การใช้ would, could, will, can ขอความช่วยเหลือ
29887 views | 04/01/2022
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator

เคยสงสัยหรือไม่ว่า would you, could you, will you , can you มีหลักการใช้อย่างไร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเรานั้นจำเป็นต้องสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่เราสนทนาด้วยเข้าใจความคิด ความต้องการ ตลอดจนเข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของเราได้อย่างชัดเจน ภาษาจึงกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมและกลายเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในทำนองเดียวกัน การพูดสื่อสารกันก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่แต่ละบุคคลนั้นมักจะมีรูปแบบการพูดหรือรูปแบบสำนวนภาษาที่มีเสน่ห์ ชวนฟังแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์ ช่วงวัย เพศ และสถานภาพทางสังคม


เพื่อการสื่อสารที่ดี คนพูดจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและความเหมาะสมในการใช้ภาษากับคนฟังในเบื้องต้นให้ดีเสียก่อน เพื่อให้บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นเหมาะสม ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สื่อสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและไม่ทำให้เกิดอารมณ์ทางด้านลบ ด้วยเหตุนี้การพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับบุคคลที่สนทนาด้วย ตลอดจนถูกกาลเทศะ จึงทำให้การสื่อสารของเราบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้โดยง่ายการขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ อย่างสุภาพนั้น นิยมใช้คำว่า would / could + you หรือ will / can you แต่เราก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องกาลเทศะในการใช้คำดังกล่าวอยู่เสมอ เนื่องจากบางกรณีการเลือกใช้คำในการขอความช่วยเหลือนี้ก็นำมาซึ่งความรู้สึกกดดัน รู้สึกถูกบีบคั้น คล้ายเป็นประโยคคำสั่งมากกว่าประโยคขอความช่วยเหลือได้เช่นกัน 


ด้วยเหตุนี้การศึกษา หลักการใช้ would you, could you, will you , can you ให้เหมาะสมกับรูปประโยคขอความช่วยเหลือตามแต่ละสถานการณ์และบุคคล จะช่วยทำให้เราขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น


 • ในกรณีที่เราอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิท แน่นอนว่าความรู้สึกของเรา ณ วินาทีนั้น เราสามารถขอน้ำดื่มจากเพื่อนได้อย่างสนิทใจ แต่ถึงอย่างไรก็ตามความเหมาะสมก็ยังต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ และเพื่อให้เกียรติเพื่อนในฐานะเจ้าของบ้าน คำว่า “Can you” ใช้เป็นคำขึ้นต้นประโยคเพื่อขอให้เพื่อนนำน้ำดื่มมาให้หรืออนุญาตให้เราดื่มน้ำที่บ้านของเขาจึงจะฟังดูสุภาพเหมาะสมที่สุด
 • ในกรณีที่เราเป็นหัวหน้า และกำลังประชุมอยู่เกิดคอแห้ง เราสามารถสามารถพูดเกริ่นนำก่อนได้ว่า “Excuse me……Could you…?” เพื่อให้พฤติกรรมในการสื่อสารของเราดูเหมาะสม ไม่ทำให้ผู้รับสารรู้สึกมีอารมณ์ทางด้านลบกับประโยคที่เราขอให้เขานำน้ำมาให้


การขอความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษด้วยการใช้คำที่สุภาพ เป็นหนึ่งในวิธีที่เหมาะสมและสมควรหยิบยกนำมาปรับใช้ในประโยคที่เราสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครบางคนเพื่อให้ทำบางสิ่งให้เรามากที่สุด โดย หลักการใช้ would you, could you, will you , can you แต่ละคำนั้นมีวิธีการใช้งานแตกต่างกันไปดังนี้


1. การ ขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้ would youคำว่า Would ในภาษาอังกฤษคือคำว่า…จะ….แสดงให้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ตลอดจนบอกในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง Would เป็นหนึ่งในคำที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับ you ในรูปประโยคขอความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นคำที่สุภาพมากที่สุด 


ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  1.ใช้ Would เพื่อสร้างประโยคขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ

 • Would you like any tea? (คุณจะรับน้ำชาไหม?)
 • Would you like anything else? (คุณต้องการอะไรเพิ่มหรือไม่?)
 • Would you help me? (คุณยินดีที่จะช่วยฉันไหม)
 • Would you mind helping me? คุณพอจะช่วยฉันได้ไหม?
 • Would you please explain to me ……? (คุณช่วยอธิบาย…ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม?)

 

รูปแบบการใช้งานอื่น ๆ  

  2.ใช้ Would เพื่อถามเกี่ยวกับ who, what, where, when, why และ how 

 • How would you do that? (คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?)
 • What would you do if…? (คุณจะทำอย่างไรถ้า...?)

  3.ใช้ Would ในกรณีตั้งข้อสันนิษฐาน

 • I would like to own a hotel one day. (สักวันหนึ่ง ฉันอยากจะมีโรงแรมเป็นของตัวเอง)
 • I would love to buy a boat one day. (สักวันหนึ่ง ฉันจะซื้อเรือ)

  4.ใช้ Would เพื่อถามบางสิ่ง

 • Would you like fries or salad? (คุณจะรับเฟรนช์ฟรายส์หรือสลัดดีคะ/ครับ?)
 • Would you like to join us tonight? (คืนนี้คุณจะมาร่วมสนุกกับพวกเราไหม?)


