้จะเป็นหน่วยงานราชการหรือธุรกิจขนาดเล็ก


  • ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) 

     เป็นคอมพิวเตอรที่คนนิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ไมโครคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ เดสก์ท็อป (Desktop), โน๊ตบุ๊ค (Notebook), พ็อกเก็ต พีซี (Pocket PC) และแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) เป็นต้น


     คอมพิวเตอร์แต่ละประเภทถูกออกแบบในการใช้งานแตกต่างกันไป เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนามากขึ้น ย่อมมีนวัตกรรมคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ ๆ มากมาย ถ้าน้อง ๆ สนใจก็ต้องคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นนะคะ