2.Will you
Will มีความหมายว่า จะ…. และมีรูปแบบการใช้งานคล้ายกับคำว่า would ทว่าข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ will ใช้เพื่อบ่งบอกหรือสื่อถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ มักอยู่ในประโยคร่วมกับ you, he, she, it, they รวมไปถึงการใช้ร่วมกับ I และ we ที่แสดงถึงคำสัญญา


ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  1.ใช้ Will เพื่อสร้างประโยคขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ

 • Will you give me some advice? (คุณช่วยแนะนำฉันสักหน่อยได้ไหมคะ/ครับ?)
 • Will you help me to fix this car? (คุณช่วยฉันซ่อมรถคันนี้ได้ไหมคะ/ครับ?)
 • Will you please send me the phone? (คุณช่วยส่งโทรศัพท์ให้ฉันได้ไหมคะ/ครับ)
 • Will you please open the door? (คุณช่วยเปิดประตูให้ฉันได้ไหมคะ/ครับ)
 • Will you please turn down the radio? (คุณช่วยลดเสียงลงสักหน่อยได้ไหมคะ/ครับ)

รูปแบบการใช้งานอื่น ๆ  

  2.ใช้ Will เพื่อถามเกี่ยวกับ who, what, where, when, why และ how 

 • Will we tell her the truth? (เราควรบอกความจริงกับเธอดีไหม?)
 • I will be back. When… (ฉันจะกลับมา เมื่อ.)

  3.ใช้ Will ในกรณีตั้งข้อสันนิษฐาน

 • Will she buy a new smartphone? (เธอจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไหม?)
 •  That bag looks heavy. I will help you with it. (กระเป๋านั่นดูหนักนะ ให้ฉันช่วยเธอถือเถอะ)

  4.ใช้ Will เพื่อถามบางสิ่ง

 • Will you stay here? (คุณจะพักที่นี่ไหม?)
 • Will you have some coffee? (คุณจะดื่มกาแฟไหม?)


3.Could youCould ในภาษาอังกฤษหมายถึง สามารถ…ซึ่งหากนำมารวมกับคำว่า you จะช่วยทำให้รูปประโยคในการใช้ขอความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษดูเป็นทางการและสุภาพมากยิ่งขึ้น


ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  1.ใช้ Could เพื่อสร้างประโยคขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ

 • Could you lend me a hand? (คุณพอให้ฉันยืมตัวสักครู่ได้ไหม)
 • Could you please help me out with…...? (คุณพอจะช่วยฉันทำ.... ได้ไหมคะ/ครับ) 
 • Could you help me with this? (ขอรบกวนคุณช่วยฉันตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ)
 • Could you please move this box? (คุณช่วยเลื่อนกล่องนี้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ?)

รูปแบบการใช้งานอื่น ๆ 

  2.ใช้ Could เพื่อถามเกี่ยวกับ who, what, where, when, why และ how 

 • Could I borrow your book please? (ฉันขอยืมหนังสือคุณได้ไหม)
 • Could you please tell me how to get to bus stop? (คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันจะไปป้ายรถเมล์ได้อย่างไร)

  3.ใช้ Could ในกรณีตั้งข้อสันนิษฐาน

 • Jane! please be aware; you could have broken your leg! (เจนต้องระวังหน่อยนะ ขาคุณอาจหักได้)

  4.ใช้ Could เพื่อถามบางสิ่ง

 • Could you help me? (คุณช่วยผมหน่อยได้ไหม?)


  4. Can you  Can มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า Could คือสามารถ…แต่ can เป็นคำที่มีความสุภาพน้อยที่สุด ซึ่งนิยมใช้กับเพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น เพื่อขอความช่วยเหลือ จึงจะเหมาะสม


ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  1.ใช้ Can เพื่อสร้างประโยคขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ

 • Can you give me a hand for a minute? (คุณช่วยฉันสักพักได้ไหม)
 • Can you help me? (คุณสามารถช่วยฉันได้ไหมคะ)
 • Can you pass me a glass? (คุณส่งแก้วให้ฉันได้หรือไม่?)

 

รูปแบบการใช้งานอื่น ๆ 

  2.ใช้ Can เพื่อถามเกี่ยวกับ who, what, where, when, why และ how 

 • Can she sing opera? (เธอร้องโอเปร่าได้ไหม?)

  3.ใช้ Can ในกรณีตั้งข้อสันนิษฐาน

 • I wonder if you can help me. (จะเป็นอะไรไหมหากคุณจะช่วยฉันสักหน่อย)

  4.ใช้ Can เพื่อถามบางสิ่ง

 • I can't manage this by myself. Can you help me? (ฉันจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้ คุณช่วยหน่อยได้ไหม?)


เพื่อให้รูปประโยคและคำที่เราเลือกใช้ในประโยคขอความช่วยเหลือดูสุภาพและเป็นทางการ ตลอดจนไม่ทำให้คนที่รับฟังรู้สึกกดดันหรือรู้สึกเหมือนถูกบังคับ การเลือกใช้ would you, could you, will you , can you จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้การสื่อสารของเราฟังดูสุภาพไพเราะ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้อย่างนุ่มนวลน่าฟังมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มาข้อมูล

 • การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วยwouldyou,couldyou,willyou(https://tuemaster.com/)
 • การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วยWouldyou,Couldyou,Canyou(https://prezi.com/)
 • รวมประโยคขอความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษ(https://www.engnow.in.th/)
 • ในการถามคำถามด้วยwouldกับcouldนั้นเราใช้ต่างกันอย่างไร(https://www.fabenglishonline.com/)
 • การใช้ภาษาสุภาพในการขอร้อง:การสื่อสารในกลุ่มนายทหารสัญญาบัตร(http://www.damrong-journal.su.ac.th/)
 • 7ประโยค“ขอร้อง”ที่สุภาพจนใครๆก็ปฏิเสธไม่ลง-Globish(https://www.globish.co.th/)